Skip to content

Belastingwijzigingen 2023 – impact voor de landbouw?

Op de derde dinsdag van september verscheen het Belastingplan 2023. Koopkrachtmaatregelen voor lagere en middeninkomens staan dit jaar centraal. Het is dit keer bepaald geen fiscaal feestje voor ondernemers en vermogende particulieren. Zij betalen namelijk mee aan de koopkrachtmaatregelen. Met welke wijzigingen krijg je als agrarische ondernemer in de inkomstenbelasting te maken?

Tariefsverlaging

Het laagste tarief box 1 gaat naar 36,93% over 73.031 euro aan inkomen. De lichte tariefsverlaging en schijfverlenging leveren je maximaal 560 euro belastingbesparing op.

Hogere arbeidskorting

De arbeidskorting is een inkomensafhankelijke aftrekpost op de te betalen belasting. De bedragen van de arbeidskorting gaat omhoog. De belastingbesparing is inkomensafhankelijk. Bij een winst van + 37.000 euro is uw maximale belastingbesparing 718 euro. Bij een hogere winst neemt je arbeidskorting af, boven de 115.000 euro heb je geen arbeidskorting meer. 

Meer  EIA en MIA

De budgetten EIA en MIA worden verhoogd, wat betekent dat mogelijkheden voor duurzame investeringen worden vergroot.

Snellere afbouw zelfstandigenaftrek

De afbouw zelfstandigenaftrek wordt alweer versneld. In 2027 resteer nog maar een aftrek van 900 euro. Fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers worden zo verkleind. Ook echte ondernemers hebben er fiscaal nadeel van. In 2023 gaat de zelfstandigenaftrek omlaag naar 5.030 euro. Ten opzichte van 2022 is dit een belastingverhoging van 400 euro.

Einde middelingsregeling

Deze regeling waarmee je belasting terugkrijgt bij een sterk wisselend inkomen wordt door veel landbouwers benut. Helaas blijkt de regeling niet goed te werken. In plaats van een verbetering van de regeling volgt nu een afschaffing. De laatste middelingsperiode is 2022-2023-2024. U heeft nog even om de laatste ronde te benutten.

Einde opbouw fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve doet niet wat hij moet doen, je kunt er niet van met pensioen. Sterker nog: je moet hierover als je het bedrijf beëindigt zelfs afrekenen. De opbouw van deze balanspost is daarom vanaf 2023 niet meer mogelijk. De balanspost op 31-12-2022 blijft staan, je moet dit nog op de oude manier afwikkelen als je staakt. Deze maatregel komt daarmee over als een halve oplossing. 

Hoger tarief overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting betaal je over de eigendomsverkrijging van onroerende zaken. In de agro gelden vaak vrijstellingen (bijvoorbeeld: voor landbouwgronden). Verkrijg je zonder vrijstelling dan wordt het algemene tarief vanaf 2023: 10,4% (nu is dat: 8%). Voor woningen die hoofdverblijf zijn geldt overigens een 2%-tarief (met de mogelijkheid van een startersvrijstelling).

Hogere tarieven vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belang

Het belastingtarief dat BV’s betalen over een winst tot 200.000 euro gaat omhoog naar 19% (nu: 15%). De grens voor het hogere tarief van 25,8% gaat omlaag naar 200.000 euro (nu: 395.000). Ondernemen via een BV wordt hiermee fiscaal een stuk duurder.

Met een BV betaal je als directeur-grootaandeelhouder in box 2 belasting over dividend of verkoopwinst van je aandelen. Vanaf 2024 (nog niet in 2023) verandert het tarief. Het tarief over de eerste 67.000 aan inkomen wordt 24,5%, daarboven 31%. De bedoeling is om oppotten in de BV te ontmoedigen. Opnieuw: ondernemen via de BV wordt fiscaal minder leuk.  

Wat blijft er (voorlopig) nog wel?

Over de bedrijfsopvolgingsregeling komt er pas in november nieuws. De evaluatie landbouwvrijstelling wordt niet verwacht voor 2023. Geen nieuws is hiermee (voorlopig) goed nieuws.  

