Skip to content

Kamervragen over klimaatreserve

Nieuwsbericht n.a.v. het interview met Bert van den Kerkhof in de BoerderijVandaag, 7 januari 2020, ‘Fiscale regels soms ongunstig voor de boer’ en de Kamervragen die daarover zijn gesteld door leden van de Tweede Kamer van de SGP.

Wim Esselink interviewt Bert van den Kerkhof, voorzitter van de Vaksectie Recht van de VLB over onderwerpen die zijn aandacht hebben in het kader van de belangenbehartiging voor de agrariërs in Nederland op het gebied van de belastingen. Dit zijn o.m. de volgende onderwerpen:

  • invoering fosfaatrechten, de afschaffing van de landbouwregeling, de landelijke landbouwnormen, de afronding van de procedure herziene btw in de aanfokkosten van jongvee;
  • de saneringsregeling voor de varkenshouderij en herinvesteringsreserve;
  • de klimaatreserve : de regeling voor schommelende inkomsten in de landbouw.

De belangenbehartiger benadrukt: 

‘Elke regeling met een financieel gevolg, heeft ook een fiscaal gevolg’

Van den Kerkhof bepleit dat aan elke regeling met een financieel gevolg voor ondernemers, een fiscale paragraaf wordt toegevoegd. Nog te vaak gebeurt dit volgens hem niet waardoor pas achteraf -na afloop van een fiscale procedure die soms jaren kan duren-, duidelijkheid komt. Dat zou beter kunnen.

Klimaatreserve : regeling voor schommelende inkomsten in de landbouw

Van den Kerkhof bepleit de komst van een soort klimaatreserve. Schommelingen door droogte, nattigheid, internationale invloeden en dierzieken zorgen voor enorme schommelingen in inkomen. Door een klimaatreserve worden de pieken minder hoog en de dalen minder diep. Verschillende EU-landen kennen hiervoor al een fiscale regeling. Het Europese landbouwbeleid biedt de ruimte voor een klimaatreserve.

Verruiming van herinvesteringsreserve

Van den Kerkhof bepleit een verruiming van de herinvesteringsreserve op meerdere onderdelen. De herinvesteringsreserve maakt het mogelijk om winst die wordt gemaakt bij de verkoop van een bedrijf, of een gedeelte ervan of op een bedrijfsmiddel,  af te boeken op nieuwe bedrijfsmiddelen. Echter, de huidige voorwaarden zet de ondernemer op de handrem. Beletten hem zijn bedrijf te verplaatsen, te moderniseren of te herstructureren vanwege de dreiging inkomstenbelasting af te moeten dragen omdat de reserve niet toegepast mag worden. De dreiging komt nu vaak naar voren bij ondernemers die overwegen mee te doen aan de saneringsregeling varkenshouderij en straks bij ondernemers die te maken krijgen met regelingen vanwege de aanpak van de stikstofcrises, zo is te voorzien.

Naar aanleiding van het interview zijn er op 8 januari jl. door de Tweede Kamerleden van de SGP de heren Bisschop en Stoffer vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten en de minister van Financiën Wopke Hoekstra over de voornoemde drie onderwerpen:

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het interview met een agrarisch fiscalist over de voor de landbouw soms ongunstige fiscale regels?

Vraag 2 Deelt u de mening dat het huidige fiscale stelsel onvoldoende recht doet aan de grote schommelingen in landbouwinkomens door onvoorzienbare externe factoren als droogte en dierziekten?

Vraag 3 Kunt u aangeven op welke wijzen België, Frankrijk, Denemarken en Ierland in hun fiscale stelsels tegemoetkomen aan sterke schommelingen in landbouwinkomens, die in Nederland niet toegepast worden? Hoe waardeert u deze voorzieningen?

Vraag 4 Bent u bereid in het vervolg op het rapport van de taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw (‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’) te bezien hoe een vorm van een klimaatreserve in het fiscale stelsel opgenomen kan worden dan wel hoe meer fiscale ruimte geboden kan worden voor het opvangen van de genoemde schommelingen in landbouwinkomens?

Vraag 5 Deelt u de mening dat het van belang is dat bij het opstellen van beleid met financiële gevolgen voor boerenbedrijven vooraf nagedacht wordt over de fiscale consequenties en dat daar – voor zover mogelijk – vooraf afspraken over gemaakt worden?

Vraag 6 Hoe waardeert u de manier waarop dat nu gebeurt? Wordt er op dit moment, bij het opstellen van dergelijk beleid met fiscale consequenties, overleg gevoerd met fiscale experts in de sector?

Vraag 7 Herkent u de in het artikel genoemde problemen met de toepassing van de herinvesteringsreserve in de landbouw?

Vraag 8 Deelt u de mening dat in het licht van de door u gewenste transitie naar kringlooplandbouw en de eventuele verplaatsing of beëindiging van bedrijven in het kader van de stikstofproblematiek een verruiming van de toepassing van de herinvesteringsreserve in de landbouw gewenst is?

Vraag 9 Bent u bereid te bezien of en zo ja hoe de toepassingsmogelijkheden van de herinvesteringsreserve voor de landbouw verruimd kunnen worden?

Bernadette Roos

Secretaris Vaksectie Recht VLB