Skip to content

Recht

Activiteiten en doelstellingen Vaksectie Recht

De Vaksectie Recht behartigt de belangen van de leden op agro fiscaal en agro juridisch terrein. De Vaksectie Recht fungeert als een platform waarbinnen de leden hun krachten bundelen om vraagstukken betreffende wetgeving, beleid en uitvoering bespreekbaar te maken. Door gezamenlijk op te treden wordt er meer bereikt dan wanneer ieder lid voor zichzelf zou optreden.

De samenwerking vindt zijn weerslag in de jaarlijks met de Belastingdienst vast te stellen Landelijke Landbouwnormen. De normen worden door de leden van de VLB toegepast bij het opstellen van de jaarrekening en het doen van aangiften van agro-ondernemers. Door te werken met normen verlopen de hiermee samenhangende werkprocessen efficiënter. Dit geldt ook voor de daarnaast intern overeengekomen normen voor onder meer privé kosten belastingaangifte, privé kosten telefoon, tv, internet, privé verbruik blanke diesel.

De samenwerking mondt verder uit in het becommentariëren van conceptteksten van agro-beleidsbesluiten en het reageren op internetconsultaties. De vaksectie beoogt daarmee te bewerkstelligen dat het Ministerie van Financiën en/of het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de tekst bijstelt in de door de VLB bepleite richting. Veel activiteiten van de vaksectie zijn er thans op gericht om de fiscale belemmeringen in de transitie van de landbouw zoveel als mogelijk weg te nemen.

Actuele onderwerpen zijn:

 • Landbouwvrijstelling / herwaarderen
 • Ondernemerschap / fiscale aspecten rondom staking van de onderneming / herinvesteringsreserve
 • Afschrijving op bedrijfsmiddelen, op fosfaatrechten, op varkens- en pluimveerechten, op stikstofrechten en uitzonderingen op inperking afschrijving
 • Onderhoud versus investering / KiA/MIA/Vamil
 • Firmaproblematiek / erfpacht
 • Landelijke Landbouwnormen en VLB-normen privé ge- en verbruik
 • Bedrijfsopvolging en Successiewet / rekenmodellen
 • Knelpunten overdrachtsbelasting / vrijstellingen
 • Knelpunten agro-subsidies
 • Knelpunten omzetbelasting
 • WOZ / cultuurgrondvrijstelling

Leden Vaksectie Recht

mr. Robin Nijhuis RB
Voorzitter, Flynth

drs. Arne de Beer RB
Lid, Alfa

Ytzen Dijkstra MSc
Lid, Alfa

drs. Nico van der Ende RB
Lid, ABAB

Rutger Keppel RB
Lid, Flynth

drs. Frank Rademaekers
Lid, ABAB

mr. Coen Ruitenbeek
Lid, Flynth

mr. Edwin Sloot RB
Lid, Flynth

mr. Ellen Smit RB
Lid, Countus

mr. André Verduijn RB
Lid, Countus

Adviseur van de Vaksectie Recht

mr. ing. Bert van den Kerkhof RB
Voorheen voorzitter, ABAB

Secretaris en contactpersoon

mr. Bernadette Roos RB
073 5230412