Skip to content

Telt u nog mee voor de MDV?

Als u investeert in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, kunt u fiscaal voordeel krijgen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving (VAMIL). De Milieulijst biedt ook in 2023 weer voordelen voor agrarisch ondernemers maar er veranderde wel het een en ander.

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een fiscale subsidieregeling waarbij aan de hand van een toetsingsinstrument wordt bepaald of de bouw- of verbouwplannen van uw stal duurzaam genoeg zijn. U krijgt punten voor uw bijdrage aan thema’s als klimaat, dierenwelzijn, diergezondheid, energie en ammoniak. Behaalt uw project voldoende punten, dan kunt u fiscaal voordeel aanvragen over uw investeringen via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het MIA-aftrekpercentage voor melkvee-, varkens-, vleeskalver- en pluimveestallen is verhoogd van 27% in 2022 naar 36% in 2023. Voor melkveestallen met weidegang geldt een aftrekpercentage van 45%.

Bouwt u een stal onder de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)? Dan zit er voortaan een maximum op het aantal dieren dat u per categorie mag houden. Ook moet u beschikken over een omgevingsvergunning en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Voorheen was een aangevraagde vergunning voldoende. Zeker bij onzekere en langlopende trajecten voor het verkrijgen van de vergunning kan deze wijziging behoorlijk ingrijpende gevolgen hebben voor de procedure bij de bouw van de stal en het traject van de melding van de MDV-stal.

Wijzigingen melkveehouders

Voor de melkveehouder veranderen de voorwaarden voor het fiscale voordeel via de Maatlat ingrijpend. Zo komt u alleen nog in aanmerking voor fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van stallen tot 250 dierplaatsen. Daarnaast moet uw melkveebedrijf grondgebonden zijn. Als ondernemer moet u zelf kunnen aantonen een grondgebonden bedrijf te hebben. Hiermee wordt bedoeld dat alle op uw bedrijf geproduceerde mest op het bedrijf moet worden aangewend. Dit mag op gronden die in eigendom zijn, gepacht of gehuurd worden en waarop u gras of een voedergewas teelt. Voor gemengde bedrijven geldt deze eis alleen voor de mest van de melkveetak. Het ministerie werkt aan een norm over grondgebondenheid die geldt zodra deze is vastgesteld. Ten aanzien van de grondgebondenheid lijkt daarmee een voorschot te worden genomen op de “volledig grondgebonden melkveehouderij” die is opgenomen in het regeerakkoord.

Belangrijk is dat u aan deze voorwaarden voldoet op het moment van het melden van investeringen, dus vanaf de start van het project.

Wijzigingen varkenshouders en pluimveehouders

De technische eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij blijven in 2023 onveranderd. De voorwaarden voor fiscaal voordeel via de MDV-certificering wijzigen wel en dat heeft grote gevolgen voor varkenshouders en pluimveehouders. De belangrijkste wijziging betreft het ‘aanpassen bestaande situatie’. Zo mag het aantal dierplaatsen in de nieuwe situatie niet meer toenemen ten opzichte van de oude situatie. Ook gelden er voortaan maximale dieraantallen per stal: maximaal 7.500 dierplaatsen voor vleesvarkens en 1.200 voor fokvarkens. Voor pluimveehouders : maximaal 120.000 dierplaatsen voor leghennen en 220.000 voor vleeskuikens.

Met de inzet op grondgebondenheid en maximering van diertallen is nu ook in de toepassing van deze fiscale regelingen de handtekening van de huidige regering duidelijk herkenbaar.  

Nico van der Ende, senior belastingadviseur, lid van de Vaksectie Recht namens ABAB

Zie hier voor het artikel gepubliceerd in Nieuwe Oogst eind maart 2023

Fiscale druk? Sneller afschrijven in 2023!

Op de valreep van 2022 is er een nieuwe regeling voor willekeurige afschrijvingen in 2023 bekend gemaakt. Deze nieuwe regeling lijkt erg veel op ‘crisismaatregelen’ zoals we deze in eerdere jaren hebben gehad.

Willekeurige afschrijvingen

Investeringen in bedrijfsmiddelen in het kalenderjaar 2023 mogen voor 50% willekeurig afgeschreven worden. Dit geldt zowel voor investeringen in de eenmanszaak, maatschap of firma (Inkomstenbelasting) als in de B.V. (Vennootschapsbelasting). Je hebt als ondernemer daarmee in 2023 zelf de keuze om de hoogte van je afschrijvingen op deze bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines, te verhogen (of te verlagen).

Doel

Deze tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving zorgt voor een liquiditeitsvoordeel bij ondernemers. Het kabinet hoopt hiermee de investeringen aan te jagen en het MKB te ondersteunen.

Investering

De investeringen moeten in het kalenderjaar 2023 plaatsvinden. Het aangaan van bijvoorbeeld een koopovereenkomst in 2023 geldt als een investeringsverplichting waarop in 2023 willekeurig kan worden afgeschreven. De regeling geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen die niet al eens eerder in gebruik zijn genomen. Tweedehands bedrijfsmiddelen komen daarom niet voor de versnelde afschrijving in aanmerking.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking, uitgesloten zijn o.a. gebouwen, schepen, vliegtuigen en auto’s met een Co2-uitstoot die hoger is dan 0 gram, dieren en immateriële activa zoals vergunningen. Bedrijfsmiddelen die voornamelijk voor de verhuur bestemd zijn kunnen ook niet versneld afgeschreven worden op basis van deze nieuwe regeling.

Ingebruikname – aanbetaling

Voor deze 50% willekeurige afschrijving hoeft het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik te zijn genomen op je bedrijf. Het aangaan van een koopovereenkomst of investeringsverplichting is voldoende. De versnelde afschrijving mag alleen in 2023 niet hoger zijn dan je betaling voor het bedrijfsmiddel in 2023. Wanneer het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen zal er wel in 2023 een aanbetaling plaats moeten vinden van minimaal de hoogte van je willekeurige afschrijving om van de regeling gebruik te kunnen maken.

Termijn voorwaarden

Het nieuwe bedrijfsmiddel moet voor 1 januari 2026 daadwerkelijk in gebruik zijn genomen. Wanneer dit niet gebeurt zal de in 2023 toegepaste willekeurige afschrijving in een later jaar gecorrigeerd worden op de standaard afschrijving.

Hoogte van afschrijving

Je mag in 2023 eenmalig maximaal 50% van het totaal af te schrijven bedrag op het nieuwe bedrijfsmiddel willekeurig afschrijving. Het totaal af te schrijven bedrag is het aankoopbedrag verminderd met de restwaarde van het bedrijfsmiddel aan het einde van de levensduur.

Het deel van de investering dat niet in 2023 willekeurig wordt afgeschreven zal in de resterende jaren standaard afgeschreven worden.  Deze reguliere afschrijving start pas op moment van ingebruikname van het bedrijfsmiddel. Bij ingebruikname in 2023 mag je 50% willekeurig afschrijven en tegelijk ook regulier afschrijven.

Voordeel

Het kabinet heeft hiermee, mogelijk ter compensatie van andere versoberingen, de ondernemer een handvat geboden om de fiscale druk in 2023 te verlagen of te optimaliseren. Wordt je bedrijfsresultaat belast in de hoogste tariefschijf dan kan versneld afschrijven zeer aantrekkelijk zijn.

Ytzen Dijkstra, lid Vaksectie Recht namens Alfa