Skip to content

Nieuws

kalveren in weide

Persbericht VLB en LTO NL: Alsnog BTW-teruggaaf voor veehouders na afschaffing BTW-landbouwregeling

 

 

 

 

 

 

Het Ministerie van Financiën is bereid om veehouders, die gebruik maakten van de BTW-landbouwregeling en per 1 januari 2018 verplicht in de BTW-regeling moesten, alsnog de mogelijkheid te bieden om de BTW op opfokkosten van jongvee terug te vragen. De Hoge Raad heeft op 7 juni 2019 beslist dat (landbouw)ondernemers deze BTW alsnog kunnen terugvragen op het moment dat het jongvee als melkvee in gebruik wordt genomen. Door de inzet van de VLB en LTO Nederland kan dit betrokken veehouders gemiddeld een bedrag opleveren van ongeveer 800 euro.

Veehouders in de BTW-landbouwregeling konden de BTW over opfokkosten (zoals voer, huisvesting en dierenarts- en andere verzorgingskosten) tijdens de opfokperiode niet terugvragen. Op 1 januari 2018 is de BTW-landbouwregeling afgeschaft en vielen deze ondernemers in de normale BTW-regeling. Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst namen aanvankelijk het standpunt in dat de BTW op opfokkosten niet kon worden teruggevraagd. Door de inzet van VLB en LTO Nederland wordt nu onder voorwaarden mogelijk om de BTW in één keer terug te vragen.

VLB en LTO Nederland hebben met het Ministerie van Financiën afgesproken om de teruggaaf voor melkveehouders te berekenen aan de hand van een vast percentage. Ondernemers kunnen de zogenoemde herzienings-BTW op gebruiksvee volledig bij de Belastingdienst terugvragen mits ze tijdig bezwaar hebben gemaakt. Veehouders met andere diersoorten, die bijvoorbeeld jongvee als melkgeit, fok- of melkschaap in gebruik hebben genomen, worden aangeraden om met de eigen inspecteur van de Belastingdienst in overleg te treden voor een maatwerkoplossing.

Het Ministerie van Financiën is niet bereid om ondernemers, die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt, volledig tegemoet te komen. Deze ondernemers kunnen daarom minder BTW terugvragen. LTO Nederland en de vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureau’s ‘VLB’ vinden de gemaakte afspraken een belangrijke stap voorwaarts. Zij blijven van mening dat de groep ondernemers die geen bezwaar hebben ingediend nog steeds benadeeld worden en vinden dat het Ministerie van Financiën deze groep alsnog tegemoet moet komen.

Ondernemers die per 1 januari 2018 naar de normale regeling BTW zijn overgestapt wordt geadviseerd om contact op te nemen met hun fiscaal dienstverlener of boekhouder om de teruggaaf te regelen. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van de Belastingdienst en hier.

Einde persbericht.


Eerder gepubliceerde artikelen over herziening jongvee:

zonneweides met leghennen

Zonneweides en biologische leghennen

Content voor publicatie Nieuwe Oogst, geschreven door Edwin Sloot, lid van de Vaksectie Recht namens Flynth en stagiair Douwe Dijkstra. Gepubliceerd in NO op 18 januari 2020

Het plaatsen van zonneweides op landbouwgrond is een actueel thema. Bekende situaties zijn de zonneweides waaronder grazend vee loopt. De stemming heerst dat de landbouwvrijstelling geen toepassing kan vinden op de ondergrond van die panelen, omdat het vereiste van geheel of nagenoeg geheel gebruik in het kader van een landbouwbedrijf vooralsnog een te hoge horde zou zijn om te overkomen. Gelet op ontwikkelingen in de sector zou hierin weleens verandering kunnen komen.

Lees meer

melkkoeien grazend en kijkend

Output overleg met Belastingdienst – Q & A fosfaatrechten aangevuld

Meer duidelijkheid over fosfaatrechten en afschrijving/lease/staking/stakingslijfrente

De Werkgroep fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij is onder voorzitterschap van Bert van den Kerkhof op 21 augustus 2019 bijeen geweest om over aanvullende vragen over fosfaatrechten af te stemmen. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat de tekst van de Vragen en Antwoorden van 6 april 2018 is aangepast en  aangevuld. Lees meer