Skip to content

Hooien als de zon schijnt?

Auteur: Alies Visscher, lid van de Vaksectie Recht namens Countus

zonnepanelen

 

 

 

 

 

 

 

Steeds vaker worden agrariërs door projectontwikkelaars benaderd om hun grond te gaan verhuren voor van het stichten van een zonnepark (ook wel: zonneweide). Om te beoordelen of het verhuren van de grond een financieel interessant alternatief is, zal u echter ook inzicht moeten krijgen in de fiscale aspecten van het verhuren van grond ten behoeve va een zonnepark. Deze fiscale gevolgen kunnen gecompliceerd zijn.     

Landbouwvrijstelling
In veel gevallen zal een agrariër een gedeelte van zijn gronden gaan verhuren voor het stichten van een zonnepark. Hierbij is het mogelijk dat de gronden tot de landbouwonderneming van de agrariër blijven behoren. In de periode dat de zonnepanelen op het land staan is de landbouwvrijstelling niet meer van toepassing. Dit betekent dat waardeontwikkelingen van de grond in deze periode, bij een latere verkoop van de grond of bij staking van de onderneming, belast zijn. Wat hiervan in financiële zin de gevolgen zijn, is dus sterk afhankelijk van de grondprijsontwikkeling in de periode dat er zonnepanelen op de grond staan.

Staking van de onderneming
Afhankelijk van de specifieke situatie, kan het stichten van een zonnepark op uw grond echter leiden tot de staking van uw (landbouw)onderneming, waarbij belasting verschuldigd is over de belaste stille reserves in uw onderneming.
Dit is aan de orde wanneer er na het plaatsen van de zonnepanelen niet of nog maar zeer beperkt agrarische activiteiten resteren. De grond verhuist dan van ‘box 1’naar ‘box 3’ waar de waarde van de grond jaarlijks wordt belast tegen een tarief van 30% over een fictief rendement. Echter, de waardeontwikkeling van de grond wordt in box 3 niet belast.
Wanneer u ervoor kiest een gedeelte van uw landbouwgrond te gaan ‘verhuren’ voor het plaatsen van zonnepanelen op uw land, mag u ervoor kiezen de grond in uw onderneming te laten (zie ook hiervoor onder landbouwvrijstelling). Wanneer dan het landbouwbedrijf later wordt gestaakt, is op dát moment inkomstenbelasting in box I verschuldigd over de belaste waardeontwikkeling van de grond die wordt gebruikt voor zonnepanelen. Als een gedeelte van de landbouwgrond wordt verhuurd voor zonnepanelen, is het echter ook mogelijk direct de gronden waar de zonnepanelen op zijn gesticht naar box 3 over te brengen. Dan moet wel direct fiscaal worden afgerekend over de meerwaarde die grond heeft gekregen door de bestemming zonnepark. Daarom zal dat in veel gevallen geen reële keuze zijn.

Bedrijfsopvolgingsregeling
Ook kan het plaatsen van zonnepanelen van invloed zijn op de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting. Wanneer de landbouwgrond naar privé gaat is het niet langer mogelijk gebruik te maken van deze gunstige regeling voor deze grond. Dit betekent dat bij schenking of vererving van deze gronden schenk- c.q. erfbelasting verschuldigd is. Zolang de grond tot het ondernemingsvermogen blijft horen, kan deze vrijstelling wel worden toegepast.
Om gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting, moet een onderneming minimaal 5 jaar door de bedrijfsopvolger worden voortgezet. Het stichten van een zonnepark binnen deze 5 jaar kan ertoe leiden dat de vrijstelling geheel of gedeeltelijk wordt teruggenomen en dat er alsnog schenk- of erfbelasting verschuldigd is.

Overdrachtsbelasting
Als de landbouwgrond die wordt gebruikt voor een zonnepark, de afgelopen 10 jaar is verkregen met toepassing van de cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting, wordt deze vrijstelling mogelijk teruggenomen. Wanneer de grond nog mede bedrijfsmatig ten behoeve van de landbouw geëxploiteerd blijft, ligt dat mogelijk anders.

Onderzoek (on)mogelijkheden
Elke specifieke situatie vraagt om een toegesneden advies bij het stichten van een zonnepark op uw landbouwgrond. Van belang is om vooraf (voordat u tekent) de fiscale (on)mogelijkheden goed te onderzoeken om te voorkomen dat u later voor verrassingen komt te staan. Hetzelfde geldt voor de bedrijfseconomische en juridische gevolgen van het verhuren van grond ten behoeve van een zonnepark.

Alies Vissscher jpeg

 

 

 

 

 

Alies Visscher