Skip to content

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Accon avm, Alfa, Countus en Flynth

Nieuws

Verenigingsnieuws: stokjes doorgegeven

Stokjes doorgegeven: binnen het bestuur en binnen de Vaksectie Agro Bedrijfskunde

 

Opvolging binnen het bestuur

In de Algemene Ledenvergadering van de VLB van 11 oktober jl is besloten om Bob Seemann, algemeen directeur van Countus, te benoemen tot vicevoorzitter van het bestuur. Hij neemt daarmee het stokje over van Marius Wijers (Accon avm) die deze functie sinds november 2014 heeft vervuld. Als vicevoorzitter zal Bob Seemann binnen het bestuur optrekken met de voorzitter, Fou Khan Tsang (Alfa).
bob-seemann

 

Opvolging binnen de Vaksectie Agro Bedrijfskunde

De Vaksectie Agro Bedrijfskunde heeft een nieuwe secretaris en krijgt op 1 februari a.s. een nieuwe voorzitter.

 

Opvolging secretaris

Anja van Hout is op 1 december jl. de opdracht gegund van secretaris van de Vaksectie Agro Bedrijfskunde. Zij volgt Gerrianne Jansen op. Gerrianne heeft  twee jaar de secretarisrol vervuld.

Anja van Hout heeft een Hbo-opleiding Journalistiek voltooid en is dertien jaar werkzaam geweest bij Wolters Kluwer. De laatste jaren in de functie van fondscoördinator. Als zelfstandig ondernemer heeft zij naast de VLB o.m. Accountancy Vanmorgen als opdrachtgever. Anja zal gaan samenwerken met de nieuw benoemde voorzitter van de Vaksectie Agro Bedrijfskunde.
anja-van-hout
Opvolging voorzitter

Jaap Gielen zal op 1 februari a.s. Lubbert van Dellen (Accon avm) opvolgen als voorzitter van de Vaksectie Agro Bedrijfskunde binnen de VLB. De onderhanden dossiers zullen in het voorjaar van 2017 worden overgedragen. Jaap Gielen werkt bij Countus als specialist melkveehouderij. Als voorzitter zal hij ook richting geven aan de bedrijfskundige vraagstukken aangaande alle andere agro branches.

 

01-jaap466-02

 

Aftellen naar het feestelijke overleg Platform Landelijke Landbouwnormen

Op 25 november 2016 worden voor de 25e keer op een rij de Landelijke Landbouwnormen vastgesteld. Dat gebeurt op het Ministerie van Financiën door vertegenwoordigers van de Belastingdienst en het Landbouwbedrijfsleven, waaronder van de VLB. Namens het Landbouwbedrijfsleven zal Bert van den Kerkhof, voorzitter van de Vaksectie Recht van de VLB, als woordvoerder optreden.

 

Uitnodigingen naar alle werkgroep-leden en ere-gasten

Hans Leijtens, directeur-generaal van de Belastingdienst en Léon Faassen, ad interim voorzitter van LTO NL zijn uitgenodigd voor het jubileumoverleg. Met hun aanwezigheid zullen zij het belang van de Landelijke Landbouwnormen onderstrepen. Ook alle leden van de werkgroepen Landelijke Landbouwnormen van het landbouwbedrijfsleven zijn uitgenodigd. Voor de VLB houdt dit in dat de VLB met werkgroep-leden van ABAB, Flynth, Countus en Alfa, vertegenwoordigd zullen zijn.

