Skip to content

Afschrijving varkens- en pluimveerechten voor en na 1 januari 2018

Op 20 december 2017 heeft de Minister van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer haar verwachting uitgesproken dat het stelstel van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten wordt gehandhaafd tot en met 31 december 2027. Dit was voor de belastingdienst reden om de termijn van afschrijving op bestaande rechten aangekocht vóór 1 januari 2018 te verlengen tot de datum van 31 december 2027.

In het Platformoverleg Landbouw van 20 juni 2018 heeft de VLB in een memo aangegeven de verlenging van de geschatte gebruiksperiode van varkens- en pluimveerechten geen rechtvaardiging te vinden voor de termijnverlenging van de eerder in de landelijke landbouwnormen vastgestelde termijnen. Dit met inachtneming van de wettelijke voorschriften waarbij op grond van artikel 30 Wet IB 2001 maximaal 20% van de aanschafwaarde mag worden afgeschreven.

In het verzoek van de VLB is aanleiding gevonden om met betrekking tot de afschrijving op varkens- en pluimveerechten onderscheid te maken in de rechten die verkregen zijn vóór 1 januari 2018 en die verkregen zijn vanaf 1 januari 2018.

Op varkens- en pluimveerechten verkregen vóór 1 januari 2018 kan ook na 1 januari een jaarlijkse afschrijving plaatsvinden van ten hoogste 20% van de aanschaffingskosten. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat een afboeking van een eventuele restwaarde die meer bedraagt dan 20% van de aanschaffingskosten niet is toegestaan. Op grond van de Meststoffenwet zijn er immers ook na 1 januari 2018 nog varkens- en pluimveerechten nodig om deze dieren te mogen houden en is een afboeking van de restwaarde per 31 december 2017 niet te rechtvaardigen.

Voorts wordt opgemerkt dat tussen de belastingdienst en de VLB niet ter discussie staat dat voor varkens- pluimvee- en fosfaatrechten verkregen vanaf 1 januari 2018 een gebruiksduur geldt die gebaseerd is op de einddatum 31 december 2027. De afschrijvingstermijn tot de einddatum 31 december 2027 geldt ook voor de aanschaffingskosten van een melkveefosfaatreferentie die vanaf 1 januari 2018 is omgezet in fosfaatrechten.

Het voorgaande zal voor zover van toepassing in de landelijke landbouwnormen 2018 worden opgenomen.

 

Tilburg, 13 november 2018

Mr. H.J. van den Kerkhof

 

Eerder gepubliceerd: De afschrijvingstermijn van dier- en fosfaatrechten