Skip to content

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Accon avm, Alfa, Countus en Flynth

Nieuws

Het heden, verleden en de toekomst van de VLB in de optiek van Bert van den Kerkhof

In het juni-nummer van Het Register, het vakblad van de Register Belastingadviseurs, is het interview met ‘Agro-ridder’ Bert van den Kerkhof gepubliceerd.

 

Het interview is geïnitieerd door Wil Vennix, voorzitter van het RB, in verband met het 90 jarig bestaan van de VLB en de benoeming van het RB-lid Bert van den Kerkhof tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De onderscheiding ontving de voorzitter van de Vaksectie Recht voor zijn grote verdiensten als belangenbehartiger voor de agrarisch ondernemers op het gebied van de fiscaliteit.

 

In het interview komen het heden, verleden en de toekomst van de VLB in notendop voorbij. Bert van den Kerkhof geeft zijn visie op tal van onderwerpen:

de VLB en de belangenbehartiging, de landelijke landbouwnormen aangevuld met VLB-normen, de discussiepunten met de Belastingdienst over installaties, gebouwen en aanhorigheden.

Verder ventileert de voorzitter van de Vaksectie Recht zijn visie op de bedrijfsopvolgingsregeling, de landbouwvrijstelling alsmede de rol die de boer zou kunnen vervullen als leverancier van bio-energie. Door de opschaling van bedrijven en de toenemende regelgeving zullen in de toekomst volgens Bert van den Kerkhof minder adviseurs maar met meer expertise nodig zijn.

De VLB blijft onverminderd doorgaan met de belangenbehartiging voor de agrarische sector, binnen de deelgebieden: bedrijfskunde, juridisch een fiscaal. Verder stel de VLB zich ten doel de boeren te faciliteren bij het verzamelen van gegevens zodat de boeren bij de verschillende overheidsinstanties een juiste aangifte kunnen doen en hun bedrijf op basis van actuele gegevens kunnen aansturen.

 

Bert van den Kerkhof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

P1020154

Bert vd Kerkhof en burgemeester Noordanus van Tilburg

PERSBERICHT

vlb-logo-90-jaar

Bert van den Kerkhof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Grote verdiensten als belangenbehartiger voor de agrarisch ondernemers op het gebied van de fiscaliteit

De heer mr. ing. H.J. (Bert) van den Kerkhof is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bert van den Kerkhof kreeg de onderscheiding voor zijn grote verdiensten in zijn nevenfunctie van voorzitter van de Vaksectie Recht van de VLB op 26 april jl. Op het stadhuis in Tilburg ontving hij die uit handen van burgemeester P.G. A. (Peter) Noordanus in aanwezigheid van zijn familie en vertegenwoordigers van de Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’ .

Woordvoerder VLB agro fiscaal. Bert van den Kerkhof (58) is vanaf 1 januari 2001 voorzitter van de Vaksectie Recht van de vereniging VLB. Het voorzitterschap wordt gedragen door de vijf leden van de VLB: de accountants- en adviesbureaus van ABAB, Flynth, Accon avm, Alfa en Countus. Bij eerstgenoemd lid is hij werkzaam als hoofd vaktechniek belastingadvies. Al meer dan vijftien jaar behartigt Bert van den Kerkhof met grote inzet en gedrevenheid de belangen van de agrarisch ondernemers in Nederland op het gebied van de agro-fiscaliteit. Iedere agro-ondernemer heeft baat gehad en nog steeds baat bij zijn verdiensten.

Gedrevenheid. Bert van den Kerkhof wordt geroemd om zijn grote kennis van zaken op fiscaal en juridisch terrein, om zijn goede onderhandelingsvaardigheden met oog voor het compromis, alsmede om zijn bereidheid zijn kennis en successen te delen. ‘Dat de maatschappelijke verdiensten van Bert van den Kerkhof worden gehonoreerd, komt hem meer dan toe en is daarnaast ook een mijlpaal in het 90 jarig bestaan van de vereniging’, aldus Fou Khan Tsang, voorzitter van de VLB.

Landelijke Landbouwnormen. Al vanaf het begin (1991) levert de decorandus op constructieve en coöperatieve wijze een grote bijdrage aan de totstandkoming van de Landelijke Landbouwnormen. Komend najaar zullen de normen naar verwachting voor de 25e keer worden vastgesteld. Doordat de normen in overleg met de Belastingdienst vooraf worden vastgelegd, worden de werkprocessen bij zowel de VLB-kantoren als bij de Belastingdienst sterk vereenvoudigd, wat ten goede komt aan de agrarisch ondernemers.

Bedrijfsopvolging. Bert van den Kerkhof is initiërend geweest in de opstart en de voortgang van de besprekingen met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën over de bedrijfsopvolgingsregeling. Na vijf jaar hebben de besprekingen eind 2015 geresulteerd in nieuwe landelijk geldende afspraken over de waardering van agrarische bedrijven bij een bedrijfsopvolging. Hiermee is bewerkstelligd dat bedrijfsopvolgingen in de agrarische sector kunnen worden geregeld zonder heffing van schenk- of erfbelasting.

LTO Nederland. Al vijftien jaar is de geridderde in zijn rol als voorzitter van de VLB ook adviseur van LTO NL op agro fiscaal terrein. Bert van den Kerkhof heeft een belangrijke bijdrage geleverd en levert dat nog steeds aan de totstandkoming en het behoud van fiscale regelingen die gelden voor de land- en tuinbouw. Recent nog werden aan het Ministerie van Financiën belastingvereenvoudigingsvoorstellen aangereikt.

 

[Einde persbericht]

Noot voor de redactie: De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aangesloten leden: ABAB Accountants en Adviseurs, Flynth adviseurs en accountants, Accon avm adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, Countus accountants + adviseurs.

Voor meer informatie: de algemeen secretaris van de VLB, Bernadette Roos, bernadetteroos@vlb.nl of 073 5230412.

Programma VLB 90 jaar jong

Congres ‘VLB 90 jaar jong’

Het congres wordt gehouden op  20 april a.s. in het Agri & Food Plaza (pand ZLTO) in Den Bosch.  Als u navigeert op  Vlijmenseweg 1a rijdt  u richting de ingang van de parkeergarage. 

 Het programma:

12.30 – 13.30 uur          Ontvangst en inlooplunch

13.30 – 14.15 uur          Welkomstwoord VLB-voorzitter Fou-Khan Tsang.

14.15 – 15.00 uur          Keynote ‘Toekomst van de Nederlandse agrosector’ door Ruud Huirne

15.00 – 15.30 uur          Pauze

15.30 – 16.15 uur          Keynote ‘Toekomst van de agrarische adviseur’ door Han Mesters

16.15 – 17.00 uur          Tijd voor de cadeaus

17.00 – 18.00 uur           Afsluitende borrel

Voor meer informatie: Bernadette Roos, algemeen secretaris, tel. 073 5230 412, bernadetteroos@vlb.nl

 

 

Agenda