Skip to content

PERSBERICHT: VLB presenteert duurzaamheidskengetallen melkveehouderij 2013

VLB PRESENTEERT DUURZAAMHEIDSKENGETALLEN MELKVEEHOUDERIJ 2013

Zwolle – Begin juli verwachten de vijf VLB kantoren (ABAB, AccoN AVM, Alfa, Countus en Flynth) de duurzaamheidskengetallen voor de melkveehouderij van 2013 te presenteren. De VLB biedt met deze referentiekaders voor het tweede jaar op rij een set kengetallen waarmee melkveehouders ondersteund worden bij het verder verduurzamen van hun bedrijf.

Concrete doelen duurzaamheidskengetallen melkveehouderij
In de zomer van 2013 tekende VLB de intentieverklaring om samen met LTO Nederland, NZO en Nevedi de stapsgewijze ontwikkeling van de zuivelsector in Nederland mogelijk te maken. De VLB-duurzaamheidskengetallen worden binnen de milieurandvoorwaarden opgesteld en sluiten aan bij de thema’s uit de Duurzame Zuivelketen.
Uiteindelijk doel is om de Nederlandse melkveehouderij koploper te maken op het gebied van duurzaamheid en daarmee bijdragend aan continuïteit. Vorig jaar is een eerste kengetallenset gepresenteerd, met de gegevens van zo’n 650 melkveehouders over het jaar 2012.
Begin juli a.s. worden van ruim 700 melkveebedrijven de duurzaamheidskengetallen 2013 verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd.

Inzicht in 4 pijlers
De kengetallen zijn zodanig opgesteld dat deze managementinformatie voor de klant opleveren, praktisch toepasbaar en meetbaar zijn. De cijfers geven inzicht in duurzaamheid tussen bedrijven op de thema’s: Klimaat & Energie, Diergezondheid & Welzijn, Weidegang en Biodiversiteit & Milieu en uiteraard Economie. Betrokken melkveehouders krijgen inzicht in specifieke sterktes en zwaktes van het bedrijf, waar nog winst te behalen valt en kunnen cijfers met elkaar delen.

Meer informatie:
Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de werkgroep VLB-Duurzaamheidskengetallen, Jaap Gielen, j.gielen@countus.nl of 06-14320368.

Noot voor de redactie:
De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aansloten leden: ABAB Accountants en Adviseurs, Accon avm adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, Countus accountants + adviseurs en Flynth adviseurs en accountants.

Contactpersoon bij VLB is Yvonne van de Camp, 06-51625382, yvonnevandecamp@vlb.nl