Skip to content

Save The Date | 27 september 2023 | VLB-inspiratiesessie!

Jaarlijks wordt door de VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde een inspiratiesessie georganiseerd voor medewerkers van de leden van VLB-kantoren. Met als doel om als adviseurs geïnspireerd te raken rond een thema dat aansluit bij de actualiteit of trend in de agrarische sector. Én uiteraard ook betrokkenheid kent en/of invloed heeft op het (toekomstige) werk van de adviseurs.

Woensdag 27 september, 15.30-20.30 uur staat de VLB-Inspiratiesessie 2023 gepland met het volgende thema:

“Kaders voor de voortzettende agrarische ondernemer in de veehouderij”

Het krachtenveld rondom de veehouderij is enorm in beweging en we zitten nog midden in de onderhandelingen van het landbouwakkoord. Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden zullen we het programma definitief invullen waarbij onderstaande thema’s mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

  • Visie op bedrijfsvoering toekomst per sector.
  • Bijdrage management, innovatie en techniek aan reductie emissies stikstof en CO2 (natuur, water en klimaat).
  • Kader teelt, bemesting en gewasbescherming gewassen in o.a. actieprogramma’s en wetgeving.
  • Kader dierwaardige veehouderij in regelgeving.
  • Mogelijke correctie veestapel en beschikbare grond vanuit een eenmalige korting.
  • Bijdrage vanuit verbreding verdienmodel naar energie, carbon credits, maatschappelijke diensten etc.
  • Visie op markt.

Uitgangspunt is dat we het programma richten op de voortzettende ondernemer in de veehouderij en gebaseerd op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Er is ruimte voor 80 deelnemers, circa 20 per VLB lid (ABAB, Alfa, Countus en Flynth). Het programma is bijzonder interessant voor adviseurs die werkzaam zijn in de agrarische bedrijfsadviespraktijk. Ze zijn hierbij strategisch adviseur of specialistisch met betrokkenheid bij het onderwerp en/of hebben een leidinggevende of bestuurlijke functie in de agrarische adviespraktijk binnen een VLB-organisatie.

Locatie moet nog vastgelegd worden maar  zal centraal in het land gelegen zijn.

De definitieve uitnodiging volgt maar noteer de datum alvast in je agenda.

Tot ziens op 27 september 2023, laat je inspireren!

Hans, Lubbert, Ineke, Hans, Jeroen, Henk

Inspiratieochtend Natuurinclusieve landbouw voor erfbetreders

Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) nodigt erfbetreders uit voor de Natuurinclusieve Landbouw (NIL) inspiratieochtend voor Gelderse bedrijfsadviseurs.Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) nodigt erfbetreders uit voor de Natuurinclusieve Landbouw (NIL) inspiratieochtend voor Gelderse bedrijfsadviseurs.

Deze vindt plaats op woensdag 28 juni, 09:00 – 12:00 op het Agro Innovatiecentrum De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo Gld.

Met ondersteuning van de vab (de erkende beroepsorganisatie Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs), VLB (Vereniging van accountants en belastingadviseurs) en Agrivaknet (onafhankelijke vereniging voor vaktechnische bedrijfsadviseurs) willen we jou als erfbetreder, als bedrijfsadviseur bijpraten over natuur-inclusieve landbouw (NIL) als oplossingsrichting voor de vele uitdagingen waarmee boeren worden geconfronteerd. Op het gebied van emissie (nu vooral stikstof), biodiversiteit, waterkwaliteit, dierenwelzijn en diergezondheid. De essentie is om als boer meer gebruik te maken van en samen te werken met de krachtige, natuurlijke processen. Om dat in Gelderland meer handen en voeten te geven is het Platform Natuur-inclusieve Landbouw Gelderland (PNLG) opgericht. Een veelal praktische zoektocht via diverse projecten naar concrete invulling van NIL op het boerenerf.

Aanmelden:https://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl/nieuws-activiteiten/inspiratieochtend-natuurlinclusieve-landbouw-voor-erfbetreders/

Gecombineerde opgave 2023: een onhaalbare opgave?!

