Skip to content

PERSBERICHT: VLB 90 jaar

PERSBERICHT

BIJLAGE 9c-1 VLB-logo 90-jaar

Op 20 april a.s. viert de belangenorganisatie, de vereniging  van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’ haar negentig jarig bestaan. De vijf leden Flynth, Countus, Alfa, Acconavm, ABAB en hun genodigden komen in Den Bosch bijeen. De rode draad van het congres is de toekomst van de VLB; op welke wijze gaat de VLB de komende tien jaar vormgeven aan haar samenwerking en belangenbehartiging.

 

VLB-samenwerking en data-stromen

De leden van de VLB  werken al jarenlang samen binnen Edi-circle. Bij de VLB kantoren komen op jaarbasis 800.000 facturen van klanten binnen ter verwerking. Op het VLB congres wordt de spin-off van Edi-circle, Agri-nota, gelanceerd die het voor de agro-ondernemers mogelijk maakt de facturen zelf in te zien en middels deze toegang te betalen.  Hierdoor kunnen de agro-ondernemers het liquiditeitsbeheer beter aansturen.

 

VLB-belangenbehartiging

De aanleiding om zich te verenigen komt in oorsprong vanuit de Belastingdienst. In reactie op de invoering van belastingwetgeving, verenigden de agrarische  standsorganisaties zich in 1926. De standsorganisatie van de  rechtsvoorgangers van de leden begeleidden toen de boeren en tuinders bij het samenstellen van hun jaarstukken. De leden van de VLB doen dit nog steeds, zij het dat de werkzaamheden door de complexe regelgeving rondom het agrarische bedrijf sterk zijn uitgebreid. De activiteiten van de vereniging zijn hierbij steeds aangepast aan de behoeften van ‘de tijd’.

 

Agro fiscaal

Het grote aantal agro-ondernemers waarvoor de leden van de VLB de fiscale aangiften verzorgt – 80% van het totaal aantal in Nederland- maakt dat de VLB in ‘Den Haag’ al dan niet tezamen met LTO NL aan tafel kan schuiven om onderwerpen die in agro-sector spelen aan de orde te stellen. Denk daarbij aan overleggen over Landelijke Landbouwnormen, Horizontaal Toezicht, het oplossen van knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving en het toelichten van voorstellen aangaande de belastingherziening. Recentelijk t.b.v. het Belastingplan 2017. Woordvoerder namens de VLB is Bert van den Kerkhof.

 

Agro bedrijfskundig

De leden van de VLB adviseren de agro-ondernemers bij hun bedrijfsvoering. Actueel zijn onderwerpen als Kringloopwijzer, fosfaatrechten, amvb grondgebondenheid, NB/PAS, derogatie, meststoffenwet en diverse subsidie regelingen. Meer en meer verschuift de belangenbehartiging zich naar het ‘voortraject’ en is de VLB gesprekspartner bij de totstandkoming en aanpassing van wet- en regelgeving zowel bij EZ beleid als EZ uitvoering bij RVO. Woordvoerder namens de VLB is Lubbert van Dellen.

 

VLB-congres en sprekers

De keynotes op 20 april a.s. zijn van Han Mesters en Ruud Huirne. Gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen geeft Han Mesters (ABNAMRO) zijn visie op de toekomst van de agrarisch adviseur en  Ruud Huirne (Rabobank) op de toekomst van de Nederlandse agro-sector.


Einde persbericht

Noot voor de redactie:  De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aansloten leden: Flynth adviseurs en accountants, Countus accountants + adviseurs, Alfa Accountants en Adviseurs, Acconavm adviseurs en accountants en ABAB Accountants en Adviseurs. www.vlb.nledi-circle.nl

 

Voor meer informatie:

Over het congres en het persbericht-  algemeen secretaris, Bernadette Roos, bernadetteroos@vlb.nl of 073 5230412.

Over de EDI-circle en Agri-nota –  voorzitter van het bestuur van de VLB, Fou Khan Tsang, tel. 088 2531036

Over de belangenbehartiging agro fiscaal – voorzitter Vaksectie Recht, Bert van den Kerkhof, tel. 013 4647152

Over de belangenbehartiging agro bedrijfskundig – voorzitter Vaksectie Bedrijfskunde, Lubbert van Dellen, tel.058 2887887

 

 

VOL: Inschrijving Kringloopacademie vijf van start

De inschrijving voor de Kringloopacademie V is niet meer mogelijk.

De training over de werking van de KringloopWijzer is ook opengesteld voor niet-VLB-leden.

 

De VLB, Vaksectie Agro-Bedrijfskunde,  organiseert in de maanden april, mei juni wederom een KringloopAcademie. De inhoud is gericht op de (junior)bedrijfsadviseur die nog geen of weinig ervaring heeft met het invullen van de Kringloopwijzer maar zich daarin wil bekwamen onder leiding van ervaren docenten.

Nieuw is dat ook adviseurs  die niet werkzaam zijn bij een VLB-kantoor zich kunnen aanmelden.

Voor meer informatie over de inhoud van de training, de docenten, de data, de kosten en de inschrijving: zie de flyer.

Aanmelden kan tot 1 april a.s. bij  de secretaris van de Vaksectie Agro-Bedrijfskunde, gerriannejansen@vlb.nl