Skip to content

Financiële en fiscale maatregelen coronacrisis voor de agrarische sector

Content voor publicatie in Nieuwe Oogst, geschreven door Ellen Smit, lid van de Vaksectie Recht namens Countus. Gepubliceerd in NO d.d. 9 mei 2020

De coronacrisis heeft veel ondernemingen hard geraakt. Ook agrarische bedrijven hebben te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Dit artikel behandelt de belangrijkste fiscale en financiële maatregelen die de overheid heeft getroffen voor (agrarische) ondernemers.

Uitstel van belastingbetaling

Als een ondernemer betalingsproblemen heeft als gevolg van de coronacrisis kan bijzonder uitstel van betaling aangevraagd worden voor een termijn van 3 maanden voor o.a. de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Indien een uitstel van 3 maanden te kort is, kan onder voorwaarden voor een langere periode uitstel aangevraagd worden.

Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die verschuldigd is als een aanslag niet op tijd betaald wordt, is vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. De belastingrente die verschuldigd is als niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte is gedaan, wordt vanaf 1 juni 2020 en, voor de inkomstenbelasting, vanaf 1 juli 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01% (deze rente is nu nog 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen).

Wijzigen voorlopige aanslag

Als een ondernemer een lagere winst verwacht, kan de voorlopige aanslag gewijzigd worden. Dit is overigens geen specifieke coronamaatregel, maar een mogelijkheid die altijd toegepast kan worden.

Aanvullende tegemoetkoming sierteelt, onderdelen voedingstuinbouw en fritesaardappeltelers

Onder voorwaarden kunnen bedrijven in de sierteelt en in bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw die een forse omzetderving hebben geleden in de periode maart-mei 2020 en waarbij de bestaande maatregelen onvoldoende soelaas bieden, een aanvullende tegemoetkoming krijgen. Het gaat om een financiële compensatie die 70% van de omzetderving voor een aanzienlijk deel compenseert.

Daarnaast is er € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor fritesaardappeltelers. Zij krijgen een vergoeding voor de fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben en die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden. De vergoeding bedraagt 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode september 2019 t/m februari 2020.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

Er is een tijdelijk gunstigere borgstellingsregeling voor bedrijven in onder andere de land- en tuinbouw. Bedrijven die liquiditeitsproblemen hebben kunnen bij banken overbruggingskredieten aanvragen, waarbij het ministerie van LNV voor 70% borg staat voor het overbruggingskrediet. Het maximale borgstellingskrediet bedraagt € 1,5 miljoen (in bepaalde gevallen wordt dit maximum verhoogd naar € 2,8 miljoen). De bank beoordeelt of het bedrijf in aanmerking komt voor een krediet. De provisiekosten zijn verlaagd naar 1,5% (0,5% voor startende ondernemers).

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

(Agrarische) bedrijven die werknemers in dienst hebben, kunnen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Eén van de voorwaarden is dat er een omzetverlies is van minimaal 20%. Als een aanvraag wordt gedaan, mogen werknemers niet ontslagen worden en de werknemers moeten voor 100% doorbetaald worden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimum hebben en/of een liquiditeitsprobleem hebben, kunnen onder voorwaarden een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

 

 

 

Mr. Ellen Smit, senior Fiscaal Jurist bij Countus en lid van de Vaksectie Recht van de VLB