Skip to content

Voorbehoud op (Update) Q & A fosfaatrechten over verhuur/lease

Op 30 september 2022 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de overdracht van fosfaatrechten dat gevolgen kan hebben voor hieronder weergegeven Q & A. Berichtgeving hierover volgt.

Recent heeft de belastingdienst een aanvulling (versie 3.0) gepubliceerd over de fiscale gevolgen van verhuur of lease van fosfaatrechten. De aanvulling komt voort uit vragen die zich in de praktijk voordoen en die ter beantwoording aan de belastingdienst zijn voorgelegd.

De Vaksectie Recht van de VLB heeft zich al ruim voordat het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij in werking trad op 1 januari 2018 verdiept in fiscale gevolgen. Binnen de werkgroep fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij hebben onder voorzitterschap van Bert van den Kerkhof experts zich over het onderwerp gebogen. Dit resulteerde in maart 2018 in 41 vragen met antwoorden, die aan melkveehouders, adviseurs en de Belastingdienst vanaf de invoering van de fosfaatrechten veel houvast hebben geboden. In 2019 volgde een aanvulling op de Q & A (versie 2.0) en recent versie 3.0 over de verhuur of lease van fosfaatrechten.

Fosfaatrechten worden veelal binnen het eigen (melk)veebedrijf gebruikt. Echter, bij beëindiging van het melkveebedrijf of bij veranderde bedrijfsvoering, kan verkoop of verhuur/lease van rechten actueel worden. Bij verkoop van fosfaatrechten is het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde belaste winst. Dit is anders bij verhuur van fosfaatrechten, mits aan tal van voorwaarden wordt voldaan die zijn ontleend aan de Leaseregeling. De Leaseregeling is het Besluit van 10 december 2019, nr. 2019-166072, Stcrt. 2019, nr. 66 2281.

De Leaseregeling geeft aan onder welke voorwaarden een leaseovereenkomst, met of zonder koopoptie, in fiscale zin als verhuur (lease) kan worden aangemerkt. Is dat het geval dan leidt het sluiten van een leasecontract niet direct tot afrekening; de inkomsten worden wel belast als winst. Fosfaatrechten die worden verhuurd blijven verplicht tot het ondernemingsvermogen behoren van de verhuurder.

Versie 3.0 van de Vragen en Antwoorden Fosfaatrechten gedagtekend 1 juli 2020 is recent gepubliceerd op de website van LTO NL. Ook deze link leidt naar de content, waarvan de bladzijden 14 t/17 over de verhuur van fosfaatrechten gaan.

mr. B.M.J. Roos – van Diemen RB,

secretaris Vaksectie Recht VLB