Skip to content

Ministerie van Financiën stemt niet in met de afschrijving op de investering in fosfaatrechten

Eerder berichtte de VLB over de Werkgroep Fosfaatrechten. Binnen deze werkgroep zijn vanaf mei 2017 veel fiscale vragen over fosfaatregelingen melkveehouderij besproken door de VLB/LTO met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Op de belangrijkste vraag, namelijk over de afschrijfbaarheid van fosfaatrechten, heeft het Ministerie van Financiën op 12 december jl. een antwoord gegeven.

Op 24 november jl. tijdens de vergadering van het Platform Landelijke Landbouwnormen was van de zijde van het Ministerie van Financiën al bericht dat v.w.b. de Landelijke Landbouwnormen 2017 kort daarop de tekst van Hoofdstuk 17 Productierechten door het Ministerie zou worden aangereikt. Die tekst is op 12 december jl. door de VLB ontvangen. Over fosfaatrechten is bericht dat het Ministerie vooralsnog niet instemt met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten.

Het Ministerie van Financiën is van oordeel dat zolang er door het Ministerie van LNV geen einddatum voor de regeling wordt bepaald, er geen sprake kan zijn van een ‘eindige regeling’.

De VLB (waarin zijn verenigd de accountants- en advieskantoren van ABAB, Acconavm, Alfa, Countus en Flynth) stelt zich op het standpunt dat het een tijdelijke regeling betreft waardoor wel op fosfaatrechten kan worden afgeschreven en blijft zich onverminderd inspannen om een afschrijvingsregeling te bewerkstelligen. Mocht dat evenwel toch niet in goed overleg geregeld kunnen worden, dan zal de rechter gevraagd worden hierover te beslissen. Melkveehouders die nu voor de keuze staan om te investeren in fosfaatrechten zien zich hierdoor geconfronteerd met een onzekere factor waardoor het nog lastiger wordt om het investeringsplan financieel rond te krijgen.

Bernadette Roos, secretaris VLB

Reeds gepubliceerde berichten over fiscale aspecten van fosfaatrechten:

 

Belastingdienst: in 2017 geen afschrijving op investering in varkens- en pluimveerechten

Gezamenlijk vastgestelde normbedragen

Op 24 november jl. zijn de Landelijke Landbouwnormen 2017 vastgesteld. Dit is gebeurd door het Platform Landbouw, een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en LTO NL, in overleg met het landbouwbedrijfsleven, waaronder de VLB. De normbedragen worden vastgesteld om op een praktische wijze tot een juiste balanswaardering en jaarwinstbepaling te komen. In Nederland maken zo’n 64.000 land- en tuinbouwbedrijven gebruik van de normbedragen. De Landelijke Landbouwnormen (LLN) worden gepubliceerd op de website van de belastingdienst: zie belastingdienst.nl/landbouw. De normen voor 2017 worden naar verwachting begin januari 2018 gepubliceerd.

Eenzijdig vastgesteld: normen voor varkens- en pluimveerechten

Tijdens de vergadering van het Platform Landelijke Landbouwnormen op 24 november jl. konden de normen voor varkens- en pluimveerechten nog niet worden vastgesteld omdat binnen het Ministerie van Financiën de besluitvorming hierover nog niet was afgerond. Op 12 december jl. is de VLB evenwel geïnformeerd over de tekst zoals die in de LLN onder Hoofdstuk 17.2 zal worden opgenomen:

17.2 Varkens- en pluimveerechten

In de Landelijke Landbouwnormen 2016 is voor de afschrijving op varkens- en pluimveerechten uitgegaan van einddatum 31 december 2017. Inmiddels is bekend dat de varkens- en pluimveerechten na deze datum nog bestaan. Navraag bij het Ministerie van LNV heeft uitgewezen dat er op dit moment geen nieuwe (vermoedelijke) einddatum is bepaald. Zolang er geen nieuwe (vermoedelijke) einddatum wordt vastgesteld voor deze rechtenstelsels, is afschrijving niet mogelijk.

Omdat fosfaatrechten in 2017 nog niet bestaan, gaan de Landelijke Landbouwnormen 2017 niet in op de fiscale behandeling van die rechten.

Let op

Deze normen zijn anders dan de overige normen uit deze publicatie eenzijdig vastgesteld door de Belastingdienst. Hierover is dus geen overeenstemming met het landbouwbedrijfsleven. Als u toch afschrijft op de hiervoor vermelde rechten, dan moet u dit aangeven in de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting bij het onderdeel ‘agrarische activiteiten’ bij de vraag ‘Bent u bij de vaststelling van het resultaat afgeweken van de landelijke landbouwnormen?’.

Tot zover de tekst uit de LLN 2017, Hoofdstuk 17 Productierechten, onderdeel 17.2 Varkens- en pluimveerechten.

Bernadette Roos, secretaris VLB

Pleidooi VLB voor jaaraangifte btw voor ‘nieuwkomers’

Betreft: VLB- brief aan TweedeKamerlid Eppo Bruins (CU)

De btw-landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. De CU heeft in een motie (nr. 58) bij wetsvoorstel 34 785 de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de landbouwregelaars die per 1 januari 2018 verplicht btw-ondernemer worden de mogelijkheid te bieden een btw-jaaraangifte te doen i.p.v. een kwartaalaangifte. Dit bespaart landbouwers relatief veel administratiekosten.

De motie is aangehouden.

De VLB, bij monde van de voorzitter van de Vaksectie Recht, heeft dhr. Bruins (CU) in een brief gevraagd om de motie in stemming te brengen en tegelijkertijd de door de staatssecretaris Snel genoemde bezwaren tegen een jaaraangifte gepareerd.

Bernadette Roos, secretaris VLB, Vaksectie Recht