Skip to content

Uitrol arrest Herziening btw

Nieuwsbericht is d.d. 9 juli aangepast.

De procedure over herziening gebruiksvee is door de voorzitter van de Vaksectie Recht van de VLB, Bert van den Kerkhof, voor de Hoge Raad op 7 juni jl. gewonnen. Dit leidt er toe dat in beginsel alsnog btw kan worden teruggevraagd in verband met de verplichte overgang van landbouwregeling naar btw ondernemerschap (op 1 januari 2018).

De VLB heeft binnen de Vaksectie Recht op 26 juni jl. het vervolg op de procedure besproken, aldus:

  • V.w.b. de wijze waarop de btw wordt teruggevorderd stemmen de leden in met het voorstel van de voorzitter om een rekenmodel aan de BD/Minfin voor te leggen. Over de voorzet zal vooraf met de leden worden afgestemd.
  • V.w.b. de groep van agrariërs waarvoor herziening zal worden aangevraagd, ook daarover zal contact worden gezocht met het Ministerie van Financiën. De VLB is van mening dat de handelwijze van de BD (het categorisch afwijzen van verzoeken om bezwaren aan te houden tot dat de rechter in hoogste instantie heeft geoordeeld) in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en verwijst daarbij naar het besluit van 9 mei 2017. Ook richting de politiek kan hier aandacht voor worden gevraagd.

Bernadette Roos – Van Diemen, secretaris VLB

Zie ook: Strijd over herziening btw beslecht in het voordeel van veehouders