Skip to content

Belastingdienst: in 2017 geen afschrijving op investering in varkens- en pluimveerechten

Gezamenlijk vastgestelde normbedragen

Op 24 november jl. zijn de Landelijke Landbouwnormen 2017 vastgesteld. Dit is gebeurd door het Platform Landbouw, een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en LTO NL, in overleg met het landbouwbedrijfsleven, waaronder de VLB.

De normbedragen worden vastgesteld om op een praktische wijze tot een juiste balanswaardering en jaarwinstbepaling te komen. In Nederland maken zo’n 64.000 land- en tuinbouwbedrijven gebruik van de normbedragen. De Landelijke Landbouwnormen (LLN) worden gepubliceerd op de website van de belastingdienst: zie belastingdienst.nl/landbouw. De normen voor 2017 worden naar verwachting begin januari 2018 gepubliceerd.

Eenzijdig vastgesteld: normen voor varkens- en pluimveerechten

Tijdens de vergadering van het Platform Landelijke Landbouwnormen op 24 november jl. konden de normen voor varkens- en pluimveerechten nog niet worden vastgesteld omdat binnen het Ministerie van Financiën de besluitvorming hierover nog niet was afgerond. Op 12 december jl. is de VLB evenwel geïnformeerd over de tekst zoals die in de LLN onder Hoofdstuk 17.2 zal worden opgenomen:

17.2 Varkens- en pluimveerechten

In de Landelijke Landbouwnormen 2016 is voor de afschrijving op varkens- en pluimveerechten uitgegaan van einddatum 31 december 2017. Inmiddels is bekend dat de varkens- en pluimveerechten na deze datum nog bestaan. Navraag bij het Ministerie van LNV heeft uitgewezen dat er op dit moment geen nieuwe (vermoedelijke) einddatum is bepaald. Zolang er geen nieuwe (vermoedelijke) einddatum wordt vastgesteld voor deze rechtenstelsels, is afschrijving niet mogelijk.

Omdat fosfaatrechten in 2017 nog niet bestaan, gaan de Landelijke Landbouwnormen 2017 niet in op de fiscale behandeling van die rechten.

Let op

Deze normen zijn anders dan de overige normen uit deze publicatie eenzijdig vastgesteld door de Belastingdienst. Hierover is dus geen overeenstemming met het landbouwbedrijfsleven. Als u toch afschrijft op de hiervoor vermelde rechten, dan moet u dit aangeven in de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting bij het onderdeel ‘agrarische activiteiten’ bij de vraag ‘Bent u bij de vaststelling van het resultaat afgeweken van de landelijke landbouwnormen?’.

Tot zover de tekst uit de LLN 2017, Hoofdstuk 17 Productierechten, onderdeel 17.2 Varkens- en pluimveerechten.

Bernadette Roos, secretaris VLB