Skip to content

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Accon avm, Alfa, Countus en Flynth

Nieuws

Bert van den Kerkhof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

P1020154

Bert vd Kerkhof en burgemeester Noordanus van Tilburg

PERSBERICHT

vlb-logo-90-jaar

Bert van den Kerkhof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Grote verdiensten als belangenbehartiger voor de agrarisch ondernemers op het gebied van de fiscaliteit

De heer mr. ing. H.J. (Bert) van den Kerkhof is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bert van den Kerkhof kreeg de onderscheiding voor zijn grote verdiensten in zijn nevenfunctie van voorzitter van de Vaksectie Recht van de VLB op 26 april jl. Op het stadhuis in Tilburg ontving hij die uit handen van burgemeester P.G. A. (Peter) Noordanus in aanwezigheid van zijn familie en vertegenwoordigers van de Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’ .

Woordvoerder VLB agro fiscaal. Bert van den Kerkhof (58) is vanaf 1 januari 2001 voorzitter van de Vaksectie Recht van de vereniging VLB. Het voorzitterschap wordt gedragen door de vijf leden van de VLB: de accountants- en adviesbureaus van ABAB, Flynth, Accon avm, Alfa en Countus. Bij eerstgenoemd lid is hij werkzaam als hoofd vaktechniek belastingadvies. Al meer dan vijftien jaar behartigt Bert van den Kerkhof met grote inzet en gedrevenheid de belangen van de agrarisch ondernemers in Nederland op het gebied van de agro-fiscaliteit. Iedere agro-ondernemer heeft baat gehad en nog steeds baat bij zijn verdiensten.

Gedrevenheid. Bert van den Kerkhof wordt geroemd om zijn grote kennis van zaken op fiscaal en juridisch terrein, om zijn goede onderhandelingsvaardigheden met oog voor het compromis, alsmede om zijn bereidheid zijn kennis en successen te delen. ‘Dat de maatschappelijke verdiensten van Bert van den Kerkhof worden gehonoreerd, komt hem meer dan toe en is daarnaast ook een mijlpaal in het 90 jarig bestaan van de vereniging’, aldus Fou Khan Tsang, voorzitter van de VLB.

Landelijke Landbouwnormen. Al vanaf het begin (1991) levert de decorandus op constructieve en coöperatieve wijze een grote bijdrage aan de totstandkoming van de Landelijke Landbouwnormen. Komend najaar zullen de normen naar verwachting voor de 25e keer worden vastgesteld. Doordat de normen in overleg met de Belastingdienst vooraf worden vastgelegd, worden de werkprocessen bij zowel de VLB-kantoren als bij de Belastingdienst sterk vereenvoudigd, wat ten goede komt aan de agrarisch ondernemers.

Bedrijfsopvolging. Bert van den Kerkhof is initiërend geweest in de opstart en de voortgang van de besprekingen met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën over de bedrijfsopvolgingsregeling. Na vijf jaar hebben de besprekingen eind 2015 geresulteerd in nieuwe landelijk geldende afspraken over de waardering van agrarische bedrijven bij een bedrijfsopvolging. Hiermee is bewerkstelligd dat bedrijfsopvolgingen in de agrarische sector kunnen worden geregeld zonder heffing van schenk- of erfbelasting.

LTO Nederland. Al vijftien jaar is de geridderde in zijn rol als voorzitter van de VLB ook adviseur van LTO NL op agro fiscaal terrein. Bert van den Kerkhof heeft een belangrijke bijdrage geleverd en levert dat nog steeds aan de totstandkoming en het behoud van fiscale regelingen die gelden voor de land- en tuinbouw. Recent nog werden aan het Ministerie van Financiën belastingvereenvoudigingsvoorstellen aangereikt.

 

[Einde persbericht]

Noot voor de redactie: De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aangesloten leden: ABAB Accountants en Adviseurs, Flynth adviseurs en accountants, Accon avm adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, Countus accountants + adviseurs.

Voor meer informatie: de algemeen secretaris van de VLB, Bernadette Roos, bernadetteroos@vlb.nl of 073 5230412.

Programma VLB 90 jaar jong

Congres ‘VLB 90 jaar jong’

Het congres wordt gehouden op  20 april a.s. in het Agri & Food Plaza (pand ZLTO) in Den Bosch.  Als u navigeert op  Vlijmenseweg 1a rijdt  u richting de ingang van de parkeergarage. 

 Het programma:

12.30 – 13.30 uur          Ontvangst en inlooplunch

13.30 – 14.15 uur          Welkomstwoord VLB-voorzitter Fou-Khan Tsang.

