Skip to content

VLB-inspiratiesessie biedt bedrijfsadviseurs (stik)stof tot nadenken

Er zijn diverse onderwerpen die de gemoederen in de land- en tuinbouw bezighouden. Een onderwerp wat hier zeker bovenuit steekt is het complexe stikstofdossier. Reden voor de VLB om voor haar bedrijfsadviseurs een kennis- en inspiratiesessie te organiseren over dit onderwerp.

Carlijn van Gulpen, programmamanager PAS Meldingen bij het ministerie van LNV, mocht de aftrap verzorgen van de goed bezochte bijeenkomst op 3 november jl. Van Gulpen gaf een toelichting op het stikstofdossier en besprak de status en uitdagingen van het Rijk. Haar boodschap was duidelijk: zonder natuurherstel blijven we in de crisis.

De programmamanager vertelde verder dat het verminderen van stikstof lastig is, omdat de herkomst van stikstofdepositie flink verschilt per gebied. Dat vraagt om maatwerk en een gebiedsgerichte aanpak. Hierin werkt het Rijk samen met andere overheden. ‘Het kabinet zet samen met medeoverheden maatregelen slim en gericht in daar waar ze nodig zijn en het meeste effect hebben,’ aldus Van Gulpen.

Rol adviseur

De programmamanager benadrukte dat de structurele aanpak van stikstof een gezamenlijke opgave is. Waarbij ze ook een rol voor ondernemers en adviseurs ziet. ‘Ondernemers en adviseurs moeten kijken naar het toekomstperspectief in hun gebied. En breder kijken dan alleen het eigen bedrijf of de eigen gronden.’

Tijdens de bespreking van de maatregelen om de stikstofuitstoot van de landbouw te verminderen bond Van Gulpen er ook geen doekjes om: alle opties liggen op tafel voor de toekomst. En die opties moet het kabinet koppelen met andere uitdagingen. Zoals de toekomst van de landbouw, het klimaat, energie en waterbeheer. ‘Uiteindelijk gaat het immers om de verplichting om in Nederland op landelijk niveau een gunstige staat van instandhouding te bereiken voor de natuurwaarden die op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn een bijzondere bescherming genieten,’ legde van Gulpen nogmaals het belang van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering uit. ‘Om die doelstelling te bereiken moeten niet alleen bronmaatregelen ten aanzien van stikstof worden getroffen, maar moet het programma ook voorzien in een verdere investering in de verbetering van de condities voor de betrokken natuurwaarden.’

(Stik)stof tot nadenken

De naam van de presentatie van Stefan van Summeren gaf het doel en thema van de inspiratiesessie goed weer: (Stik)stof tot nadenken. De ROM-specialist bij Rombou van Flynth gaf een toelichting op de vergunningenproblematiek rondom stikstof en intern en extern salderen. De legalisatie van de PAS-meldingen was een onderwerp dat garant stond voor veel vragen van de bedrijfsadviseurs. Van Gulpen vertelde in haar presentatie al dat van de 3500 potentiële PAS-melders er 2500 zich hadden gemeld. Van Summeren gaf aan dat inmiddels de eerste beoordelingen en verzoeken om aanvullingen binnen komen. 

Dagvoorzitter Hans de Bie aan het woord

Mogelijkheden in- en extern salderen

Ook besprak hij de mogelijkheden van intern – en extern salderen. Bij extern salderen wordt de toename van stikstofdepositie in de beoogde situatie gecompenseerd door het staken van stikstofactiviteit(en) op een andere locatie(s). Van Summeren wees de adviseurs erop dat hierbij wel geldt dat er een afroming van 30% is van het saldogevende bedrijf. Verder adviseerde hij de bedrijfsadviseurs om de stikstofsituatie van klanten in beeld te brengen. ‘Bepaal de referentiesituatie, de huidige en/of de beoogde situatie en kijk naar de mogelijkheden van de beoogde situatie,’ somde de adviseur op. ‘Zo kun je de juiste strategie bepalen voor toekomstige ontwikkelplannen.’ Aan het eind van zijn presentatie maakte de ROM-specialist nog een belangrijke opmerking: ‘De stikstofdepositie is uiteindelijk bepalend in het kader van de Wet natuurbescherming. En dus niet de ammoniakemissie!’

