Skip to content

VLB bepleit dat landbouwer altijd een vrije keuzemogelijkheid btw houdt

Reactie VLB op internetconsultatie omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (OVOB)

De vereniging VLB, Vaksectie Recht, heeft op 13 april jl. gereageerd op de voorgestelde modernisering van de kleine ondernemersregeling (KOR). Op twee onderdelen behoeft het wetsvoorstel aanpassing ten behoeve van de agrarische ondernemers, zo volgt uit het schrijven. De vereniging VLB bepleit dat (1) de agrarisch ondernemer altijd een vrije keuze houdt om al dan niet te opteren voor de OVOB. En verder bepleit de vereniging VLB (2) de mogelijkheid tot het doen van een jaaraangifte in plaats van de kwartaalaangifte voor de omzetbelasting. Onderstaand de integrale tekst van de reactie van de vereniging VLB.

Internetconsultatie wijziging KOR

Inleiding: Het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de kleine ondernemersregeling geeft aanleiding tot twee opmerkingen.

1. De toepassing van de OVOB

Volgens de internetconsultatie wordt een keuzemogelijkheid geboden aan kleine ondernemers om een beroep op de vrijstelling te doen. Bij de groepen van ondernemers waar hierbij naar wordt verwezen gaat het met name om het klein MKB, denk hierbij aan diverse eenmanszaken in de vorm van bijv. een groentezaak, loodgietersbedrijf e.d..

De afschaffing van de landbouwregeling per 1 januari 2018, zal ook inhouden dat een groep van landbouwers onder de gestelde omzetgrens blijft. Deze ondernemers kunnen in beginsel een beroep doen op de OVOB. Echter voor landbouwers is een beroep op de OVOB, mede als gevolg van het feit dat Tabel post B 13 per 1 januari 2018 is vervallen, geen reële optie. Het gemiddelde agrarische bedrijf hoe klein dan ook zal per definitie omzetbelasting terug ontvangen.

Een voorbeeld mag dit verduidelijken:

Omzet                6%                      € 30.000    € 1.800

Kosten:

Inkoop vee         6%         € 5.000                    € 300 -/-

Voer e.d.             6%        € 9.000                     € 450 -/-

Meststoffen e.d. 21%      € 1.000                    € 210 -/-

Loonwerk e.d.    21%       € 3.000                    € 630 -/-

Ov. kosten (1)    15%        € 3.000                  € 450 -/-

Totaal                                                                 € 240 -/-
(1) Overige kosten betreffen kosten met 0%, 6% en 21% OB

Uit het voorbeeld blijkt dat de landbouwer op jaarbasis een beperkt bedrag terug ontvangt. Dit bedrag kan uiteraard fluctueren, afhankelijk van omzet en kosten. Het probleem dat echter voor de landbouwer bij toepassing van de OVOB ontstaat, is dat hij op geen enkele wijze melding mag maken van omzetbelasting op zijn facturen, terwijl met de afschaffing van de landbouwregeling in de omzetbelasting het landbouwforfait is komen te vervallen. Hierdoor mist de landbouwer in dit voorbeeld per saldo € 1.800 aan omzet. Dit probleem wordt in 2019 nog groter zodra het OB-tarief van 6% naar 9% stijgt.

Het is derhalve van belang dat de landbouwer altijd een vrije keuze houdt om al dan niet te opteren voor de OVOB.

2. De afschaffing van de jaaraangifte

Nederland kent in de agrarische sector nog een groot aantal kleine ondernemers in de landbouw. Het verschil tussen de af te dragen en terug te ontvangen omzetbelasting is bij deze landbouwers zeer beperkt.

Landbouwers zijn naar mijn opvatting in het nadeel indien ze een beroep op de OVOB doen en zullen dus bewust kiezen voor de normale regeling voor de omzetbelasting. Indien de landbouwer hierbij gebruik kan maken van een jaaraangifte voor de omzetbelasting dan zijn de administratieve lasten voor het doen van de aangifte in beginsel aanvaardbaar. Bij een kwartaalaangifte worden dergelijke landbouwers in onze optiek onnodig voor extra kosten gesteld, omdat ze op jaarbasis minimaal vier keer hun aangifte omzetbelasting moeten laten verzorgen.

Wij pleiten dan ook voor de mogelijkheid tot het doen van een jaaraangifte voor deze groep van ondernemers.

 

Tilburg, 13 april 2018

mr. ing. H.J. (Bert) van den Kerkhof RB

Voorzitter vakgroep recht VLB