Skip to content

VLB: ‘Betrek agrarisch adviseurs bij nieuwe regelgeving’

In hun bedrijfsvoering hebben boeren te maken met veel wetten en regels. Deze gaan vaak gepaard met hoge administratieve lasten. Recente beleidswijzigingen, zoals de invoering van het nieuwe GLB en de aanscherping van de derogatie, riepen vragen op over de uitvoerbaarheid van dat beleid in de agrarische praktijk.

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureau (VLB) roept de beleidsmakers op om aan de voorkant gebruik te maken van de kennis en ervaringen van intermediairs. Agrarisch adviseurs zijn immers dagelijks voor hun klanten actief met uiteenlopende verplichtingen en vraagstukken vanuit wet- en regelgeving.

Rondetafel

In februari 2024 organiseerde de vaste Kamercommissie voor Landbouw het rondetafelgesprek ‘Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf’. Doel was om meer informatie te vergaren over de knelpunten die zich in de agrarische praktijk voordoen bij de uitvoering van wet- en regelgeving en over de mogelijkheden die er zijn om die knelpunten weg te nemen. Samen met diverse andere sectororganisaties was de VLB uitgenodigd om haar visie te geven.

Knelpunten uitvoerbaarheid beleid

De VLB onderscheidt drie type knelpunten:

  1. Toename complexiteit. Ondanks herhaaldelijke voornemens om de regelgeving eenvoudiger en robuuster te maken, is het tegendeel waar. Daarbij zien we enerzijds een stapeling van beleid en anderzijds tegenstrijdigheden tussen regelingen.
  2. Onvoldoende aansluiting met de praktijk. Er moet een einde komen aan regelgeving die boeren dwingt tot kalenderlandbouw. Veel beleid wordt nog altijd vormgegeven via middelvoorschriften, terwijl voor een hogere acceptatiegraad en betere uitvoerbaarheid de sector gebaat is bij doelvoorschriften.
  3. Beleidsonzekerheid. Het gebrek aan consistent beleid en het gemis van een integrale aanpak van afzonderlijke beleidsdossiers leiden tot versnipperde wetgeving waar de sector op vastloopt.

Maak het simpeler

Een open deur natuurlijk, maar zorg voor versoepeling, vereenvoudiging en vooral vermindering van wetten. Landbouwers zijn goedwillend en zich ervan bewust dat zij extra inspanningen moeten leveren in een steeds veranderende en veeleisende omgeving. De bijkomende verhoging van de administratieve lasten drukt echter op het verdienmodel, dat vaak al marginaal is. Positief is dat de Europese Commissie in maart 2024  GLB-vereenvoudigingsvoorstellen heeft gedaan  om boeren tegemoet te komen.

Betrek adviseurs en uitvoerders ‘aan de voorkant’

Intermediairs hebben een niet te onderschatten rol als het gaat om de uitvoering van beleid in de agrarische praktijk. De VLB adviseur fungeert als onafhankelijk sparringpartner en vertrouwenspersoon voor agrarisch ondernemers. Samen met uitvoeringsinstantie RVO pleit de VLB ervoor om aan de voorkant, bij het ontwerpen van nieuw beleid, betrokken te worden en niet pas op het moment dat publicatie van regelgeving een feit is.

Belangrijk is dat er meer aandacht wordt besteed aan hoe nieuw beleid moet worden uitgevoerd. En ook dan zullen in de praktijk nog zaken misgaan, die je vooraf over het hoofd hebt gezien. Toch zal dit uiteindelijk tot minder frustratie leiden en bijdragen aan het vertrouwen bij agrarische ondernemers. Want dat zijn we met elkaar toch een beetje kwijtgeraakt.

Lees ook:

Jeroen van den Hengel, lid VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde namens Alfa