Skip to content

Helderheid over fosfaatrechten!

Sinds 20 december is er helderheid over fosfaatrechten. Fosfaatrechten zijn vanaf 1 januari a.s. verhandelbaar. Bekend is nu dat fosfaatrechten afschrijfbaar zijn. Melkveehouders-groeiers en hun adviseurs kunnen dit meenemen in een eventueel investeringsplan. 

Op 12 december jl. berichtte het Ministerie van Financiën (Minfin) nog aan de VLB dat zij niet instemde met afschrijving op fosfaatrechten. Minfin gaf aan dat, zolang door het Ministerie van LNV geen einddatum van de regeling fosfaatrechten was bepaald,  geen sprake kon zijn van een zogenoemde ‘eindige regeling’. Vandaag is door MinLNV de einddatum naar buiten gebracht.

In de brief schrijft de minister van LNV: ‘Ik zie het uitgeven van varkens- en pluimvee- en fosfaatrechten als een tijdelijk middel om het uiteindelijke doel, een duurzame balans tussen de productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte zo spoedig mogelijk te bereiken. Dit duurt zomaar 10 jaar voordat we daar komen’.

De minister vervolgt en komt tot de conclusie:

‘Met inachtneming van het voorgaande, is mijn stellige verwachting dat 1 januari 2028 is aan te merken als een einddatum voor deze rechten. Dit betekent dat fosfaatrechten, varkens- en pluimveerechten fiscaal afschrijfbaar zijn’. 

De VLB heeft vanaf februari 2017 vraagstukken over fiscale aspecten van fosfaatregelingen geformuleerd en voorgelegd aan het Ministerie van Financiën, in samenspraak met LTO NL. Daaropvolgend zijn binnen de Werkgroep Fosfaatrechten vanaf eind mei vraagstukken nader toegelicht aan en besproken met vertegenwoordigers van de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van LNV. De werkgroep is vier keer bijeen geweest.

Met de brief van de minister van LNV is de meest prangende vraag beantwoord.

De Landelijke Landbouwnormen (LLN) 2017 zullen op het hoofdstuk over ‘Productierechten’, waarin de melkveefosfaatrechten zijn opgenomen, nader worden ingevuld.

Dat gebeurt binnen de Werkgroep Productierechten v/d Landelijke Landbouwnormen. De voorzitter van de werkgroep vertegenwoordigd daarbinnen de Belastingdienst, het landbouwbedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door Bert van den Kerkhof (voorzitter van de Vaksectie Recht v/d VLB en tevens voorzitter v/d Werkgroep Fosfaatrechten). In de Landelijke Landbouwnormen 2017 worden ook afspraken voor opvolgende jaren opgenomen. De VLB zal voorstellen om de afschrijvingstermijn van 120 maanden  terug te laten lopen naar nul. Dit houdt in een tijdsevenredige afschrijving: in 2018 is de afschrijvingsduur 10 jaar, in 2019 negen jaar enz. Bij de afstemming binnen de Werkgroep Productierechten zal in dit verband ook de wettelijke afschrijvingstermijn van vijf jaar (artikel 3.30 Wet IB) aan de orde komen. Partijen willen er voor de Kerst uit zijn. De Landelijke Landbouwnormen worden namelijk normaliter kort na de jaarwisseling op de website van de Belastingdienst  (belastingdienst.nl/landbouw) gepubliceerd. De leden van de VLB (de accountants- en advieskantoren van Flynth, ABAB, Countus en Alfa) kunnen met de informatie van Landelijke Landbouwnormen  de jaarstukken 2017 voor hun klanten – agrarische ondernemers-  in tempo gaan opstellen.

Bernadette Roos

 

 

 

 

 

Bernadette Roos, secretaris VLB

Lees meer over nog openstaande vragen aangaande fosfaatrechten, gepubliceerd in Nieuwe Oogst en in V-Focus