Skip to content

Nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling heeft oog voor de continuïteit in het agrarisch bedrijf

De bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting is aangepast. Dat betekent dat vaker dan voorheen er geen sprake is van schenk- of erfbelasting bij de bedrijfsoverdracht. De nieuwe regeling geldt voor bedrijfsoverdrachten op of na 1 januari 2016.

Rekenmodel: normberekening

De nieuwe regeling geeft aan op welke wijze ‘de going concernwaarde’ voor bedrijven in de veehouderij en akkerbouwsector vastgesteld kan worden. De going concernwaarde wordt voor een aantal sectoren in de agrarische sector volgens een rekenmodel bepaald. Het rekenmodel gaat uit van normbedragen per sector, gecorrigeerd met de kosten voor pachtgronden, opbrengsten betalingsrechten (tot 2019) en mestafzetkosten. De twee laatstgenoemde posten worden extracomptabel meegenomen.

Specifieke regels

Naast de berekening van de normbedragen per sector gelden specifieke regels voor een aantal zaken. Het woonhuis (bedrijfsvermogen) moet afzonderlijk in de berekening worden meegenomen. Evenzo geldt dat voor financiële vaste activa, waaronder ledenbewijzen, aandelen, certificaten en obligaties  en dergelijke.  Vlottende activa, liquide middelen en kortlopende schulden worden in beginsel niet in de berekening meegenomen. De kortlopende activa en passiva vormen namelijk het werkkapitaal. Zijn er overtollige liquide middelen, dan horen deze in de inkomstenbelastingsfeer niet op de balans en zijn deze uitgesloten van de regeling. Binnen een besloten vennootschap  geldt hierbij  de grens van 5% van het aandelenkapitaal.

Nieuw : langlopende schulden én oneindige voortzetting

Nieuw is dat vanaf 2016 afzonderlijk rekening wordt gehouden met de op het bedrijf drukkende langlopende schulden.  Dat gebeurt binnen het bestaande rekenmodel niet. De contant making van de geldstromen in de onderneming vindt vanaf 2016 niet meer plaats op 15-jaar basis maar op basis van een oneindige voortzetting. Hierdoor zal in verband met de dekking van de kosten voor de vervangingsinvesteringen bij de normberekening vanaf 2016  rekening  worden gehouden met de afschrijvingen. De “normbedragen”  per ha of per  vee-eenheid  worden afgestemd op de financieringsruimte binnen het bedrijf.

Voor akkerbouw en veehouderij

Het rekenmodel geldt alleen voor bedrijven in de veehouderij en akkerbouwsector. Voor andere sectoren in de agrarische sector wordt de  berekening van de going concernwaarde -per eenheid gebaseerd op de gecorrigeerde resultaten uit de voorgaande jaren-  op een vergelijkbare wijze vastgesteld.

Slotsom

De bedrijfsopvolgingsregeling is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen de Belastingdienst/Ministerie van Financiën en het landbouwbedrijfsleven. De vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven kenschetsen de nieuwe regeling als ‘toekomstbestendig’. Daarmee wordt bedoeld dat de continuïteit van een onderneming  bij een bedrijfsopvolging in financiële en fiscale zin niet belemmerd zal worden door de schenk- of erfbelasting.