Skip to content

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Alfa, Countus en Flynth

Nieuws

Oordeel Hoge Raad over aanhorigheden leidt tot administratieve lastenverzwaring

P E R S B E R I C H T

Landbouwers mogen bedrijfsmiddelen zoals sleufsilo’s en mestsilo’s (‘aanhorigheden’) niet langer afschrijven tot op restwaarde. Zij moeten investeringen in sleufsilo’s en mestsilo’s op het boerenerf voortaan toerekenen aan de ligboxenstal en jongveestallen. Het gevolg hiervan is dat die investeringen moeten worden betrokken in de afschrijvingsbeperking die vanaf 1 januari 2007 geldt voor bedrijfsgebouwen. Dit volgt uit het arrest dat de Hoge Raad op 17 januari 2020 heeft gewezen in een door de Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’ aangespannen procedure tegen de Belastingdienst.

In tegenstelling tot de uitspraken onder de WIR in de jaren tachtig van vorig eeuw komt de Hoge Raad nu evenals de lagere rechters tot het oordeel dat onder de huidige regelgeving de sleufsilo’s en mestsilo’s geen zelfstandige bedrijfsmiddelen vormen maar ter zake van de afschrijving als aanhorig aan de bedrijfsgebouwen moeten worden aangemerkt.

De VLB heeft de vraag over aanhorigheden in overleg met de Belastingdienst als principiële procedure aanhangig laten maken, nadat partijen na jarenlang overleg niet tot overeenstemming konden komen over de reikwijdte van het begrip aanhorigheden in de wet. Om gedurende de rechtsgang de administratieve lasten niet op te laten lopen was tussen partijen vooraf de afspraak gemaakt dat het standpunt van de VLB zou worden gevolgd tot dat de vraag door de Hoge Raad zou zijn beantwoord.

Nu het geschil in hoogste ressort is beslecht is de conclusie dat ook de afschrijving op sleufsilo’s en mestsilo’s door de wetswijziging per 1 januari 2007 is ingeperkt tot op 50% van de WOZ-waarde. Omdat de betreffende bedrijfsmiddelen niet eenduidig aan één gebouw kunnen worden toegerekend leidt dit naast een lager afschrijvingspotentieel ook nog tot een administratieve lastenverzwaring. Dit was nu juist hetgeen de VLB had willen voorkomen.

Einde persbericht
Noot voor de redactie: De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aangesloten leden: ABAB Accountants en Adviseurs, Flynth adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, Countus accountants + adviseurs. www.vlb.nl.
Voor meer informatie: de algemeen secretaris van de VLB, Bernadette Roos, bernadetteroos@vlb.nl of 06 23 50 34 98

Kamervragen over klimaatreserve

Nieuwsbericht n.a.v. het interview met Bert van den Kerkhof in de BoerderijVandaag, 7 januari 2020, ‘Fiscale regels soms ongunstig voor de boer’ en de Kamervragen die daarover zijn gesteld door leden van de Tweede Kamer van de SGP. Lees meer

Fiscale bespiegeling saneringsregeling varkenshouderij

Content voor publicatie in Nieuwe Oogst d.d. 14 december 2019, geschreven door Arne de Beer, lid van de Vaksectie Recht namens Alfa

Op 25  november is de saneringsregeling varkenshouderij opengesteld. Een belangrijke regeling voor ondernemers in Noord-Brabant en Gelderland die hun varkenshouderij willen beëindigen. In hoeverre is er al duidelijkheid over de fiscale gevolgen? Lees meer

Agenda