Stikstofreductie via managementmaatregelen

Ook managementmaatregelen kunnen voor stikstofreductie zorgen. Harm Rijneveld van de HAS Hogeschool en adviseur bij DMS legde uit hoe een ondernemer via de bedrijfsvoering kan inspelen op het reduceren van stikstof op zijn of haar bedrijf. ‘Het sleutelwoord is “meebewegen”, aldus Rijneveld. ‘Er zijn meerdere (integrale) wegen die naar Rome leiden.‘ Daarmee bedoelt de docent dat er meerdere mogelijkheden zijn voor zowel de intensieve als extensieve kringloopboer om stikstof te reduceren.

Zijn pleidooi is helder: voor het maximale economisch rendement moet de melkveehouder zijn bedrijf optimaliseren en niet de koe. ‘De bedrijfs- en bodembenutting staan voorop. De veebenutting is ondergeschikt.’ Als mogelijkheden om dit te realiseren noemt hij onder meer minder krachtvoer aankopen, meer liters uit minder input halen, mest beter benutten en een betere benutting van het eigen ruwvoer.

Ook Rijneveld heeft nog een tip voor de adviseurs: ‘Zoek de grens op met de veehouder. Voor emissievermindering, gezondere koeien en kostenbesparing.’

Opdracht: secretaris Vaksectie Agro Bedrijfskunde

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) zoekt op korte termijn een secretaris voor de Vaksectie Agro Bedrijfskunde. 6-8 uur per week, freelance.

VLB

VLB is een samenwerkingsverband van een aantal middelgrote accountantskantoren in de agrarische sector en het MKB (ABAB, Accon avm, Alfa, Countus, Flynth, www.vlb.nl).

Dit samenwerkingsverband concentreert zich op de agrarische markt, het terrein waarin haar leden allen als specialist opereren en een unieke positie innemen.

De toegevoegde waarde van de VLB ligt besloten in het feit dat zij als een erkend specialist met landelijke dekking in de agrarische markt, mede op basis van haar verleden, gezien wordt als een gesprekspartner voor algemeen regelgevende organisaties. Dit kunnen zowel overheidsinstellingen, uitvoeringsorganisaties, LTO Nederland maar ook commerciële organisaties zijn.

De VLB bestaat uit een bestuur, waarin de directeuren van de vijf aaneengesloten leden zitting hebben. De uitvoering van de diverse aandachtsgebieden ligt bij de Vaksectie Agro Bedrijfskunde en de Vaksectie Recht, beide vertegenwoordigd door een voorzitter en een secretaris.

Functie secretaris

De hoofddoelstelling van de secretaris Vaksectie Agro Bedrijfskunde is op een deskundige en professionele wijze ondersteuning bieden aan de leden van de aangesloten VLB-kantoren.

Hiertoe behoren de volgende taken:

Algemeen:

 • Contacten onderhouden met de voorzitter en de secretaris van het bestuur
 • Schriftelijk verantwoording afleggen in de Ledenvergadering van de VLB

Vaksectie Agro Bedrijfskunde:

 • Voorbereiden van vergaderingen en verslaglegging, onder andere voor de Vaksectie-vergaderingen en het overleg VLB-RVO Nederland
 • Coördineren en aansturen van projecten en werkgroepen
 • Onderhouden van contacten met de VLB-leden en externe relaties zoals het ministerie van LNV, RVO, LTO Nederland en indien gewenst in overleg treden met deze partijen
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten in het bijzonder van specifieke opleidingsmodules voor leden/adviseurs
 • Verzorgen van informatie-uitwisseling onder de leden
 • Samenwerken met de vaksectievoorzitter en de secretaris van de Vaksectie Recht
 • Rapporteren aan de vaksectievoorzitter en het bestuur van de vereniging
 • Actualiseren en aanvullen van de content op de website, LinkedIn en Twitter.

Functieprofiel

De kandidaat heeft tenminste een hbo-opleiding en is bekend met het agrarische netwerk. De kandidaat heeft een sterke affiniteit met de landbouw en de agrarische adviessector en heeft een helicopterview met betrekking tot de vakinhoud. Kandidaten die goed bekend zijn met de VLB-kantoren hebben de voorkeur, evenals kandidaten die binnen een straal van 30 kilometer in het traject Zwolle – Utrecht wonen.

