Skip to content

Mineralenefficiëntie melkveehouderij verder verbeterd

Voor de zesde keer op rij presenteert de VLB de duurzaamheidskengetallen van de Nederlandse melkveehouderij. De sector laat duidelijk zien dat zij in staat is om de mineralenefficiëntie te verbeteren. De focus op het verlagen van de fosfaatproductie is duidelijk waarneembaar in een hogere fosfaatefficiëntie van de veestapel. Ook is de stikstofefficiëntie van de veestapel toegenomen en het stikstofbodemoverschot verder gedaald. Dit is een gunstige ontwikkeling in het kader van schoon grondwater.

2017 was een zeer bijzonder jaar voor de melkveehouderij, vanwege het fosfaatreductieplan. Het reductieplan was één van de maatregelen om de fosfaatproductie terug te brengen naar het niveau dat is toegestaan voor het behoud van derogatie. De melkveesector heeft de afgesproken doelstelling gehaald. De reductie heeft grote impact op individuele bedrijven en dit loopt nog door in 2018; het jaar waarin de fosfaatrechten definitief zijn ingevoerd. Wat is de impact van zo’n bijzonder jaar op de duurzaamheid van de sector?

De vier VLB-kantoren (ABAB, Alfa, Countus en Flynth) hebben de duurzaamheidskengetallen verzameld, geanalyseerd en vergeleken met voorgaande jaren. Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen:

 • De productie per koe is verder toegenomen naar 9.170 kg melk.
 • De verhouding jongvee-melkvee is van 6,50 naar 5,84 stuks per 10 melkkoeien gedaald.
 • De veedichtheid blijft met 2.8 GVE/hectare op hetzelfde niveau als 2016.
 • De fosfaat- en stikstofefficiëntie van de veestapel is toegenomen.
 • Het stikstofbodemoverschot per hectare is gedaald naar 124,6 kilo.
 • Het aandeel grasland in het bouwplan is gedaald.
 • 61% van de eiwitbehoefte (N) komt van eigen land.
 • Het % bedrijven met een vorm van weidegang is gestegen naar 73,3.
 • Het tankcelgetal is verder gedaald naar 156 in 2017 t.o.v. 175 in 2014.
 • Het totale energieverbruik, uitgedrukt in KJ per 100 kg melk, steeg in 2017 naar 73,7 KJ.
 • De reserveringscapaciteit is van bovengemiddeld niveau. Hierdoor heeft de sector ruim kunnen voldoen aan de verplichte aflossingen en vervangingsinvesteringen en kon het beschikken over een voldoende gezinsinkomen.

Nut en noodzaak duurzaamheidskengetallen

De ontwikkeling van de Nederlandse zuivelketen is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de milieurandvoorwaarden. De VLB ondersteunt een verantwoorde bedrijfsontwikkeling en werkt hierin samen met NZO, LTO en Nevedi. De KringloopWijzer als managementinstrument geeft een belangrijke impuls aan het verhogen van de mineralenefficiëntie. In de VLB duurzaamheidskengetallen zijn daarom een belangrijk aantal kengetallen uit de KringloopWijzer opgenomen. De kengetallen zijn thematisch gerangschikt volgens de thema’s uit de Duurzame Zuivelketen en zodanig opgesteld dat deze managementinformatie voor de melkveehouders opleveren, praktisch toepasbaar en meetbaar zijn.

Bijlage: VLB Duurzaamheidskengetallen melkveehouderij 2014-2017