Skip to content

VLB maakt praktische afspraken om btw herziening terug te kunnen vragen

Betreft: door VLB bewerkte tekst. Brontekst is geschreven door Bert van den Kerkhof en gepubliceerd op de website van VLB-lid ABAB d.d. 3 april 2018

De btw-landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft. Voor de agrarisch ondernemer die tot die datum de btw-landbouwregeling gebruikmaakte heeft dit gevolgen. Zo ook voor de teruggaaf van btw die in het verleden is betaald. Die ondernemer kan btw terugvragen op onroerende en roerende zaken, voorraden en opfokkosten vee. Vereist is dat u dat in een keer doet. Om de teruggaaf te vergemakkelijken heeft de VLB hierover met de Belastingdienst afgestemd. Dit is uitgemond in praktische afspraken die al in de aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal 2018 kunnen worden toegepast. Naar verwachting zal de Belastingdienst de normpercentages gaan publiceren.

Hoe de teruggaaf van btw die in het verleden is betaald te berekenen ofwel hoe de btw die in de aangiften van nieuwkomers in de btw) producten is inbegrepen (voordruk btw) te berekenen?

Uit de wet volgt dat u de voorbelasting mag aftrekken op het moment dat de btw aan u in rekening wordt gebracht, óf op het moment van de levering van de producten waarvoor de inkopen zijn verbruikt. Dit biedt ruimte om de voordruk btw terug te vragen. Want over alle agrarische producten die u na 31 december 2017 levert, bent u btw verschuldigd. De voorbelasting btw die op deze producten drukt, kunt u terugvragen. Dat moet u doen in het aangiftekwartaal van de levering. Als u niet per kwartaal maar jaarlijks aangifte btw doet, geldt het jaar van levering.

Van ingewikkelde berekeningen tot normpercentages

De uitdaging is om de voordruk btw van uw (vee)voorraad op 31 december 2017 te bepalen. Het gaat dan onder meer om uw veestapel vleesvee, zoals bijvoorbeeld rosékalveren, vleesvarkens of vleeskuikens dan wel geteelde gewassen op het veld of in opslag. De balanswaarde van deze producten is bepaald aan de hand van diverse kosten waarvoor verschillende btwpercentages gelden. Daarnaast zijn er ook nog toegerekende kosten voor de bedrijfsmiddelen die gebruikt zijn voor de productie. Die kosten moeten op een andere manier in de herziening van de btw worden betrokken.

Hierdoor wordt ‘de herzieningsberekening’  tijdrovend en ingewikkeld.

De agrarische belangenbehartigers hebben dit voorzien en willen voorkomen en actie ondernomen.  In overleg met de Belastingdienst zijn er binnen het Platform Landbouw (een overleg met de Belastingdienst) afspraken gemaakt over de omzetbelasting. De complexe berekeningen zijn voor de meest gangbare agrarische producten teruggebracht tot normpercentages.

Hoe past u de normpercentages toe?

Er zijn vijf categorieën waarop de herziening btw van toepassing is.

1.Nog niet verbruikte producten die u op 1 januari 2018 in voorraad heeft

Bijvoorbeeld krachtvoer in de voersilo, meststoffen en zaden of de diesel in uw voorraadtank. Op 1 januari 2018 is de hoeveelheid voor de balanswaardering vastgesteld. De teruggaaf voordruk omzetbelasting moet u op basis van de factuur bepalen.

2. Producten op het land (veldinventaris)

Dit zijn  producten als prei, spruitkool en dergelijke of producten in de boom- of sierteelt die u op 31 december 2017 nog op het land had staan.

De normbedragen en de btwpercentages voor de veldinventaris zijn gebaseerd op de opbouw van de kostprijs in de KWIN Akkerbouw en de Landelijke Landbouwnormen 2017.

De doorberekende kosten voor de bedrijfsmiddelen die onder de herzieningsregeling (artikel 11 t/m 14 uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968) vallen, zijn buiten de normbedragen gelaten. Dat geldt ook voor de doorberekende arbeids- en financieringskosten. Doordat deze kosten (voor bedrijfsgebouwen, machines en werktuigen, alsmede eventuele arbeids- en financieringskosten) uit deze normbedragen zijn gehaald, is de voordruk te berekenen per eenheid landbouwproduct die voor herziening in aanmerking komt. Door het normpercentage voor de btw toe te passen op de balanswaardering per 31 december 2017 is de teruggaaf eenvoudig vast te stellen. Bij de vaststelling van het normpercentage is al rekening gehouden met het feit dat de bedragen van de balanswaardering inclusief btw zijn.

3.Verbruiksvee

Voor de berekening van normbedragen voor het verbruiksvee zoals het vleesvee, -varkens of -kuikens vormen de Landelijke Landbouwnormen 2017 het uitgangspunt. De doorberekende kosten voor de bedrijfsmiddelen die onder de voorgenoemde herzieningsregeling vallen, zijn buiten de normbedragen gelaten. Doordat deze kosten (voor bedrijfsgebouwen, machines en werktuigen) uit de normbedragen zijn gehaald, is de voordruk te berekenen per dier dat voor herziening in aanmerking komt. Door het normpercentage toe te passen op de balanswaardering per 31 december 2017 is de teruggaaf eenvoudig vast te stellen. Bij de vaststelling van het normpercentage is al rekening gehouden met het feit dat de bedragen van de balanswaardering inclusief btw zijn.

4.Geoogste landbouw- en fruitteeltproducten in opslag

Denk hierbij aan aardappelen, knolselderij, uien of hardfruit.

De berekening van de normbedragen is zoveel mogelijk gebaseerd op de gegevens uit de KWIN Akkerbouw. De doorberekende kosten van onroerende en roerende zaken die onder de voorgenoemde herzieningsregeling vallen, zijn buiten de normbedragen gehouden. Dat geldt ook voor eventuele arbeids- en financieringskosten. Doordat deze kosten (voor bedrijfsgebouwen, machines en werktuigen, alsmede eventuele arbeid en financieringskosten) uit de normbedragen zijn gehaald, is de voordruk te berekenen per eenheid landbouwproduct die voor herziening in aanmerking komt. Door het betreffende normpercentage toe te passen op de balanswaardering per 31 december 2017 is de teruggaaf eenvoudig vast te stellen. Bij de vaststelling van het normpercentage is al rekening gehouden met het feit dat de bedragen van de balanswaardering inclusief btw zijn.

5.Herziening op bedrijfsmiddelen

Dit gaat om de btw die drukt op roerende en onroerende bedrijfsmiddelen. Dit houdt in:  machines en werktuigen met een herzieningstermijn van vier jaar na het jaar van ingebruikname en  bedrijfsgebouwen met een herzieningstermijn van negen jaar na het jaar van ingebruikname.

Hieronder valt ook de herziening voor btw die drukt op de aanfokkosten van gebruiksvee, zoals melkvee en fokvarkens. Deze categorie valt volgens de staatssecretaris van financiën buiten de scope van de herziening. Het vraagstuk over de toepassing van de herziening van de voordruk op gebruiksvee is aan de Hoge Raad voorgelegd. Daarom zijn hier nog geen normpercentages voor de btw voor vastgesteld.

Lees ook: Acties na btw-landbouwregeling