Skip to content

Besluit IB Winst Landbouwvraagstukken – update + reacties

23 november 2018/nr. 2018-15091 / Belastingdienst/Directie vaktechniek Belastingen/Brieven en Beleidsbesluiten
Gepubliceerd in de Staatscourant 2018, nr. 68647 op 6 december 2018.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid op het terrein van de fiscale behandeling van ondernemers in de agrarische sector geactualiseerd en samengevoegd. 

Dit besluit vervangt het besluit van 13 oktober 2010 nr. DGB2010/1981M, het besluit van 15 december 2000, nr. CPP2000/2172M en het besluit van 28 januari 2011, nr. LKB2011/25.

Het besluit van 23 november 2018 is een actualisering van het besluit van 13 oktober 2010, nr. DGB2010/1981M.

De volgende onderdelen zijn vervallen, gewijzigd of toegevoegd:

Onderdeel 2. De goedkeuringen over de toepassing van het eerste en tweede pachtersvoordeel zijn vervallen. Voor bestaande situaties waarin gronden zijn gekocht met een pachtersvoordeel is een overgangsregeling opgenomen.

Onderdeel 6. De behandeling van de productierechten melkquotum en bietenquotum is niet meer opgenomen, omdat deze productierechten niet meer bestaan. Het productierecht ‘fosfaatrecht’ is toegevoegd. Verder is in dit onderdeel een nadere toelichting en een inhoudelijke wijziging opgenomen over de fiscale behandeling van de productierechten.

Onderdeel 7 oud.  ‘WEVAB en feitelijke agrarische aanwending’ had een voorlichtend karakter en is niet langer opgenomen in het besluit.

Onderdeel 7 nieuw. Een nieuw onderdeel over betalingsrechten is opgenomen.

Onderdeel 8. De actualisering van het besluit van 15 december 2000, nr. CPP2000/2172M over de landinrichtingsrente is ingevoegd. In plaats van verwijzingen naar de Landinrichtingswet wordt verwezen naar de Wet inrichting landelijk gebied, zijnde de opvolger van de Landinrichtingswet. Verder zijn enkele verduidelijkingen en redactionele wijzigingen aangebracht.

Onderdeel 9. Het besluit van 28 januari 2011, nr. LKB2011/25 is ingevoegd. Dit besluit kent een goedkeuring waardoor – onder voorwaarden – afrekening bij onttrekking van ondergrond voor de exploitatie van een windturbine wordt voorkomen. De goedkeuring is uitgebreid naar de exploitatie van zonnepanelen als sprake is van een (tweede) onderneming.

Overig. Met de overige aanpassingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Het besluit treedt op 7 december 2018 in werking en werkt terug tot en met 23 november 2018.

Het concept besluit is eind juli 2018 aan de Vaksectie Recht van de VLB aangereikt en in augustus door de leden becommentarieerd. Het commentaar richtte zich met name op onderdeel 2 en onderdeel 6 van het besluit.

Bernadette Roos, secretaris Vaksectie Recht VLB

tel. 073 5230412

Lees meer: