Skip to content

Uiterste meldingsdatum overdragen betalingsrechten opgeschoven naar 15 mei

VLB lost praktische problemen op in overleg met de overheid

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft bekend gemaakt dat de uiterste meldingsdatum voor de overdracht van betalingsrechten met zes weken is opgeschort: van 31 maart naar 15 mei. De VLB voorzag problemen voor veel boeren met wisselingen in grondgebruik, en heeft dit punt met succes aangekaart.

VLB-signalering

Kopers of huurders die de betalingsrechten in het lopende subsidiejaar willen laten uitbetalen, moeten – samen met de verkoper of verhuurder – tijdig melding doen van de overdracht. Daarvoor gold als uiterste datum 31 maart. De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) voorzag dat in de maanden april en mei nog veel akkerbouwpercelen van gebruiker zouden gaan wisselen. En daarnaast voorzagen de bedrijfskundig adviseurs van de VLB dat een grote groep melkveehouders nog voor 15 mei op zoek zal moeten gaan naar extra grond vanwege de nieuwe regelgeving over grondgebondenheid. Kortom: er staan de komende maanden nog veel mutaties op stapel.

 

Win-win-situatie

In het geval de uiterste meldingsdatum voor de overdracht van betalingsrechten op 31 maart gehandhaafd zou zijn gebleven, zouden (nieuwe) afspraken over het grondgebruik vanaf 1 april problemen gaan opleveren, zowel voor de RVO als voor de boeren m.b.t. het uitbetalen en verzilveren van de betalingsrechten. Om deze problemen te voorkomen heeft de VLB  een oproep gedaan aan staatssecretaris Van Dam de meldingstermijn te verruimen. Aan de oproep is gehoor gegeven.

 

Interactie met ‘Den Haag’

De VLB hecht veel belang aan goede contacten  met de beleidsmakers (op het Ministerie van Economische Zaken) en met de uitvoerders (bij RVO) om tot heldere en uitvoerbare regelgeving te komen. Die goede contacten leiden er ook toe dat wanneer zich in de uitvoeringssfeer problemen voordoen, die in samenspraak opgelost kunnen worden. Van de zijde van de VLB hebben de bedrijfskundig adviseurs zich daarom verenigd binnen de Vaksectie Bedrijfskunde, die wordt voorgezeten door Lubbert van Dellen.

Zie ook: MIJN RVO.NL


Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris van Vaksectie Agro Bedrijfskunde, Gerrianne Jansen, gerriannejansen@vlb.nl of 06-53696470.

Noot voor de redactie:  De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aansloten leden: ABAB Accountants en Adviseurs, Acconavm adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, Countus accountants + adviseurs en Flynth adviseurs en accountants. www.vlb.nl