Auteur: Arne de Beer – lid van de Vaksectie Recht van de VLB namens Alfa

Wat merkt de landbouw van fiscale maatregelen regeerakkoord?

Medio december presenteerde Rutte IV het Coalitieakkoord 2021 – 2025. Het akkoord bevat naast plannen over stikstof en woningmarkt, ook fiscale voornemens. Welke belastingmaatregelen kunt u als ondernemer in de landbouw verwachten?

Snellere verlaging zelfstandigenaftrek
De fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers zijn te groot. De zelfstandigenaftrek gaat daarom vanaf 2023 met stappen van 650 euro omlaag tot 1.200 euro in 2030. In 2019 bedroeg de zelfstandigenaftrek nog € 7.280. Vooral landbouwers met een man/vrouw-firma, als beide partners meer dan 1.225 uur in de onderneming werken, gaan de financiële pijn voelen. In 2030 gaan zij er ten opzichte van 2019 samen rond de € 3.800 op jaarbasis op achteruit. De gedeeltelijke compensatie via de arbeidskorting, is inkomensafhankelijk en maakt dit niet goed. De intensivering van de afbouw zelfstandigenaftrek verkleint het verschil tussen ondernemers en werknemers om de wildgroei aan zzp-ers enigszins te beteugelen. Het is te betreuren dat de echte ondernemers in de landbouw hierin worden meegesleept.   

Budgetten investeringsaftrekken omhoog
De budgetten voor de Energie- en Milieuinvesteringsaftrek gaan omhoog. De MIA-percentages zijn met ingang van 2022 flink opgetrokken. Ondernemers in de landbouw die innovatief investeren kunnen er voordeel van hebben dat er meer geld beschikbaar is voor deze fiscale subsidies.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
Er is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen aangekondigd. Jaren terug hadden we de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Hoe wordt de verplichting  vormgegeven, komt er een variant die ook voor landbouwers betaalbaar is?

Bedrijfsopvolgingsregelingen en landbouwvrijstelling – evaluatie op komst
De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door de (echte) bedrijfsopvolgingen eenvoudiger en eerlijker te maken. Oneigenlijk gebruik zal worden tegengegaan. De evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling wordt binnenkort verwacht, en is de basis voor een mogelijke beperking van de regelingen. Het is te hopen dat opvolgingen in de landbouw mogelijk blijven. Bent u van plan om de onderneming over te dragen, stel dan de (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht niet onnodig uit. Ook de landbouwvrijstelling wordt geëvalueerd; het regeerakkoord zegt er niets over. Landbouwers die hun rechten veilig willen stellen, doen er verstandig aan (zo mogelijk) de landbouwgronden te herwaarderen met een personenvennootschap.

Overdrachtsbelasting verder omhoog
In korte tijd is de overdrachtsbelasting (voor niet-woningen) gestegen van 6% naar 8%. Het blijft hier niet bij. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat in 2023 omhoog naar 9 procent. Woningen waarin de koper niet zelf gaat wonen vallen ook onder het hoge tarief. Landbouwers die een nieuwe locatie aankopen zijn duurder uit. De vrijstelling voor landbouwgronden blijft, maar voor zowel de ondergrond van gebouwen als de bedrijfsgebouwen zelf geldt het hoge overdrachtsbelastingtarief.

Belasting in box 3: van fictief naar werkelijk rendement
Tenslotte staat in het regeerakkoord dat de belasting over privévermogen in box 3 vanaf 2025 over het werkelijke rendement wordt geheven. Dat is al weer achterhaald. Door een arrest van de Hoge Raad eind 2021 moet box 3 al eerder worden aangepast in de zin dat de heffing (31%) niet mag  worden berekend over meer dan het werkelijk behaalde rendement.  Staatssecretaris Van Rij denkt na over een oplossing. Landbouwers die in box 3 belasting betalen, bijv. omdat ze vanuit privé landbouwgronden verpachten, behoeven in fiscale zin extra aandacht.

Arne de Beer, lid Vaksectie Recht VLB namens Alfa

Content aangereikt aan de redactie van Nieuwe Oogst.