Skip to content

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Accon avm, Alfa, Countus en Flynth

Nieuws

Opdracht: secretaris Vaksectie Agro Bedrijfskunde

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) zoekt een secretaris/projectmanager voor de Vaksectie Agro Bedrijfskunde. Vanaf december 2016, 6-8 uur per week, freelance.

 

De VLB

De VLB is een samenwerkingsverband van een aantal middelgrote accountantskantoren in de agrarische sector en het MKB (ABAB, Accon avm, Alfa, Countus, Flynth, www.vlb.nl). Dit samenwerkingsverband concentreert zich op de agrarische markt, het terrein waarin haar leden allen als specialist opereren en een unieke positie innemen.

De toegevoegde waarde van de VLB ligt besloten in het feit dat zij als een erkend specialist met landelijke dekking in de agrarische markt, mede op basis van haar verleden, gezien wordt als een gesprekspartner voor algemeen regelgevende organisaties. Dit kunnen zowel overheidsinstellingen, uitvoeringsorganisaties, LTO Nederland maar ook commerciële organisaties zijn.

De VLB bestaat uit een bestuur, waarin de directeuren van de vijf aaneengesloten leden zitting hebben. De uitvoering van de belangenbehartiging ligt bij de Vaksectie Agro Bedrijfskunde en de Vaksectie Recht, beide vertegenwoordigd door een voorzitter en een secretaris.

 

Functie secretaris/projectmanager

De hoofddoelstelling van de functie secretaris/projectmanager Vaksectie Agro Bedrijfskunde is op een deskundige en professionele wijze ondersteuning bieden aan de leden van de aangesloten VLB-kantoren.

Hiertoe behoren de volgende taken:

Algemeen:

 • Contacten onderhouden met de voorzitter en de secretaris van het bestuur
 • Schriftelijk verantwoording afleggen in de algemene ledenvergadering van de VLB

Vaksectie Agro Bedrijfskunde:

 • Voorbereiden van diverse vergaderingen/overleggen, verslaglegging en zorgen voor de uitvoering, onder andere voor de Vaksectie-vergaderingen en het overleg VLB-RVO Nederland
 • Coördineren en aansturen van projecten en werkgroepen
 • Onderhouden van contacten met de VLB-leden externe relaties zoals het ministerie van EZ, RVO, LTO Nederland en indien gewenst in overleg treden met deze partijen
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten in het bijzonder van specifieke opleidingsmodules voor leden/adviseurs, de ‘Kringloopacademies’.
 • Verzorgen van informatie-uitwisseling onder de leden
 • Samenwerken met de vaksectievoorzitter en de secretaris van de Vaksectie Recht
 • Rapporteren aan de vaksectievoorzitter en het bestuur van de vereniging
 • Actualiseren en aanvullen van de content op de website

 

Functieprofiel

De kandidaat heeft tenminste een Hbo-opleiding in een economisch/bedrijfskundige (agrarische) richting en is bekend met het agrarische netwerk. De kandidaat heeft een sterke affiniteit met de landbouw en de agrarische adviessector en heeft een helicopterview met betrekking tot de vakinhoud. Kandidaten die goed bekend zijn met de VLB-kantoren hebben de voorkeur, evenals kandidaten die binnen een straal van 30 kilometer in het traject Zwolle – Utrecht wonen.

Vereisten:

 • Minimaal HBO-niveau
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en gevoel voor verhoudingen
 • Agrarische achtergrond en interesse in agrosector
 • Netwerk in de agrarische (advies/projecten) sector
 • Projectmatig kunnen werken
 • Organiseren onderwijsmodules
 • Vaardig met internet en social media

 

Standplaats

Werkzaam vanuit huis en bereid te reizen voor vergaderingen, bijeenkomsten en ander overleg.

Arbeidsverhouding

De VLB is op zoek naar een freelancer voor in eerste instantie een opdracht van een jaar, voor 6-8 uur per week (45 weken per jaar).

Informatie:

Meer informatie over de opdracht is schriftelijk op te vragen bij de Vaksectie Agro Bedrijfskunde via agro-bedrijfskunde@vlb.nl, t.a.v. de leden en mondeling bij de secretaris van het bestuur tel. 073 5230412

Reageren?

U kunt tot uiterlijk 20 oktober a.s. reageren op deze opdracht. Reacties kunt u richten aan agro-bedrijfskunde@vlb.nl t.a.v. dhr. Lubbert van Dellen (voorzitter van de vaksectie).