14.15 – 15.00 uur          Keynote ‘Toekomst van de Nederlandse agrosector’ door Ruud Huirne

15.00 – 15.30 uur          Pauze

15.30 – 16.15 uur          Keynote ‘Toekomst van de agrarische adviseur’ door Han Mesters

16.15 – 17.00 uur          Tijd voor de cadeaus

17.00 – 18.00 uur           Afsluitende borrel

Voor meer informatie: Bernadette Roos, algemeen secretaris, tel. 073 5230 412, bernadetteroos@vlb.nl

 

 

PERSBERICHT: VLB 90 jaar

PERSBERICHT

BIJLAGE 9c-1 VLB-logo 90-jaar

Op 20 april a.s. viert de belangenorganisatie, de vereniging  van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’ haar negentig jarig bestaan. De vijf leden Flynth, Countus, Alfa, Acconavm, ABAB en hun genodigden komen in Den Bosch bijeen. De rode draad van het congres is de toekomst van de VLB; op welke wijze gaat de VLB de komende tien jaar vormgeven aan haar samenwerking en belangenbehartiging.

 

VLB-samenwerking en data-stromen

De leden van de VLB  werken al jarenlang samen binnen Edi-circle. Bij de VLB kantoren komen op jaarbasis 800.000 facturen van klanten binnen ter verwerking. Op het VLB congres wordt de spin-off van Edi-circle, Agri-nota, gelanceerd die het voor de agro-ondernemers mogelijk maakt de facturen zelf in te zien en middels deze toegang te betalen.  Hierdoor kunnen de agro-ondernemers het liquiditeitsbeheer beter aansturen.

 

VLB-belangenbehartiging

De aanleiding om zich te verenigen komt in oorsprong vanuit de Belastingdienst. In reactie op de invoering van belastingwetgeving, verenigden de agrarische  standsorganisaties zich in 1926. De standsorganisatie van de  rechtsvoorgangers van de leden begeleidden toen de boeren en tuinders bij het samenstellen van hun jaarstukken. De leden van de VLB doen dit nog steeds, zij het dat de werkzaamheden door de complexe regelgeving rondom het agrarische bedrijf sterk zijn uitgebreid. De activiteiten van de vereniging zijn hierbij steeds aangepast aan de behoeften van ‘de tijd’.

 

Agro fiscaal

Het grote aantal agro-ondernemers waarvoor de leden van de VLB de fiscale aangiften verzorgt – 80% van het totaal aantal in Nederland- maakt dat de VLB in ‘Den Haag’ al dan niet tezamen met LTO NL aan tafel kan schuiven om onderwerpen die in agro-sector spelen aan de orde te stellen. Denk daarbij aan overleggen over Landelijke Landbouwnormen, Horizontaal Toezicht, het oplossen van knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving en het toelichten van voorstellen aangaande de belastingherziening. Recentelijk t.b.v. het Belastingplan 2017. Woordvoerder namens de VLB is Bert van den Kerkhof.

 

Agro bedrijfskundig

De leden van de VLB adviseren de agro-ondernemers bij hun bedrijfsvoering. Actueel zijn onderwerpen als Kringloopwijzer, fosfaatrechten, amvb grondgebondenheid, NB/PAS, derogatie, meststoffenwet en diverse subsidie regelingen. Meer en meer verschuift de belangenbehartiging zich naar het ‘voortraject’ en is de VLB gesprekspartner bij de totstandkoming en aanpassing van wet- en regelgeving zowel bij EZ beleid als EZ uitvoering bij RVO. Woordvoerder namens de VLB is Lubbert van Dellen.

 

VLB-congres en sprekers

De keynotes op 20 april a.s. zijn van Han Mesters en Ruud Huirne. Gegeven de maatschappelijke ontwikkelingen geeft Han Mesters (ABNAMRO) zijn visie op de toekomst van de agrarisch adviseur en  Ruud Huirne (Rabobank) op de toekomst van de Nederlandse agro-sector.


Einde persbericht

Noot voor de redactie:  De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aansloten leden: Flynth adviseurs en accountants, Countus accountants + adviseurs, Alfa Accountants en Adviseurs, Acconavm adviseurs en accountants en ABAB Accountants en Adviseurs. www.vlb.nledi-circle.nl

 

Voor meer informatie:

Over het congres en het persbericht-  algemeen secretaris, Bernadette Roos, bernadetteroos@vlb.nl of 073 5230412.

Over de EDI-circle en Agri-nota –  voorzitter van het bestuur van de VLB, Fou Khan Tsang, tel. 088 2531036

Over de belangenbehartiging agro fiscaal – voorzitter Vaksectie Recht, Bert van den Kerkhof, tel. 013 4647152

Over de belangenbehartiging agro bedrijfskundig – voorzitter Vaksectie Bedrijfskunde, Lubbert van Dellen, tel.058 2887887

 

 

Agenda