Skip to content

VLB zoekt naar oplossingen voor eisen data zorglandbouw

Door de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) moeten alle zorgaanbieders (en dus ook zorgboerderijen) vanaf boekjaar 2022 hun financiële jaarverantwoording publiceren. De deadline is 1 juni van het opvolgend jaar.

De deadline van 1 juni bleek voor veel zorgaanbieders die sinds 2022 onder de Wtza vallen, niet haalbaar. Daarom geldt er een overgangsregeling: over boekjaar 2022 krijgen zij uitstel tot 31 december 2023 en voor boekjaar 2023 tot 1 oktober 2024. Vanaf boekjaar 2024 geldt de deadline van 1 juni van het opvolgend jaar. Voor zorgaanbieders die al voor eerdere jaren moesten publiceren én voor in 2022 nieuw gestarte zorgaanbieders, blijven de oorspronkelijke deadlines staan.

Dubbele financiële boekhouding

Er is niets mis met het bieden van transparantie van de financiële cijfers van de zorg. Echter zeggen de cijfers van het reguliere agrarische bedrijf, zoals bijvoorbeeld de grondpositie en de financiering hiervan, niets over de kwaliteit van de geleverde zorg. Om voor de zorgfinanciers zinvolle cijfers op te stellen, is het nodig dat voor zorgboeren een dubbele financiële boekhouding en jaarverantwoording wordt opgesteld. De Wtza zadelt zorgboeren dus op met meer werk en hogere kosten.

Concurrentiegevoelige informatie

Veel zorgboeren met een gecombineerd bedrijf zijn niet blij met de publicatieverplichting van hun jaarcijfers. Zij moeten immers de cijfers van het totale bedrijf publiceren en geven daarmee concurrentiegevoelige informatie prijs. Voor deze publicatieplicht is het noodzakelijk dat deze cijfers op een uniforme wijze gerapporteerd worden. Het voordeel van op een uniforme manier van rapporteren, is dat er ook gebenchmarkt kan worden. De VLB gaat samen met de Federatie Landbouw en zorg (FLZ) aan de slag om in de vorm van een pilot meer inzicht in een benchmark te krijgen.

Werken aan een oplossing

Om de zorglandbouwbranche te ondersteunen, wordt er hard gewerkt aan een oplossing. De specialisten onderzoeken de mogelijkheden om alleen het aandeel van de zorgtak uit de complete boekhouding te halen. Zij houden daarbij rekening met de fiscale (on)mogelijkheden en de manier waarop de cijfers vervolgens in de jaarrekening verwerkt kunnen worden. Niet alleen kunnen zorgboeren dan uitsluitend de cijfers van hun zorgtak publiceren, ook wordt dan de benchmark beter. Een zorgboer kan daarin zien hoe zijn eigen bedrijf in vergelijking met een andere periode gepresteerd heeft. Ook kan hij zijn eigen cijfers vergelijken met het branchegemiddelde. Op deze manier kunnen de verplichtingen die volgen uit de wetgeving, omgezet worden in iets moois waar de ondernemer zelf ook iets aan heeft.

Aandachtspunt

Om niet hun gehele financiële jaarcijfers te hoeven publiceren, overwegen ondernemers vaak een bv of een andere entiteit op te richten voor hun zorgtak om zo deze activiteiten te kunnen scheiden. Dit is niet altijd verstandig, omdat dit allerlei juridische en fiscale gevolgen heeft. Belastingadviseurs bespreken vooraf of dit zinvol is.

Urban Luijkx, adviseur zorglandbouw bij ABAB. Het artikel is een bewerking van de content die op 11 juli 2022 op de website van ABAB is gepubliceerd.

VLB Inspiratiesessie 2023

“Wat is het perspectief van de landbouw in de gebiedsgerichte processen?”

Op 27 september 2023 organiseerde de VLB, vaksectie agrobedrijfskunde, een inspiratiesessie met en voor de bedrijfskundig adviseurs werkzaam bij Alfa, ABAB, Flynth en Countus. Het onderwerp was “Wat is het perspectief van de landbouw in de gebiedsgerichte processen?”

