Skip to content

Persbericht: Verbetervoorstellen Horizontaal Toezicht FD

logo-trans1 bel

Persbericht:
Verbetervoorstellen Horizontaal Toezicht FD

Het Horizontaal Toezicht (HT) in de variant waar fiscaal dienstverleners en de Belastingdienst op basis van convenanten samenwerken, heeft zich gestaag ontwikkeld. Deze variant van HT is een vorm van toezicht die de Belastingdienst en de FD’s ook in de toekomst willen blijven benutten. Reden om te kijken naar verbeterpunten.

Een groep jonge professionals van de Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB) en de Belastingdienst heeft out of the box verbeterpunten voor het HT voorgesteld. Het bestuur van de VLB en de directie Belastingen MKB hebben, zoals eerder is afgesproken, de wenselijkheid en de uitvoerbaarheid van deze ideeën beoordeeld.

Gezamenlijk zullen zij voorstellen aan het Beconoverleg doen om een aantal van de ideeën te implementeren. De onderwerpen die in ieder geval nadere uitwerking verdienen zijn:

  • Onderzoeken in hoeverre concentratie van deelprocessen bij de Belastingdienst kan bijdragen aan het vergroten van de robuustheid van het HT
  • Positief framen van HT
  • Toelichten / verduidelijken van de verschillen tussen horizontaal en verticaal toezicht

Andere voorstellen zullen niet gevolgd worden zoals:

  • Het door of samen met de Belastingdienst certificeren van HT.
  • Het op voorhand op basis van kwantitatieve normen beperken van het vooroverleg. Het beheersen van het vooroverleg moet op een andere wijze vorm krijgen.
  • Het instellen van systeemonderzoeken bij FD’s in plaats van onderzoek naar de kwaliteit van HT aangiften via de steekproef. Uitvoeren van dit onderdeel van metatoezicht is een invulling van de noodzakelijke reality checks.

Een deel van de verbeteringen gericht op de eenduidige uitvoering van HT zal begin 2016 worden gerealiseerd door het vaststellen en implementeren van een geactualiseerde Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners. Het streven van de VLB en de BD is om in een tijdsbestek van maximaal twee jaar verbetervoorstellen samen met de FD’s binnen het Beconoverleg te beoordelen en waar wenselijk en noodzakelijk te realiseren.

Voor meer informatie: