Skip to content

Bestuursaangelegenheden

Binnenkort komt  het bestuur van de VLB ter vergadering bijeen. Ook de voorzitters en de secretarissen van de  vaksecties zullen daarbij aanwezig zijn.  Welke onderwerpen zijn geagendeerd?

Agenda

De vergadering zal deze keer worden geopend door de plaatsvervangend voorzitter omdat de voorzitter van de VLB  zijn werkzaamheden als directeur van Countus, en daarmee ook die als voorzitter van de VLB,  heeft beëindigd. Het VLB-lid Countus zal worden  vertegenwoordigd door dhr. Peter van de Streek.

Voorzitter

Kort nadat de vergadering is geopend zal het bestuur zich beraden over de opengevallen functie, dan wel  over de toedeling van de voorzitterstaken aan de bestuursleden.

Vaksecties

Beide voorzitters van de vaksecties zullen aan het bestuur hun rapportage over 2014, plannen en  budgetvoorstel voor 2015 toelichten. Hoe is en wordt invulling gegeven aan het VLB-beleidsplan en  wat zijn de centrale thema’s. Hierop aansluitend wordt het lidmaatschap van EFAC besproken want is het lidmaatschap nog steeds van toegevoegde waarde?

Verenigingszaken

De statuten van de vereniging zijn in 2014 aangepast. In de voorgaande bestuursvergadering zijn de voorstellen daartoe besproken en daaropvolgend ten uitvoer gebracht. De akte tot statutenwijziging is in september voor de notaris gepasseerd. Ook het huishoudelijk reglement is in overeenstemming gebracht met de huidige organisatie van de VLB.  De besluitvorming over het vergoedingenbeleid is geagendeerd.

Tot slot

Nog tal van andere onderwerpen zullen ter sprake worden gebracht waaronder het afscheid van Yvonne van de Camp, de introductie van Gerrianne Jansen, de ontwikkelingen binnen de accountancy, en de interacties met de stakeholders, waaronder die met LTO NL.