Skip to content

Belastingwijzigingen 2023 – impact voor de landbouw?

Op de derde dinsdag van september verscheen het Belastingplan 2023. Koopkrachtmaatregelen voor lagere en middeninkomens staan dit jaar centraal. Het is dit keer bepaald geen fiscaal feestje voor ondernemers en vermogende particulieren. Zij betalen namelijk mee aan de koopkrachtmaatregelen. Met welke wijzigingen krijg je als agrarische ondernemer in de inkomstenbelasting te maken?

Tariefsverlaging

Het laagste tarief box 1 gaat naar 36,93% over 73.031 euro aan inkomen. De lichte tariefsverlaging en schijfverlenging leveren je maximaal 560 euro belastingbesparing op.

Hogere arbeidskorting

De arbeidskorting is een inkomensafhankelijke aftrekpost op de te betalen belasting. De bedragen van de arbeidskorting gaat omhoog. De belastingbesparing is inkomensafhankelijk. Bij een winst van + 37.000 euro is uw maximale belastingbesparing 718 euro. Bij een hogere winst neemt je arbeidskorting af, boven de 115.000 euro heb je geen arbeidskorting meer. 

Meer  EIA en MIA

De budgetten EIA en MIA worden verhoogd, wat betekent dat mogelijkheden voor duurzame investeringen worden vergroot.

Snellere afbouw zelfstandigenaftrek

De afbouw zelfstandigenaftrek wordt alweer versneld. In 2027 resteer nog maar een aftrek van 900 euro. Fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers worden zo verkleind. Ook echte ondernemers hebben er fiscaal nadeel van. In 2023 gaat de zelfstandigenaftrek omlaag naar 5.030 euro. Ten opzichte van 2022 is dit een belastingverhoging van 400 euro.

Einde middelingsregeling

Deze regeling waarmee je belasting terugkrijgt bij een sterk wisselend inkomen wordt door veel landbouwers benut. Helaas blijkt de regeling niet goed te werken. In plaats van een verbetering van de regeling volgt nu een afschaffing. De laatste middelingsperiode is 2022-2023-2024. U heeft nog even om de laatste ronde te benutten.

Einde opbouw fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve doet niet wat hij moet doen, je kunt er niet van met pensioen. Sterker nog: je moet hierover als je het bedrijf beëindigt zelfs afrekenen. De opbouw van deze balanspost is daarom vanaf 2023 niet meer mogelijk. De balanspost op 31-12-2022 blijft staan, je moet dit nog op de oude manier afwikkelen als je staakt. Deze maatregel komt daarmee over als een halve oplossing. 

Hoger tarief overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting betaal je over de eigendomsverkrijging van onroerende zaken. In de agro gelden vaak vrijstellingen (bijvoorbeeld: voor landbouwgronden). Verkrijg je zonder vrijstelling dan wordt het algemene tarief vanaf 2023: 10,4% (nu is dat: 8%). Voor woningen die hoofdverblijf zijn geldt overigens een 2%-tarief (met de mogelijkheid van een startersvrijstelling).

Hogere tarieven vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belang

Het belastingtarief dat BV’s betalen over een winst tot 200.000 euro gaat omhoog naar 19% (nu: 15%). De grens voor het hogere tarief van 25,8% gaat omlaag naar 200.000 euro (nu: 395.000). Ondernemen via een BV wordt hiermee fiscaal een stuk duurder.

Met een BV betaal je als directeur-grootaandeelhouder in box 2 belasting over dividend of verkoopwinst van je aandelen. Vanaf 2024 (nog niet in 2023) verandert het tarief. Het tarief over de eerste 67.000 aan inkomen wordt 24,5%, daarboven 31%. De bedoeling is om oppotten in de BV te ontmoedigen. Opnieuw: ondernemen via de BV wordt fiscaal minder leuk.  

Wat blijft er (voorlopig) nog wel?

Over de bedrijfsopvolgingsregeling komt er pas in november nieuws. De evaluatie landbouwvrijstelling wordt niet verwacht voor 2023. Geen nieuws is hiermee (voorlopig) goed nieuws.  

