Skip to content

PERSBERICHT: Zuivelsector neemt maatregelen voor beperking fosfaatproductie

Convenantspartners

PERSBERICHT

Zuivelsector neemt maatregelen voor beperking fosfaatproductie

 

De samenwerkende partijen in de zuivelketen hebben met zorg kennis genomen van de CBS-cijfers over de fosfaatproductie. Deze geven direct aanleiding om de reeds eerder voorgenomen private maatregelen uit te voeren.

De prognose van het CBS over de werkelijke fosfaatproductie in 2014 laat zien dat de melkveehouderij het fosfaatplafond (84,9 miljoen kg fosfaat), dat de sector zichzelf in 2013 oplegde om ontwikkelingsruimte te behouden, vorig jaar heeft overschreden. Op basis hiervan neemt de zuivelsector de volgende twee maatregelen:

 

  1. Verlaging van de fosfaatproductie door aanscherping van het voerspoor: de hoeveelheid fosfor in mengvoeders voor melkvee wordt per 1 juli 2015 verlaagd waardoor de geproduceerde hoeveelheid fosfaat per koe daalt;
  2. Verplicht stellen van het gebruik van de KringloopWijzer voor alle melkveebedrijven met ingang van 2016. De KringloopWijzer is een managementinstrument dat melkveehouders in staat stelt de mineralen op hun bedrijf efficiënter te benutten. De zuivelsector heeft gebruik van de KringloopWijzer sinds 1 januari 2015 al verplicht voor bedrijven met een fosfaatoverschot.

 

Gezien de verwachte verdere ontwikkeling van de melkveehouderij in 2015 vinden LTO Nederland vakgroep Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), alsmede NEVEDI en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) dat ook een verdere aanpak en eigen verantwoordelijkheid op individuele melkveehouderijbedrijven noodzakelijk is.

 

De genoemde sectorpartijen verkennen welke mogelijke instrumenten en maatregelen nodig zijn om de fosfaatproductie op sectorniveau weer terug te kunnen brengen onder het fosfaatplafond. Deze aanpak moet effect hebben op de fosfaatproductie op individuele melkveehouderijbedrijven. Daarbij zal ondernemerschap in mineralenefficiency beloond dienen te worden.

 

Bovendien dienen de te nemen maatregelen nauw aan te sluiten bij de duurzaamheidsdoelen die vastgesteld zijn in de Duurzame Zuivelketen. Daarin staan efficiënt omgaan met mest en mineralen, dierenwelzijn, diergezondheid, levensduur en antibioticagebruik en weidegang centraal.

 

Betrokken partijen zijn er van overtuigd dat de melkveehouders zich met dit pakket maatregelen ook in de toekomst op een verantwoorde wijze kunnen blijven ondernemen binnen gestelde milieurandvoorwaarden.

 

 

Den Haag, 29 mei 2015

 

 

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Maarten Leseman (LTO) 06 – 55366856

René van Buitenen (NZO) 06 – 46151525