Skip to content

PERSBERICHT: Melkveebedrijven constant qua duurzaamheid

Trends 2013 ten opzichte van 2012

In de recente cijfers is duidelijk te zien dat melkveehouders anticiperen op 2015 en het verdwijnen van de melkquota. Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf is in 2013 gestegen van 100 naar 104 koeien. De afgeleverde hoeveelheid melk is toegenomen van 832.000 naar 868.000 kg melk.
Op het thema Klimaat & Energie is een stijging van de duurzame energieproductie en een daling van het totale energieverbruik waar te nemen.
De kengetallen onder Diergezondheid & Welzijn en Weidegang zijn nagenoeg onveranderd. Opvallend is de beschikbare stalcapaciteit uitgedrukt in ligplaatsen per melkkoe; deze is iets afgenomen maar nog hoog. Dit getuigt van een forse groeiambitie. Dit is ook af te leiden uit het gemiddelde bouwjaar van stal, dat is gestegen van 1999 naar 2003.
Voor groei is een hoge fosfaat efficiëntie noodzakelijk om overschrijding van het fosfaatplafond te voorkomen. Op de aan BEX deelnemende bedrijven is de fosfaatefficiëntie nagenoeg gelijk gebleven.


Concrete doelen duurzaamheidskengetallen melkveehouderij

In de zomer van 2013 tekenden de VLB-kantoren de intentieverklaring om samen met LTO Nederland, NZO en Nevedi de stapsgewijze ontwikkeling van de zuivelsector in Nederland mogelijk te maken. De VLB-duurzaamheidskengetallen werken volgens de thema’s uit de Duurzame Zuivelketen. Deze kennis draagt bij aan sterkere melkveehouderij in Nederland en een betere internationale positie van de zuivelsector.

 

Inzicht in 4 pijlers

De kengetallen zijn zodanig opgesteld dat deze managementinformatie voor de klant opleveren, praktisch toepasbaar en meetbaar zijn. De cijfers geven inzicht in duurzaamheid tussen bedrijven op de thema’s: Klimaat & Energie, Diergezondheid & Welzijn, Weidegang en Biodiversiteit & Milieu en uiteraard Economie. Betrokken melkveehouders krijgen inzicht in specifieke sterktes en zwaktes van het bedrijf en waar nog winst te behalen valt. Productiviteit en duurzaamheid gaan tenslotte vaak hand in hand.


Meer informatie:

Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de werkgroep VLB-Duurzaamheidskengetallen, Jaap Gielen, j.gielen@countus.nl of 06-14320368.

Bijlagen:
Grafieken en Overzicht Duurzaamheidskengetallen VLB (op te vragen bij Yvonne van de Camp)

 

Noot voor de redactie:

De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aansloten leden: ABAB Accountants en Adviseurs, Accon avm adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, Countus accountants + adviseurs en Flynth adviseurs en accountants.
www.vlb.nl

Contactpersoon bij VLB is Yvonne van de Camp, 06-51625382, yvonnevandecamp@vlb.nl.

Paginas: 1 2