Auteur: Arne de Beer – lid van de Vaksectie Recht van de VLB namens Alfa

Ledencertificaten Friesland Campina

In de melkveesector zijn de winstprognoses voor 2022 gunstig. Iedere ondernemer, die in 2022 nog beschikt over ledencertificaten Friesland Campina, zal in 2022 een weloverwogen beslissing moeten nemen om wel of niet de ledencertificaten om te zetten in ledenobligaties vast. Bij het omzetten van de ledencertificaten in 2022 kan voor de belaste winst nog belastinguitstel worden verkregen; bij omzetten in 2023 kan dat niet meer.

De aanloop naar 2022. In 2007 heeft de fusie plaatsgevonden tussen Friesland Foods en Campina waarbij de nieuwe onderneming Friesland Campina is ontstaan. Bij deze fusie zijn er aan de toenmalige leden van Friesland Foods ledencertificaten toegekend met een waarde van € 50 per ledencertificaat. De Belastingdienst stond toe dat deze ledencertificaten voor waarde nihil op de balans kwamen omdat de leden de ledencertificaten om niet hebben verkregen.

Van ledencertificaten naar ledenobligaties vast. De ledencertificaten konden worden omgezet naar ledenobligaties vast. Ook deze ledenobligaties vast hadden een waarde van € 50 per ledenobligatie. Bij een dergelijke omzetting verkreeg men dan ledenobligaties, die als het ware betaald werden door het inleveren van een gelijk aantal ledencertificaten. Omdat op dat moment de ledencertificaten te gelde werden gemaakt, werd er fiscaal gezien een winst gemaakt van € 50 per ledencertificaat. 

Belastinguitstel toegestaan. De Belastingdienst stond toe dat deze winst van € 50 per ledencertificaat fiscaal ook ondergebracht kon worden in een herinvesteringsreserve, hierna te noemen: HIR. De HIR houdt in dat een boekwinst op een bedrijfsmiddel niet wordt opgenomen in de fiscale winst, maar wordt gereserveerd en wordt afgeboekt op investeringen in bedrijfsmiddelen. Op deze bedrijfsmiddelen is dan wel minder af te schrijven als gevolg van het lagere balansbedrag. De HIR kan alleen op bedrijfsmiddelen worden toegepast. De Belastingdienst was van mening dat ledencertificaten bedrijfsmiddelen waren.

Wanneer de boekwinst op de ledencertificaten in de HIR was onder gebracht, dan had een ondernemer 3 jaar de tijd om te investeren in bedrijfsmiddelen om de HIR op af te boeken. Dit kon alleen op bedrijfsmiddelen die in 10 jaar of korter worden afgeschreven. Hieronder vallen onder meer machines, installaties en fosfaatrechten.

Belastinguitstel niet meer toegestaan. De Belastingdienst is in 2021 tot de conclusie gekomen dat de ledencertificaten geen bedrijfsmiddel zijn en dat een boekwinst dan niet in de HIR ondergebracht kan worden. Omdat sinds 2007 de HIR wel was toegestaan, is als overgangsrecht besloten tot en met 2022 nog wel de HIR toe te staan.

Dit betekent dat in dit jaar nog voor het laatst een belaste boekwinst op de ledencertificaten ondergebracht kan worden in een HIR. Vanaf 2023 betekent iedere omzetting van ledencertificaten het verplicht nemen van de daarmee behaalde winst in het desbetreffende jaar en vervalt de mogelijkheid om de winst in de HIR onder te brengen.

Beslissing nemen voor einde dit jaar. In dit jaar kan derhalve nog wel de belaste winst worden ondergebracht in de HIR. Tot en met het jaar 2025 kan dan vervolgens de HIR worden afgeboekt op investeringen in bedrijfsmiddelen die in 10 jaar of korter worden afgeschreven. Als een omzetting plaats vindt na 2022 is de toepassing van de HIR niet meer mogelijk.

Auteur: Robin Nijhuis, voorzitter VLB Vaksectie Recht in samenwerking met Paul te Koppele, belastingadviseur bij Flynth. Content aangereikt aan de redactie van Nieuwe Oost, september 2022

Voorbehoud op (Update) Q & A fosfaatrechten over verhuur/lease

Op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de overdracht van fosfaatrechten dat gevolgen kan hebben voor hieronder weergegeven Q & A. Berichtgeving hierover volgt.

Recent heeft de belastingdienst een aanvulling (versie 3.0) gepubliceerd over de fiscale gevolgen van verhuur of lease van fosfaatrechten. De aanvulling komt voort uit vragen die zich in de praktijk voordoen en die ter beantwoording aan de belastingdienst zijn voorgelegd. Lees meer