Skip to content

FISCALE BARRICADES BIJ STOPPERSREGELINGEN VEEHOUDERIJ

Bedrijven die wensen te stoppen met hun veehouderij en willen deelnemen aan een stoppersregeling kunnen in de praktijk aanzienlijk gehinderd worden door de fiscale wetgeving. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal knelpunten die in de praktijk spelen en die voor bedrijven reden kunnen zijn om niet deel te nemen aan een stoppersregeling.

Een aantal knelpunten benoemd

Er zijn in ons land een groot aantal agrarische ondernemers met een gemengd bedrijf, bijvoorbeeld bedrijven met een akkerbouwtak en een veehouderij. Bij deelname aan een stoppersregeling kunnen zij de stakingswinst van de veehouderij toevoegen aan de herinvesteringsreserve, mits er een herinvesteringsvoornemen is. Deze herinvesteringsreserve kan onder bepaalde voorwaarden afgeboekt worden op uitbreidingen in de reeds bestaande activiteiten binnen het gemengde bedrijf. Afboeking op nieuwe activiteiten die naast het bestaande bedrijf worden opgestart is niet toegestaan. Het is van groot belang dat voor dit knelpunt een oplossing wordt gevonden. De uitbreiding van de wettelijke regeling van artikel 3.64 Wet IB kan tot het gewenste resultaat leiden.

Een ander knelpunt betreft het tekort schieten van de toepassingsmogelijkheden van de verruimde herinvesteringsreserve. Binnen de regels van de verruimde herinvesteringsreserve is het niet mogelijk om een herinvesteringsreserve, die is ontstaan op de verkoop van afschrijfbare bedrijfsmiddelen (zoals productierechten of bedrijfsgebouwen), af te boeken op de aanschaf van niet afschrijfbare bedrijfsmiddelen (grond). De achterliggende gedachte is dat voorkomen dient te worden dat een boekwinst op afschrijfbare bedrijfsmiddelen wordt geherinvesteerd in niet afschrijfbare bedrijfsmiddelen. Dit knelpunt kan voor bedrijven reden zijn om niet deel te nemen aan een stoppersregeling.

Ten slotte wil ik wijzen op aandachtspunten in het kader van het beëindigen van de onderneming als gevolg van de stoppersregeling kort na een bedrijfsovername. Er worden dan dus geen nieuwe activiteiten opgestart. Wat de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting betreft zal (een deel van) de subsidie in de winst vallen. Afhankelijk van de toegepaste vrijstelling bij een bedrijfsovername die relatief kort hiervoor heeft plaatsgevonden is er mogelijk ook nog overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit geldt ook voor de schenkbelasting indien binnen de voortzettingstermijn van de bedrijfsopvolgingsregeling van 5 jaar de onderneming wordt beëindigd.

Tot slot

Er is nog veel verbetering mogelijk op dit gebied. Mocht u overwegen om deel te nemen aan een stoppersregeling, dan is het van belang dat u zich laat informeren over de fiscale gevolgen. Uit het voorgaande blijkt dat deze in bepaalde situaties zeer nadelig kunnen uitpakken. Een adviseur van een bij de VLB aangesloten kantoor denkt graag met u mee over deze complexe materie.

Coen Ruitenbeek, lid Vaksectie Recht VLB en werkzaam als belastingadviseur bij Acconavm.

Betreft : content aangereikt aan de redactie Nieuwe Oogst tbv de verenigingspagina van LTO Noord en Midden d.d. 13 januari 2022 en gepubliceerd op 5 februari. Zie hier het artikel.

Melkcertificaten, de wijze van financiering ervan maakt fiscaal nogal uit

Content aangereikt aan de redactie van Nieuwe Oogst. Zie hier voor de publicatie. 

Nieuwe Ledenfinanciering bij FRC. Met ingang van 1 januari 2022 zal de nieuwe ledenfinanciering van FrieslandCampina in werking treden. Leden-melkveehouders worden dan verplicht om voor de melk die aan FrieslandCampina geleverd wordt melkcertificaten aan te houden en wel voor elke 100 liter geleverde melk een certificaat ter waarde van 8 euro. Het aantal benodigde melkcertificaten wordt berekend aan de hand van de leveranties in de periode 1 oktober 2020 t/m 30 september 2021. Het hebben van de melkcertificaten is een voorwaarde voor het ontvangen van de contante nabetaling van FrieslandCampina.

Lees meer

Robin Nijhuis nieuwe voorzitter VLB Vaksectie Recht

Robin Nijhuis is vanaf 17 november 2021 de nieuwe voorzitter van de VLB Vaksectie Recht. Hij neemt het voorzitterschap over van Bert van den Kerkhof.

Robin Nijhuis is senior belastingadviseur bij Flynth adviseurs en accountants en leider van het landelijk agro-fiscale overleg binnen de organisatie. Vanaf juni 2018 vertegenwoordigt Nijhuis Flynth binnen de Vaksectie Recht. Nijhuis zal als nieuwe voorzitter alle leden van de vaksectie nauw betrekken bij de agro-fiscale belangenbehartiging die onverminderd veel onderwerpen bevat.

Bert van den Kerkhof is zijn gehele werkzame leven in dienst bij ABAB accountants en adviseurs, vanaf 2001 in de functie van Hoofd vaktechniek belastingadvies. Van den Kerkhof vervult het voorzitterschap van de Vaksectie Recht al ruim twintig jaar met verve en succes. Voor zijn  grote verdiensten als belangenbehartiger voor de landbouwers in Nederland op het gebied van de agrofiscaliteit is hij in 2016 benoemd tot Ridder in de 0rde van Oranje-Nassau. Voorsorterend op zijn pensioen bij ABAB eind volgend jaar draagt Bert in november het voorzitterschap bij de VLB over.

De komende en gaande voorzitter geven aan dat de actuele onderwerpen op de agenda van de Vaksectie Recht zien op ‘het zo veel als mogelijk wegnemen van de fiscale belemmeringen in de transitie waar de agrarische ondernemers voor staan’. Dit vergt afstemming met de belastingdienst en de ministeries van Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bert van den Kerkhof heeft er alle vertrouwen in dat Robin Nijhuis samen met de vaksectieleden deze uitdaging aan kan.

Stikstofrechten is hét actuele thema binnen de vereniging VLB en loopt als een rode draad door het programma van het congres dat de vereniging in juni 2022 zal organiseren ter gelegenheid van haar 95-jarig bestaan. Aan het slot van het congres is er gelegenheid om afscheid te nemen van Bert van den Kerkhof en nader kennis te maken met Robin Nijhuis.

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt binnen de Vaksectie Recht de fiscaal/juridische belangen op agrarisch gebied voor de leden ABAB, Flynth, Accon avm, Countus, Alfa.