Skip to content

Matigen belastingdruk

Veel melkveehouders voorzien dat zij 2022 met een goed bedrijfsresultaat gaan afsluiten. Ondanks de hogere kosten voor energie en (kracht)voer, is de melkprijs dermate gestegen dat er een heel behoorlijk bedrijfsresultaat behaald zal worden. Dit roept de vraag op welke mogelijkheden er nog zijn om de heffing van inkomstenbelasting te matigen. Onderstaand bespreken we een aantal mogelijkheden om de winst uit onderneming te verminderen.

Willekeurige afschrijving

Als in het verleden is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen waarop willekeurige afschrijving mogelijk is, maar die mogelijkheid nog niet volledig is benut, dan is het raadzaam om dat alsnog te doen in 2022. Denk daarbij aan willekeurig afschrijving op milieu bedrijfsmiddelen.

Arbeidsbeloning meewerkende partner

Verricht een meewerkende partner zodanig veel werkzaamheden op het melkveebedrijf dat een beloning van minimaal € 5.000 alleszins redelijk is, ken hem of haar dan een beloning toe. Deze beloning komt in mindering op de winst uit onderneming en wordt bij de partner – veelal tegen een lager tarief – belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

Toepassen kalenderjaarregeling meewerkende kinderen

Werkt een thuiswonend kind, ouder dan 15 jaar, mee in het melkveebedrijf, overweeg dan om het  kind loon uit te betalen. Het loon is aftrekbaar van de winst in de onderneming en bij het kind belast maar vaak betaalt het kind per saldo geen belasting doordat gebruik gemaakt kan worden van de algemene heffingskorting. Deze zogenaamde kalenderjaarregeling heeft als bijkomend voordeel dat de administratie ervan eenvoudig is.

Voorlopige aanslag tijdig betalen

Als te voorzien is dat de melkveehouder over 2022 meer inkomstenbelasting verschuldigd zal zijn dan is betaald op basis van de voorlopige aanslag, regel en betaal dan een hogere voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 voor 1 juli 2023. Over een aanslag inkomstenbelasting 2022 die datum na die datum is opgelegd brengt de Belastingdienst op jaarbasis namelijk 4% rente in rekening.

Onderhoud machines

Als onderhoud van machines gepland staat voor 2023, probeer dan het onderhoud naar voren te halen zodat het nog in 2022 kan worden uitgevoerd. De onderhoudskosten kunnen dan in 2022 ten laste van de winst worden gebracht.

Optimaliseren kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als er investeringsplannen zijn, weet dan dat er bedrijfsmiddelen zijn waarvoor de KIA geldt. Bij een investering in 2022 van circa € 60.000 in zulke bedrijfsmiddelen, wordt het maximale bedrag aan KIA (€ 16.784) benut.  

Het is ook mogelijk om in 2022 een verplichting tot investeren aan te gaan en een aanbetaling te doen. Dan kan in 2022 de KIA in aanmerking genomen worden terwijl het bedrijfsmiddel pas in 2023 wordt geleverd.

Voorziening groot onderhoud

Mogelijk is het dak van de stal of de erfverharding binnen nu en enkele jaren aan vervanging toe. In dat geval kunnen onder voorwaarden de in de toekomst te maken kosten naar voren worden gehaald. Op de balans van 2022 wordt dan een voorziening groot onderhoud opgenomen. Ook hiermee wordt de belastingheffing in 2022 beperkt.

Tot slot

De mogelijkheden waarmee winst uit onderneming kunnen worden gematigd zijn beknopt omschreven, niet alle voorwaarden zijn benoemd. Ook zijn er nog meer mogelijkheden om de belastingheffing te beperken. Raadpleeg daarom vooraf de adviseur.  

Coen Ruitenbeek, lid van de Vaksectie Recht van de VLB namens Flynth.