Na een welkomstwoord door de voorzitter van de vaksectie, Hans de Bie, verzorgde Lubbert van Dellen namens de VLB de eerste presentatie. Hij schetste de stikstofsituatie in Nederland en gaf daarmee een goed beeld van de opgave waar Nederland voor staat. Lubbert besprak vervolgens de regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen (gaan) maken en maakte de vertaalslag naar de adviespraktijk; welke keuzemogelijkheden heeft de agrarisch ondernemer in het kader van de landbouwtransitie. Dit niet alleen in het kader van het stikstofbeleid maar ook in die van de klimaatopgave.

Frank van Marle werkzaam bij de provincie Overijssel nam de zaal mee in de kerndoelen van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de gebiedsgerichte aanpak. Het is een gecombineerde aanpak met vier sporen: grondgebonden melkvee, gebiedsgerichte opgaven, bedrijfs- en ketengerichte maatregelen en een vitaal platteland met hechte gemeenschappen. Hij benadrukte dat agrarische ondernemers elkaar op moeten zoeken om gezamenlijk de gebiedsgerichte opgaven te kunnen realiseren.

René Veldman werkzaam bij Rabobank Nederland verzorgde de derde en laatste presentatie van de inspiratiesessie. Hij lichtte de visie toe van de Rabobank op de financiering van de duurzame landbouw. Die stoelt op drie bouwstenen, te noemen: (1) sectorvisies 2040 voor zes agrarische sectoren, (2) een bestendigheidsmatrix en (3) proposities om ondernemers te ondersteunen in de transitie. Hierbij spelen belangrijke thema’s als stikstof, water, biodiversiteit/natuur en klimaat een grote rol. René maakte hierbij ook een link naar de gebiedsopgaven wat goed aan sloot op de presentatie van Frank van de provincie Overijssel.

Het totale programma gaf de adviseurs stof tot nadenken en veel informatie over strategische thema’s. Thema’s die de adviseurs vanaf morgen in de adviespraktijk kunnen toepassen. Want is de huidige bedrijfsvoering wel de toekomstige bedrijfsvoering voor deze agrarische ondernemer?.

Save The Date | 27 september 2023 | VLB-inspiratiesessie!

Jaarlijks wordt door de VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde een inspiratiesessie georganiseerd voor medewerkers van de leden van VLB-kantoren. Met als doel om als adviseurs geïnspireerd te raken rond een thema dat aansluit bij de actualiteit of trend in de agrarische sector. Én uiteraard ook betrokkenheid kent en/of invloed heeft op het (toekomstige) werk van de adviseurs.

Woensdag 27 september, 15.30-20.30 uur staat de VLB-Inspiratiesessie 2023 gepland met het volgende thema:

“Kaders voor de voortzettende agrarische ondernemer in de veehouderij”

Het krachtenveld rondom de veehouderij is enorm in beweging en we zitten nog midden in de onderhandelingen van het landbouwakkoord. Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden zullen we het programma definitief invullen waarbij onderstaande thema’s mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

  • Visie op bedrijfsvoering toekomst per sector.
  • Bijdrage management, innovatie en techniek aan reductie emissies stikstof en CO2 (natuur, water en klimaat).
  • Kader teelt, bemesting en gewasbescherming gewassen in o.a. actieprogramma’s en wetgeving.
  • Kader dierwaardige veehouderij in regelgeving.
  • Mogelijke correctie veestapel en beschikbare grond vanuit een eenmalige korting.
  • Bijdrage vanuit verbreding verdienmodel naar energie, carbon credits, maatschappelijke diensten etc.
  • Visie op markt.

Uitgangspunt is dat we het programma richten op de voortzettende ondernemer in de veehouderij en gebaseerd op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Er is ruimte voor 80 deelnemers, circa 20 per VLB lid (ABAB, Alfa, Countus en Flynth). Het programma is bijzonder interessant voor adviseurs die werkzaam zijn in de agrarische bedrijfsadviespraktijk. Ze zijn hierbij strategisch adviseur of specialistisch met betrokkenheid bij het onderwerp en/of hebben een leidinggevende of bestuurlijke functie in de agrarische adviespraktijk binnen een VLB-organisatie.

Locatie moet nog vastgelegd worden maar  zal centraal in het land gelegen zijn.

De definitieve uitnodiging volgt maar noteer de datum alvast in je agenda.

Tot ziens op 27 september 2023, laat je inspireren!

Hans, Lubbert, Ineke, Hans, Jeroen, Henk