 

 

VLB Duurzaamheidskengetallen 2015

PERSBERICHT                               Zwolle, 22 juli 2016

 

 Melkveehouderij groeit in 2015 in omvang en efficiëntie

VLB presenteert duurzaamheidskengetallen voor het vierde jaar op een rij

 

Voor de zuivelsector in Nederland is een duurzame melkproductie belangrijk. De vijf VLB kantoren (ABAB, AccoN AVM, Alfa, Countus en Flynth) ondersteunen de melkveehouders bij het verder verduurzamen met ‘referentiekaders’. Daartoe zijn voor het vierde jaar op een rij duurzaamheidskengetallen van klanten verzameld, geanalyseerd en vergeleken met het voorgaande jaar. Onderstaand volgen de belangrijkste bevindingen.

 

Nut en noodzaak van duurzaamheidskengetallen

De ontwikkeling van de Nederlandse zuivelketen is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de milieurandvoorwaarden. VLB ondersteunt een verantwoorde bedrijfsontwikkeling en werkt hierin samen met NZO, LTO en Nevedi. De KringloopWijzer als managementinstrument geeft een belangrijke impuls aan het verhogen van de mineralenefficiëntie. De cijfers van de Kringloopwijzer zijn daarom toegevoegd aan de duurzaamheidskengetallen. De kengetallen zijn zodanig gerangschikt en opgesteld dat deze managementinformatie voor de klanten opleveren, praktisch toepasbaar en meetbaar zijn.

 

Groei in melk en grond

De melkproductie is in 2015 t.o.v. 2014 met 9% gestegen naar 990.000 kg melk. Het grondgebruik steeg met 7%. De intensiteit nam toe tot 18.678 kg melk per ha in 2015 t.o.v. 17.774 kg melk per ha in 2014. De melkveehouders hebben in 2015 al geanticipeerd op de AMvB grondgebondenheid die in 2016 in werking is getreden, zo blijkt. Ondanks de groei in melk en grond, is de weidegang niet verminderd, zelfs licht gestegen. Wel is het aantal uren weidegang in 2015 t.o.v. 2014 afgenomen, maar die conclusie kan worden afgezwakt doordat in 2014 langer geweid kon worden door het uitzonderlijk mooie najaar.

 

Levensproductie blijft stijgen

De toename in melkproductie in 2015 t.o.v. 2014 wordt veroorzaakt door een toename van het aantal melkkoeien plus een stijging van de melkproductie per koe. De levensproductie per koe stijgt. De verhouding jongvee/melkkoeien daalt en zal door de invoering op 1 januari 2017 van de fosfaatrechten verder dalen waardoor de levensproductie naar verwachting nog verder zal stijgen en de gemiddelde leeftijd van de veestapel zal toenemen. De gemiddelde leeftijd van de veestapel nam in 2015 nog af door de groei van de veestapel. De toename van de omvang van melkgevende dieren in de veestapel in combinatie met het voerregime beoordeelt de VLB in 2015 als positief vanwege de toename van de stikstofefficiëntie, daargelaten dat de fosfaatefficiëntie wel iets afnam.

 

Energieverbruik daalt

Het totale energieverbruik is gedaald van 78,7 MJ per 100 kg melk naar 74,8 MJ. De daling wordt veroorzaakt door minder loonwerk diesel en een lager elektriciteitsverbruik. De daling van het elektriciteitsverbruik is het gevolg van een combinatie van factoren, te noemen de energiebesparende maatregelen en de bedrijfsvergroting. Het jaar 2015 was t.o.v. 2014 een minder groeizaam jaar, waardoor het dieselverbruik via de loonwerker is gedaald.

 

Geen fosfaatevenwichtsbemesting

Met de voerproductie van voedergewassen is 8 kg fosfaat per hectare meer onttrokken dan door bemesting werd toegevoegd. Het fosfaatbodemoverschot is voor het tweede jaar negatief. Er is geen sprake van fosfaatevenwichtsbemesting. Binnen de derogatie van 250 en 230 kg is er bij een stikstof/fosfaat-verhouding van 2.9 in de mest nog respectievelijk 86 en 79 kg fosfaat aan te voeren via rundveedrijfmest. De onttrekking ligt dus gemiddeld hoger en kan op de derogatiebedrijven niet worden gecompenseerd met fosfaatkunstmest. Het stikstofbodemoverschot is in het minder groeizame jaar 2015 weer gestegen naar 154 kg bij een lager gebruik aan kunstmeststikstof.