Vereisten:

 • Minimaal hbo-niveau
 • Goede mondelinge en bovengemiddeld goede schriftelijke vaardigheden
 • Goed gevoel voor verhoudingen
 • Agrarische achtergrond of netwerk en interesse in de agrosector
 • Projectmatig kunnen werken, flexibel kunnen omgaan met een wisselend aanbod van werkzaamheden
 • Organiseren onderwijsmodules, bedreven in Excel
 • Vaardig met internet en social media

Standplaats

Werkzaam vanuit huis en bereid te reizen voor vergaderingen, bijeenkomsten en ander overleg.

Arbeidsverhouding

De VLB is op zoek naar een freelancer voor in eerste instantie een opdracht van een jaar, voor 6-8 uur per week (45 weken per jaar).

Informatie:

Meer informatie over de opdracht is schriftelijk op te vragen bij de Vaksectie Agro Bedrijfskunde via agro-bedrijfskunde@vlb.nl en mondeling bij de secretaris van het bestuur tel. 073 5230412

Reageren?

U kunt tot uiterlijk 20 december 2021 reageren op deze opdracht. Reacties kunt u richten aan agro-bedrijfskunde@vlb.nl t.a.v. dhr. Hans de Bie (voorzitter van de vaksectie).

Robin Nijhuis nieuwe voorzitter VLB Vaksectie Recht

Robin Nijhuis is vanaf 17 november 2021 de nieuwe voorzitter van de VLB Vaksectie Recht. Hij neemt het voorzitterschap over van Bert van den Kerkhof.

Robin Nijhuis is senior belastingadviseur bij Flynth adviseurs en accountants en leider van het landelijk agro-fiscale overleg binnen de organisatie. Vanaf juni 2018 vertegenwoordigt Nijhuis Flynth binnen de Vaksectie Recht. Nijhuis zal als nieuwe voorzitter alle leden van de vaksectie nauw betrekken bij de agro-fiscale belangenbehartiging die onverminderd veel onderwerpen bevat.

Bert van den Kerkhof is zijn gehele werkzame leven in dienst bij ABAB accountants en adviseurs, vanaf 2001 in de functie van Hoofd vaktechniek belastingadvies. Van den Kerkhof vervult het voorzitterschap van de Vaksectie Recht al ruim twintig jaar met verve en succes. Voor zijn  grote verdiensten als belangenbehartiger voor de landbouwers in Nederland op het gebied van de agrofiscaliteit is hij in 2016 benoemd tot Ridder in de 0rde van Oranje-Nassau. Voorsorterend op zijn pensioen bij ABAB eind volgend jaar draagt Bert in november het voorzitterschap bij de VLB over.

De komende en gaande voorzitter geven aan dat de actuele onderwerpen op de agenda van de Vaksectie Recht zien op ‘het zo veel als mogelijk wegnemen van de fiscale belemmeringen in de transitie waar de agrarische ondernemers voor staan’. Dit vergt afstemming met de belastingdienst en de ministeries van Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bert van den Kerkhof heeft er alle vertrouwen in dat Robin Nijhuis samen met de vaksectieleden deze uitdaging aan kan.

Stikstofrechten is hét actuele thema binnen de vereniging VLB en loopt als een rode draad door het programma van het congres dat de vereniging in juni 2022 zal organiseren ter gelegenheid van haar 95-jarig bestaan. Aan het slot van het congres is er gelegenheid om afscheid te nemen van Bert van den Kerkhof en nader kennis te maken met Robin Nijhuis.

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt binnen de Vaksectie Recht de fiscaal/juridische belangen op agrarisch gebied voor de leden ABAB, Flynth, Accon avm, Countus, Alfa.

Netwerkbijeenkomst over GESCHILLENBESLECHTING in de landbouw verplaatst

De netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de NVR, VvARA, VLB en VASN die gehouden zou worden op 24 november a.s., zal worden verplaatst naar het voorjaar van 2022. Dit in verband met de beperkende coronamaatregelen. De organisatoren hopen zo snel mogelijk een nieuwe datum door te kunnen geven.

mr. Bernadette Roos – van Diemen RB, secretaris VLB