Skip to content

Liggen de cijfers van zorglandbouwers volgend jaar volledig op straat?

Met ingang van 1 januari 2022 zijn nieuwe regels van toepassing voor zorgbedrijven. Vanaf dan geldt  dat zorgbedrijven hun financiële administratie, informatie over de bedrijfsvoering en jaarverantwoording openbaar moeten maken. Aan deze verplichting zullen ook agrarische bedrijven die zorg aanbieden niet kunnen ontkomen.

Zorgboerderij. Iedere zorgaanbieder die (deels) met collectieve middelen wordt bekostigd, moet aanspreekbaar zijn op de professionaliteit en de integriteit van zijn bedrijfsvoering, zo heeft de overheid in de Wet toezicht zorgaanbieders bepaald. Door de openbare jaarverantwoording kan iedere Nederlander, naast externe toezichthouders, inzicht krijgen in de besteding van publieke middelen.

Nieuwe wet met vergaande gevolgen. De wettelijke regeling geldt voor iedere zorgaanbieder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent en hiervoor een vergoeding in rekening brengt die direct of indirect uit de Zvw of de Wlz wordt gefinancierd. Een zorgaanbieder is ook een vennootschap onder firma waarin naast de agrarische bedrijfstak een zorgboerderij als tweede bedrijfstak wordt uitgeoefend.

Cijfers openbaar. De wijze waarop de jaarverantwoording moet plaatsvinden, is vastgelegd in voorschriften. Indien meerdere activiteiten binnen de onderneming worden uitgeoefend, denk aan een vennootschap onder firma met een melkveehouderij en een zorgtak, dan dienen de cijfers van het gehele bedrijf openbaar gemaakt te worden. Dit wordt door de ondernemer veelal als onwenselijk ervaren. De vervolgvraag is dan of een splitsing mogelijk is van de opbrengsten en kosten van beide takken. Hierbij is een reëel risico aanwezig dat een onzuiver beeld richting de maatschappij ontstaat over de verdiensten in de afzonderlijke bedrijfstakken. Verder is een te beantwoorden vraag op welke wijze er een beloning voor de arbeid aan de vennoten wordt toegerekend. In tegenstelling tot werknemers waarbij de loonkosten rechtstreeks ten laste van de winst komen, worden arbeidsvergoedingen voor ondernemers in de IB-sfeer niet als kosten verantwoord, maar in de aangiften IB verwerkt als winst.

Zorgboerderij niet in het zicht. Zoals hiervoor geschetst, heeft de wetgever bij de totstandkoming van deze nieuwe regels, onvoldoende oog gehad voor de zorglandbouw. Er zou meer inzicht worden verschaft als men bij gemengde agrarische ondernemingen zou kunnen volstaan met enkel de openbaarmaking van de cijfers voor de zorgtak. Daarnaast zou het beeld getrouwer zijn als vastgestelde arbeidsvergoedingen voor de vennoten met betrekking tot de zorgtak afzonderlijk in mindering worden gebracht op de cijfers van deze bedrijfstak.

Oplossingen. De kans dat deze nieuwe regeling voor de zorglandbouw wordt aangepast, is te verwaarlozen. De regeling heeft immers al kracht van wet. Aan dit soort gemengde bedrijven wordt de overweging meegegeven om de structuur van het bedrijf aan te passen. Denk daarbij aan splitsing van het bedrijf, waardoor twee afzonderlijke ondernemingen ontstaan. Het pluspunt is dat daardoor enkel de gegevens van de zorgtak openbaar gemaakt hoeven te worden. Maar minpunten zijn er ook: voor iedere specifieke onderneming zitten aan een afsplitsing de nodige haken en ogen vast plus extra administratieve lasten. Het is de vraag wat in de voorkomende situatie het zwaarste weegt.

Tot slot. Door de nieuwe regels vallen agrarische bedrijven sneller onder de plicht om de cijfers openbaar te maken. Twijfelt u of uw onderneming er onder valt, laat dit dan tijdig beoordelen door uw adviseur. Valt uw onderneming onder de regeling en wenst u uw onderneming te herstructureren, laat u dan goed informeren over de fiscale impact hiervan.

Marieke van Dorst – Koomans van den Dries, senior belastingadviseur, lid van de Vaksectie Recht namens ABAB

Content is aangereikt aan de redactie van Nieuwe Oogst mei 2022 en gepubliceerd op 11 juni. Zie hier