Inmiddels zit de eerste maand voor het invullen van de Gecombineerde opgave erop. De indieningsperiode loopt in principe tot en met 15 mei. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is erg ingewikkeld en heeft tot de nodige veranderingen in de opgave geleid. Vooral het registreren van percelen, landschapselementen en bufferstroken kost fors meer tijd. Daar komen bij de regelmatige storingen en traagheid in de applicaties. De Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB) maakt zich grote zorgen over de uitvoering, en pleit daarom voor verruiming in het aanvraagproces.

De bedrijfsadviseurs van ABAB, Alfa, Countus en Flynth, gezamenlijk vertegenwoordigd in de VLB, zetten zich al vele jaren in voor agrarische klanten bij het voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit het GLB en de mestwetgeving. Met de invoering van een nieuw GLB en de uitvoering van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt de sector dit jaar geconfronteerd met een grote hoeveelheid aan complexe regelgeving en met veel aanpassingen bij de uitvoering daarvan.


Onzekerheid en onduidelijkheid

De late afronding van het GLB-NSP en de trage besluitvorming rondom de derogatiebeschikking heeft geleid tot aanvullende wijzigingen in regelgeving, en daardoor gezorgd voor een beperkte tijd in de voorbereiding. De ontwikkeling van het nieuwe GLB heeft jaren geduurd, terwijl de feitelijke uitvoering nu in een periode van 3,5 maand – tussen 1 februari en 15 mei – moet gebeuren. Ook nu, ten tijde van de Gecombineerde opgave, heerst er nog altijd enorm veel onzekerheid en onduidelijkheid bij agrarisch ondernemers en hun adviseurs.

Overvol

Waar tot vorig jaar uiteenlopende adviseurs hun klanten nog konden helpen bij het verzorgen van de Gecombineerde Opgave, zien we dat meerdere partijen de keus hebben gemaakt om deze dienstverlening te stoppen, door de fors toegenomen tijdsbesteding, grote complexiteit en bijbehorende risico’s. Een deel van de landbouwers die de opgave altijd zelf deed, lukt het dit jaar gewoonweg niet. Gevolg is dat veel meer ondernemers bij de VLB-kantoren aankloppen, terwijl zij tot 15 mei al meer dan overvol zitten.

Brandbrief aan de minister

Minister Adema is zich bewust van de verwarring en onrust bij de ondernemers en heeft eerder aangegeven de signalen van boeren en sectororganisaties op te pakken. Hij ziet 2023 als leerjaar en wil met de sector kijken naar goede oplossingen in situaties waarin de te late bekendmaking van de voorwaarden, de complexe samenhang van regels, of onjuiste registratie in RVO-systemen voor niet-nakoming zouden kunnen zorgen. In een brandbrief aan de minister heeft de VLB haar zorgen geuit en diverse aanbevelingen gedaan.

Voorstellen voor verruiming

De enige mogelijkheid om meer agro-ondernemers te kunnen ondersteunen, is het op zeer korte termijn doorvoeren van een forse beperking van zaken die al voor 15 mei in de Gecombineerde Opgave moeten worden meegenomen en een aanzienlijke verlenging van de opgaveperiode. De VLB doet de volgende voorstellen:

• Zet maximaal in op goed werkende applicaties Mijn percelen en Gecombineerde opgave.

• Zorg voor een optimale informatievoorziening en ondersteuning aan landbouwers en adviseurs, met voldoende capaciteit van RVO.

• Laat landbouwers uiterlijk 15 mei opgave doen van hun bouwplan en de deelnamemelding voor de basispremie en de ecopremie.

• Sta landbouwers toe om na 15 mei, tot uiterlijk 30 november 2023, een exacte opgave te doen van de feitelijke oppervlakte, inclusief landschapselementen en bufferstroken.

• Bied landbouwers de mogelijkheid om tot 30 november 2023 opgave te doen van uitgevoerde eco-activiteiten, ook activiteiten die niet eerder zijn aangemeld.

• Maak bij de uitbetaling van de GLB-subsidies gebruik van voorschotbetalingen.

• Pas ruime coulance toe bij administratieve fouten in het aanvraagproces en opgegeven oppervlakten voor zowel GLB als mest.

Jeroen van den Hengel, lid VLB Vaksectie Agro Bedrijfskunde namens Alfa