Skip to content

GESCHILLENBESLECHTING IN DE LANDBOUW

De vierde netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de NVR, VvARA, VLB en VASN, zal
gehouden worden op woensdag 24 november 2021, met als thema:

GESCHILLENBESLECHTING IN DE LANDBOUW
Arbitrage, mediation of toch naar de rechter?
Geschillen in de familie: voorkomen of alternatief oplossen?
Hoe houden we de onteigening minnelijk?

Na een inlooplunch nemen deskundige sprekers je mee in het thema “Geschillenbeslechting in de landbouw”. Daarbij komt geschillenbeslechting aan de orde bij: samenwerkingen in familieverband, pacht, het agrarisch bestuursrecht en bij onteigening. Uiteraard komt ook casuïstiek aan de orde.

Tijdens deze nuttige én leerzame netwerkmiddag kunt u netwerken met de leden aangesloten bij één van onze organisaties. Zij zijn net als u dagelijks betrokken bij juridische zaken op het gebied van agrarisch recht. Zo komen wij tegemoet aan de wens van onze leden om elkaar gemakkelijker te kunnen vinden en kennis met elkaar te delen.
Ter afsluiting krijgt u een netwerkborrel aangeboden, waarin u de nieuwe inzichten kunt delen en verbindingen voor de toekomst kunt leggen.

PROGRAMMA

  • vanaf 12.30 uur : inlooplunch
  • 13.15 – 13.50 uur :Tea Mellema zal spreken over de geschillen in de familiesfeer
  • 13.50 – 14.25 uur : Henk Hofstee zal spreken over de geschillen in de pachtsfeer
  • 14.25 – 14.50 uur : pauze
  • 14.50 – 15.25 uur : Jacques Sluijsmans zal spreken over onteigening in relatie tot de stikstofproblematiek; dit onderdeel is mede geagendeerd vanwege de actualiteit: de mogelijke inzet van onteigening in het kader van de stikstofproblematiek.
  • 15.25 – 16:00 uur : Joan Naus zal spreken over de minnelijke fase in de onteigening
  • 16:00 – 16.45 uur : forumdiscussie
  • 16:45 uur : netwerkborrel onder het genot van een drankje en een hapje aangeboden door de NVR, de VvARA, de VASN en VLB.

Datum : 24 november 2021
Locatie : Fletcher Hotel De Wageningsche Berg te Wageningen
Kosten : € 250,- excl. btw
Studiepunten : NVR/VvARA/VASN/VLB 3 studiepunten

Zie hier voor het inschrijvingsformulier

De verenigingen zien uit naar uw komst!

mr. Bernadette Roos – van Diemen RB, secretaris VLB

Kosten voor sloop niet altijd aftrekbaar?

Verouderde agrarische bedrijfsgebouwen zonder functie vragen om sloop. Naast het feit dat deze bedrijfsgebouwen tot verloedering van het landschap leiden, trekken ze criminaliteit aan. Sloop is de beste oplossing. Echter wie draagt de kosten?!

Het slopen van verouderde bedrijfsgebouwen geschiedt in de agrarische sector in beperkte mate. Zolang het gebouw niet in de weg staat, is de gedachte vaak dat het gebouw (ooit) nog een doel dient. Daarnaast wordt bij de WOZ-taxatie nog waarde aan het gebouw toegerekend en brengt sloop de nodige kosten met zich mee.

Controle WOZ-taxatieverslag

Toch is het van belang om regelmatig de balans op te maken. Dit begint al met het jaarlijks controleren van het WOZ-taxatieverslag. Indien een waarde wordt toegekend aan gebouwen die niet meer binnen het bedrijf worden gebruikt, dan kan het lonen om bezwaar aan te tekenen. Verlaging van de WOZ-waarde leidt immers tot een lagere aanslag WOZ en aldus ook tot een verlaging van de zogenoemde bodemwaarde. Hierdoor ontstaat een groter afschrijvingspotentieel.

Fiscale verwerking te slopen gebouw : drie scenario’s

Indien daadwerkelijk wordt gesloopt dan zijn met betrekking tot de aftrekbaarheid van kosten nog enkele fiscale hobbels te nemen. De fiscale behandeling van de boekwaarde (plus sloopkosten) van het te slopen gebouw is hierbij afhankelijk van het scenario dat voorligt. We noemen er drie.

Sloop op bestaande locatie

In het eerste scenario wordt gesloopt in verband met herbouw ofwel de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw. In een dergelijke situatie wordt er gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. In fiscale zin wordt dan gekeken naar kosten met betrekking tot de nieuwbouw. Met andere woorden de boekwaarde van hetgeen wordt afgebroken en de daarmee samenhangende sloopkosten worden aan de investering in de nieuwbouw toegerekend. Deze fiscale aanpak is niet altijd terecht.  

Immers dat bij het te slopen gebouw nog een boekwaarde van toepassing is, kan het gevolg zijn van voornoemde bodemwaarde waardoor het nog niet tot nihil was afgeschreven. Men kan zich afvragen of deze boekwaarde wordt opgeofferd voor de nieuwbouw dan wel eerder in de afschrijving betrokken had moeten worden. Een vergelijkbare situatie is aan de orde indien de nieuwbouw op het moment van ingebruikname een lagere bedrijfswaarde dan het geïnvesteerde bedrag heeft.

De conclusie is dat het niet voor de hand ligt om in alle gevallen de boekwaarde van het gesloopte gebouw bij de investeringskosten op te tellen, maar de fiscale verwerking te laten beïnvloeden door de voorgeschiedenis. Voor wat betreft de werkelijke sloopkosten ligt dit genuanceerder, omdat deze nu eenmaal noodzakelijk zijn om de grond bouwrijp te maken voor de nieuwbouw.

Sloop op nieuw aangekochte locatie

Een ander scenario is die waarin de ondernemer een vervangende locatie aankoopt, waarop hij één of meerdere bedrijfsgebouwen sloopt. In die situatie dient de aanschafwaarde van de gebouwen aan de ondergrond te worden toegerekend. De koper heeft dan immers hoofdzakelijk interesse in de ondergrond alsmede daarop verleende vergunningen tot herbouw. In dergelijke gevallen wordt de waarde van de gebouwen inclusief de sloopkosten aan de ondergrond toegerekend.

Sloop om te ruimen

Tot slot het scenario dat er wordt gesloopt om de simpele reden dat het gebouw geen functie binnen de onderneming meer heeft. Onder dergelijke omstandigheden kan de boekwaarde van het te slopen gebouw inclusief de sloopkosten in één keer ten laste van het resultaat worden gebracht.

Bert van den Kerkhof, voorzitter Vakgroep Recht

Dit betreft de content die is aangereikt aan de redactie van Nieuwe Oogst tbv de verenigingspagina van LTO Noord. Op 11 september 2021 is het artikel gepubliceerd. Zie hier.

Bert van den Kerkhof : ‘Sector heeft landbouwvrijstelling hard nodig’

Al decennia wordt er gesproken over het afschaffen van de landbouwvrijstelling, omdat de regeling geen doel zou dienen. Recent verscheen een rapport met wederom deze aanbeveling. Volgens belastingadviseur Bert van den Kerkhof dient de regeling wel degelijk een doel. Doorhalen maakt bedrijfsopvolging moeilijker, zeker nu banken steeds strakkere normen hanteren, het sectorbelang is juist nu groot.

Lees meer