Skip to content

VLB Inspiratiesessie 2023

“Wat is het perspectief van de landbouw in de gebiedsgerichte processen?”

Op 27 september 2023 organiseerde de VLB, vaksectie agrobedrijfskunde, een inspiratiesessie met en voor de bedrijfskundig adviseurs werkzaam bij Alfa, ABAB, Flynth en Countus. Het onderwerp was “Wat is het perspectief van de landbouw in de gebiedsgerichte processen?”

Na een welkomstwoord door de voorzitter van de vaksectie, Hans de Bie, verzorgde Lubbert van Dellen namens de VLB de eerste presentatie. Hij schetste de stikstofsituatie in Nederland en gaf daarmee een goed beeld van de opgave waar Nederland voor staat. Lubbert besprak vervolgens de regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen (gaan) maken en maakte de vertaalslag naar de adviespraktijk; welke keuzemogelijkheden heeft de agrarisch ondernemer in het kader van de landbouwtransitie. Dit niet alleen in het kader van het stikstofbeleid maar ook in die van de klimaatopgave.

Frank van Marle werkzaam bij de provincie Overijssel nam de zaal mee in de kerndoelen van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de gebiedsgerichte aanpak. Het is een gecombineerde aanpak met vier sporen: grondgebonden melkvee, gebiedsgerichte opgaven, bedrijfs- en ketengerichte maatregelen en een vitaal platteland met hechte gemeenschappen. Hij benadrukte dat agrarische ondernemers elkaar op moeten zoeken om gezamenlijk de gebiedsgerichte opgaven te kunnen realiseren.

René Veldman werkzaam bij Rabobank Nederland verzorgde de derde en laatste presentatie van de inspiratiesessie. Hij lichtte de visie toe van de Rabobank op de financiering van de duurzame landbouw. Die stoelt op drie bouwstenen, te noemen: (1) sectorvisies 2040 voor zes agrarische sectoren, (2) een bestendigheidsmatrix en (3) proposities om ondernemers te ondersteunen in de transitie. Hierbij spelen belangrijke thema’s als stikstof, water, biodiversiteit/natuur en klimaat een grote rol. René maakte hierbij ook een link naar de gebiedsopgaven wat goed aan sloot op de presentatie van Frank van de provincie Overijssel.

Het totale programma gaf de adviseurs stof tot nadenken en veel informatie over strategische thema’s. Thema’s die de adviseurs vanaf morgen in de adviespraktijk kunnen toepassen. Want is de huidige bedrijfsvoering wel de toekomstige bedrijfsvoering voor deze agrarische ondernemer?.