Skip to content

Fiscale proefprocedures

De leden van de VLB voeren fiscale proefprocedures. Bij een proefprocedure wordt een principieel geschilpunt dat ook bij andere klanten-ondernemers speelt, in overleg met de Belastingdienst aan de rechter ter beoordeling voorgelegd.

Voordelen proefprocedures

De uitkomst van een proefprocedure  geldt  ook voor  de ondernemers  die hebben aangehaakt en meedelen in de kosten. In dit nieuwsbericht  gaan we in op de lopende proefprocedure over herwaardering landbouwgronden. De voordelen van een proefprocedure zijn: een kostenbesparing v.w.b. de verschuldigde griffiekosten en v.w.b. de kosten van juridische bijstand. En tijdwinst: eerder in de tijd wordt een geschilpunt beslecht en kan de ondernemer zijn bedrijfsvoering afstemmen op de uitkomst.

Proefprocedure over jaarlijks herwaarderen landbouwgronden

In de praktijk worden landbouwgronden op de fiscale balans doorgaans gewaardeerd op kostprijs. Veranderingen van de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (afgekort ‘WEVAB’) van deze landbouwgronden vallen onder de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat winsten zijn vrijgesteld en verliezen niet aftrekbaar zijn. Waardeveranderingen worden zichtbaar op het moment dat de gronden worden verkocht.

 

Geschilpunten

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kreeg in 2014  twee geschilpunten voorgelegd:

  • Is bij de fiscale jaarwinstbepaling voor landbouwgrond een waarderingsstelsel toegestaan waarbij de grond jaarlijks wordt gewaardeerd op de actuele WEVAB? En zo ja:
  • Mag  tussentijds worden overgeschakeld naar een dergelijk waarderingsstelsel?

 

Oordeel Gerechtshof en Hoge Raad

Het hof beantwoordde beide vragen bevestigend. Het hof oordeelde dat voor zover de landbouwvrijstelling van toepassing is waardering op de WEVAB is toegestaan. Verder ziet het hof ook geen probleem in het tussentijds overschakelen naar een dergelijk waarderingssysteem. De proefprocedure is nog niet afgerond. De Hoge Raad moet nog een oordeel vellen.

 

Voordelen voor agro-ondernemers

Het voordeel van herwaarderen is dat vrijgestelde veranderingen van de WEVAB jaarlijks worden gerealiseerd en de landbouwvrijstelling direct wordt toegepast. In het geval de landbouwvrijstelling op enig moment mocht worden afgeschaft of ingeperkt, dan bestaat door het gebruik van dit waarderingsstelsel geen enkele onzekerheid over de toepassing van de vrijstelling op de waardeveranderingen die zich vóór dat tijdstip hebben voorgedaan. Dit zou ook het incidenteel, geforceerd herwaarderen van landbouwgronden overbodig maken.

Indien de Hoge Raad het oordeel van het hof bekrachtigt, is deze proefprocedure een succes voor de VLB en haar klanten-ondernemers.. Veel agrariërs zullen er dan voor gaan  kiezen om  over te stappen naar jaarlijkse waardering van de grond op de actuele WEVAB, al was het alleen maar om te kunnen voldoen aan de strenge eisen van banken bij financiering, zo voorziet de VLB.