Skip to content

Belangenbehartiging Vaksectie Recht II

De VLB komt in ‘Het Haagse’ op voor de belangen van de agrarisch ondernemer. Voor wat betreft agro-fiscale belangen trekt de Vaksectie Recht hierin samen op met LTO Nederland. Het dossier ‘Afschrijving op varkens- en pluimveerechten’ is recent naar tevredenheid afgerond ofwel er is geld verdiend voor de klanten-ondernemers van de VLB.

Nieuwsbericht VLB september 2014

In de nieuwsbericht van september (I) informeerden wij u dat er gesprekken gaande waren met de Ministeries van Economische Zaken en Financiën over het onderwerp ‘afschrijving op varkens- en pluimveerechten’. De Belastingdienst verdedigde kortweg de opvatting dat op varkensrechten niet kon worden afgeschreven en de Vaksectie Recht dat dit wel moest kunnen. Niet afschrijven heeft tot gevolg dat het investeringsbedrag pas op een verder weg gelegen tijdstip, aan het einde van de wettelijke regeling van varkensrechten, in één keer ten laste van het resultaat kunnen worden gebracht. De VLB verdedigde de opvatting dat de kosten moeten drukken in het jaar dat kosten hun vruchten afwerpen, dus afschrijving vanaf datum aanschaf is toegestaan.

VLB schrijft af op varkensrechten

De leden van de VLB ofwel belastingadviseurs van ABAB, Countus, Flynth, Acconavm en Alfa, verenigd in de Vaksectie Recht spraken met elkaar af om toch af te schrijven op varkensrechten. Zij hadden daartoe sterke kaarten in handen. Als de Belastingdienst bij haar standpunt wilde blijven dat er niet op varkensrechten mocht worden afgeschreven was een handhavingsactie vereist. Uiteindelijk zou dit ertoe leiden dat -zo was de achterliggende gedachte van de VLB- , de rechter zou oordelen of afschrijving wel of niet was toegestaan. Zo ver heeft de Staatsecretaris van Financiën het niet laten komen.

Positief antwoord Staatssecretaris van Financiën

Tweede Kamerleden merkten de discussie en publicaties over de nadelige gevolgen van het niet kunnen afschrijven op varkensrechten op en vroegen de staatssecretaris om duidelijkheid. Daar heeft de staatsecretaris in positieve zin gehoor aan gegeven. Hij handelde daarmee ook in de lijn van de toezegging van de minister-president dat er geen nadelige maatregelen voor de agrarische sector meer zouden komen.

Wetgeving varkensrechten is tijdelijk

Op 27 mei jl. heeft de staatssecretaris in een publicatie helder verwoord dat de wetgeving over de varkensrechten een tijdelijke regeling is en afschrijving mogelijk is over het  investeringsbedrag dat voor de rechten is betaald!

De Landelijke Landbouwnormen 2014 zijn hierop aangepast.

Afschrijving in vijf jaar

Hierdoor is het agro-ondernemers vanaf 2014 toegestaan maximaal 20% af te schrijven op het investeringsbedrag dat voor de varkensrechten is betaald. En voor zover de rechten bij het einde van de regeling op 31 december 2017 nog niet volledig zijn afgeschreven, kan het restant bedrag aan boekwaarde, in dat jaar volledig ten laste van het resultaat worden gebracht. Immers, na het einde van de regeling hebben de varkensrechten geen waarde meer.