 

Groei melkveehouderij is verantwoord

De VLB stelt vast dat groei in omvang (melk en grond) gepaard gaat met groei in efficiëntie afgemeten aan de belangrijkste kengetallen, waaronder de verlaging van de ammoniak en CO2-emissies. De hogere melkproductie per koe, de hogere stikstofefficiëntie van de veestapel, het lagere energieverbruik en de inzet van minder stikstof uit kunstmest zijn daarin bepalend geweest.

In de tweede helft van 2016 zal de melkveehouderij haar aandacht moeten richten op het vergroten van de fosfaatefficiëntie om de gevolgen van de invoering van de fosfaatrechten in 2017 te verkleinen. In de afgelopen drie jaar is er voor wat betreft de fosfaatefficiëntie nog te weinig vooruitgang geboekt.

 

Meer weten

Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de werkgroep Duurzaamheidskengetallen van de VLB, dhr. Jaap Gielen, j.gielen@countus.nl of 06-14320368.

Bijlage: Duurzaamheidskengetallen in 2013, 2014 en 2015 


Noot voor de redactie:

De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aansloten leden: ABAB Accountants en Adviseurs, Accon avm adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, Countus accountants + adviseurs en Flynth adviseurs en accountants.

www.vlb.nl ; Contactpersoon bij VLB is Gerrianne Jansen , 06-53696470, gerriannejansen@vlb.nl

 

Omvangrijke en complexe regelgeving bemoeilijkt agro-bedrijfsoverdrachten

Bij het halfjaarlijks overleg van LTO met het Ministerie van Economische Zaken op 5 juli jl. heeft de VLB aandacht gevraagd voor de gevolgen van de steeds maar toenemende wet- en regelgeving op bedrijfsoverdrachten in de agrarische sector.

In samenhang hiermee heeft Wim Esselink, redacteur van De Boerderij, aan  Lubbert van Dellen, de voorzitter van de Vaksectie Agro Bedrijfskunde van de VLB, vragen gesteld. Zie onderstaand voor het nieuwsbericht hierover in De Boerderij.


Bedrijfsoverdrachten lastig vanwege fosfaatrechten

Bedrijfsoverdrachten in de melkveehouderij zijn extra lastig vanwege de onzekerheid over fosfaatrechten.

Ondernemers en adviseurs vrezen een mogelijke korting van 10% op de fosfaatrechten voor melkvee als die wetgeving begin 2017 van kracht wordt. Dat zegt Lubbert van Dellen, voorzitter van de Vaksectie Agro bedrijfskunde binnen de koepel van agrarische accountantskantoren VLB.

Bedrijfsoverdrachten uitgesteld

Volgens Van Dellen worden binnen VLB-kantoren bedrijfsoverdrachten uitgesteld totdat er meer zekerheid is. Bij overdrachten die wel doorgaan, worden zogenoemde glijclausules opgenomen: mocht er een onbedoelde korting ontstaan, dan wordt de overdracht teruggedraaid. Dat heeft mede te maken met de behandeling door RVO.nl en betreft ook situatie met betalingsrechten of de zogenoemde melkveefosfaatreferentie. “RVO.nl wil wel goed meewerken, maar die organisatie moet iets uitvoeren, wat soms niet uit te voeren is”, aldus Van Dellen.

Hij wijst op verschillende voorwaarden en registraties bij de Kamer van Koophandel (KvK) én RVO.nl waar door er zaken mis kunnen gaan. “Als er dan telefonisch een afspraak is gemaakt, kan later blijken dat de registratie RVO en KvK net weer verschillend is en daardoor anders uitpakt. Een bedrijf wordt uiteindelijk enkel en alleen beoordeeld op de juridische registratie bij RVO en KvK en of dat past binnen de beleidsregels.”

‘Onzekerheid kost onnodig veel tijd en geld’

De onzekerheid over de gevolgen voor fosfaat- en betalingsrechten (en grondgebondenheid) bij overdrachten kost onnodig veel tijd en daarmee geld, volgens Van Dellen. Hij schat dat het gaat om honderden bedrijfsoverdrachten die extra lastig zijn, daarnaast nog eens honderden situaties waar het gaat om wijzigingen van maatschappen zoals toe- of uittreding van kinderen of ouders waardoor ook de KvK- en RVO-registratie wijzigt.

Agenda