Skip to content

Aanpassingen besluit IB-Landbouwvraagstukken

Begin december heeft het Ministerie van Financiën het Landbouwbesluit geactualiseerd. In een besluit geeft het ministerie aan op welke wijze ze uitleg geeft aan wet- en regelgeving en rechtspraak. Het is een richtlijn voor de belastinginspecteurs, zij moeten hier naar handelen. Belastingadviseurs weten dat ze de discussie opzoeken als ze niet volgens het besluit handelen. Het landbouwbesluit bevat tal van regelingen voor de agrarische sector. In de geactualiseerde versie zijn twee bestaande goedkeuringen ingetrokken, en een nieuwe goedkeuring toegevoegd. Een toelichting volgt.

Goedkeuring pachtersvoordeel geschrapt

De goedkeuring voor het eerste en tweede pachtersvoordeel is geschrapt. Hierdoor kan een bedrijfsopvolging in financiële zin bemoeilijkt worden. Een tweede pachtersvoordeel kan opkomen bij een zakelijke verpachting van landbouwgrond binnen de familie bij een bedrijfsopvolging. De goedkeuring hield in dat het pachtersvoordeel niet werd belast zolang het bedrijf vijf jaar door de bedrijfsopvolger werd voortgezet. De goedkeuring betrof geen uitstel van belastingbetaling maar afstel. Er is wel een overgangsregeling die inhoudt dat wanneer de juridische levering van de voorheen verpachte grond plaatsvind voor 30 juni 2019, alsnog gebruikt gemaakt kan worden van de oude gunstige regeling.

Lees meer

Doorschuifregeling productierechten ingeperkt

Bij de overdacht van de onderneming moeten de overdrager en overnemer voortaan alle stille reserves binnen de onderneming geruisloos doorschuiven. Onder het oude landbouwbesluit konden zij ervoor kiezen om uitsluitend de productierechten geruisloos door te schuiven mits zij de daarvoor geldende voorwaarden in acht namen. De inperking heeft enerzijds gevolgen voor de overdrager. Voorheen konden bij staking de nog te verrekenen verliezen of niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek worden verrekend met stille reserves op overige zaken. Anderzijds heeft de inperking gevolgen voor de overnemer. Die krijgt minder ruimte voor afschrijvingen waardoor zijn fiscale winst stijgt en hij meer belasting moet betalen. Door deze inperking zal bij een bedrijfsoverdracht van melkveebedrijven of andere bedrijven met productierechten de wijze van bedrijfsoverdracht extra aandacht vergen om het fiscale optimum te bereiken.

Lees meer

LTO, VLB en NAJK hebben in een schrijven aan Staatssecretaris Snel gevraagd de voornoemde inperkingen ongedaan te maken. De Tweede Kamer heeft de Ministeries van Financiën en MinLNV gevraagd voor 8 maart a.s. op het schrijven te reageren.

Lees meer

De VLB heeft eind februari van Minfin bericht ontvangen dat de tekst van het besluit ongewijzigd blijft.

Goedkeuring voor ondergrond zonnepanelen

In het geactualiseerde besluit is goedgekeurd dat de agrariër die zelf voor eigen rekening en risico een zonnepark gaat exploiteren de grond tot de bestaande onderneming mag blijven rekenen. De ondergrond van het zonnepark hoeft niet verplicht overgebracht te worden naar de ‘nieuwe’ zonne-onderneming. Hierdoor wordt afrekening over de meerwaarde van de ondergrond voorkomen. Door deze goedkeuring blijven de liquiditeiten in het bedrijf.

Bernadette Roos, secretaris Vaksectie Recht VLB, februari 2019