 

Een breed palet aan afspraken

Hoe in het kort te vertellen wat de Landelijke Landbouwnormen inhouden?  Landelijke landbouwnormen zijn normbedragen die worden vastgesteld om op praktische wijze tot een juiste balanswaardering en jaarwinstbepaling binnen de agro-onderneming te komen. De normen zijn specifiek agro. Bijvoorbeeld: wat is een varken, rund, schaap enz. waard. Daarover zou discussie kunnen ontstaan tussen de agro-ondernemer en/of zijn fiscaaladviseur enerzijds en de belastingambtenaar anderzijds. Maar met de normen worden discussies voorkomen en dat ervaren beide partijen als een groot goed. Voor de VLB hebben de Landelijke Landbouwnormen het voordeel dat de interne werkprocessen versneld verlopen: veel vragen hoeven niet meer gesteld te worden. Alle VLB-leden passen de normen voor hun klanten toe. Vermeldingswaard is dat de VLB-leden in VLB-verband nog aanvullende eigen normen toepassen, om daarmee de werkprocessen bij de VLB-kantoren nog verder te versnellen.

 

Afspraken voor iedereen zichtbaar

De Landelijke Landbouwnormen bevatten buiten de normen over de waarde van de landbouwdieren, nog veel meer normen. Zo zijn er ook normen afschrijving op landbouwmachines, normen over de waarde van bloembollen, veldinventaris, fruitbomen enz. De normen worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. De normen 2016 worden in januari 2017 openbaar gemaakt. Als u voordien zoekt vindt u de normen van 2015 en voorgaande jaren: zie  www.belastingdienst.nl/landbouw of op de website: belastingdienst.nl via het trefwoord ‘landbouwnormen’.

 

Voorbereidend werk door agro-specialisten

Het overleg over de normen vindt plaats binnen werkgroepen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Belastingdienst en het Landbouwbedrijfsleven. De negen werkgroepen zijn: Dieren, Bloembollen, Productierechten, Afschrijving Landbouwmachines, Boomopstanden, Champignons en Asperges, Tuinbouw, Verpachte gronden Box III en Waarde going concern. Al met al wordt het werk gedaan door 45 vakspecialisten, die in de aanloop naar het plenaire overleg eind november, met elkaar afstemmen over de hoogte van de normen. Een bijkomend voordeel van de overleggen is dat de vakspecialisten van de Belastingdienst en het Landbouwbedrijfsleven elkaar kennen, en genegen zijn lastige agro-vraagstukken in overleg met elkaar op te lossen.

 

Steeds voorop

De Landelijke Landbouwnormen zijn in de 25 jaar uitgegroeid tot een publicatie van formaat. De Landelijke Landbouwnormen 2015 was een publicatie van 81 bladzijden, die aldus was ingedeeld: een pakket informatie (blz.1-44), normbedragen (45-64), voorbeeldberekeningen (65-77), lezenswaardige verklarende woordenlijst (78-80), bronnen die worden gebruikt om de normen vast te stellen (80) en organisaties die aan de totstandkoming van de normen meewerken (81). De inhoud wordt van jaar tot jaar geactualiseerd, aangescherpt en aangevuld. Zo ook in 2016. Aanvullingen kunnen nodig zijn vanwege nieuwe wet- of regelgeving of rechtspraak. Landelijke Landbouwnormen volgen de ontwikkelingen in de landbouw maar lopen steeds voorop bij het duiden van de fiscale gevolgen.

 

Jubileum

Een belangrijk onderdeel van de Landelijke Landbouwnormen betreft de afspraken over afschrijvingen. Op dat onderdeel hebben partijen voor ogen om voor 2016 te komen tot normen over afschrijving op bedrijfsgebouwen. De normen die er zijn, beperken zich namelijk tot de tuinbouw. Als de normen 2016 zich uitbreiden tot normen over afschrijving bedrijfsgebouwen voor álle landbouwbranches, waaronder veehouderij en akkerbouw, is dat een reden temeer om de 25e november de vlag te hijsen (×).

 

Wageningen, 21 november 2016

Bernadette Roos- van Diemen, Secretaris Vaksectie Recht VLB

(×) Naschrift secretaris d.d. 24 november 2016: van de zijde van de Belastingdienst is bericht dat de normen 2016 hierover niet worden uitgebreid. 

Agenda